Διανοούμενοι*

Α. Ἡ «παραδοσιακή» ἑλληνικὴ διανόησις, ποὺ ἡγεμόνευσε ἰδεολογικὰ ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἔως τὸ 1950 περίπου, ἀντιστοιχεὶ στὸν μικροαστικό, ἐμπορικὸ καὶ ἀγροτικὸ χαρακτῆρα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Κύριες μορφές της εἶναι ὁ δικηγόρος, ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ ἐκπαιδευτικός. Ἰδανικὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου διανοήσεως εἶναι ἡ «ἀναγεννησιακή» πανεπιστημοσύνη, ἡ εὐρυμάθεια, ἡ ἐνασχόλησις μὲ «πᾶν τὸ ἐπιστητό». Στὴν κορυφὴ τῆς κλίμακος τῶν ἀξιῶν τῆς εὑρίσκονται ὁ ἐκπαιδευτικὸς οὐμανισμός, ὁ κλασικισμὸς καὶ ἡ ὁλόπλευρος μόρφωσις (Bildung). To νομικὸ ἐγχειρίδιο μὲ τὴν ἀκριβολογία καὶ τὴν διδακτικότητά του, εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἀντιπροσωπευτικὸ προϊὸν αὐτῆς τῆς διανοήσεως, ποὺ συμβολίζει τὴν δεοντολογικὴ λειτουργία της καὶ τὴν ἠθοπλαστικὴ ἀποστολή της.
Συνέχεια

Ψυχολογία ἡττημένου, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ νέες ἧττες, ἤ…;

Γενικῶς ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς ὅταν σὲ ἕναν πόλεμο πάῃ κάποιος μαχητὴς μὲ τὴν βεβαιότητα τῆς ἥττης, τότε εἶναι δεδομένον πὼς ἀπὸ αὐτὸν τὸν πόλεμο θὰ ἐξέλθη ἡττημένος.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ὅταν οἱ Πέρσες κατέσκαψαν τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν καί, κυρίως τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τοὺς βωμοὺς τῶν Ἀθηναίων, οἱ Ἀθηναῖοι, γιὰ χρόνια πολλά, ἀπεφάσισαν νὰ μὴν διορθώσουν τὰ ἐρείπια, παρὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν, ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς τὰ κατήντησε τὸ μένος τῶν Περσῶν, ὡς μάθημα Ἱστορίας γιὰ τὰ παιδιά τους.  Πρὸς τοῦτον, γιὰ δεκαετίες μετὰ ἀπὸ τὴν ἐκδίωξιν τῶν Περσῶν, τὰ παιδιὰ τῶν Ἀθηναίων ἔβλεπαν αὐτὰ τὰ ἐρείπια καὶ ἐδιδάσκοντο, διὰ μέσου τῆς εἰκόνος, τὸ τὶ ἀκριβῶς θὰ πάθουν ἐὰν ὁ ὁποιοσδήποτε κατακτητὴς ἐπανέλθῃ στὴν χώρα τους καὶ τοῦ ἐπιτραπῇ νὰ τὴν κατακτήσῃ. Συνέχεια

Διατὶ εἴμαστε σοσιαλιστὲς ὅλοι μας…

Ἡ Κεραμέως ἐκφράζει ἐπακριβῶς τὴν κομματικὴ γραμμὴ τῆς ΝΔ ἀπὸ ἱδρύσεώς της (μὲ ἐξαίρεση τὴν μικρὴ παρένθεση Ἀβέρωφ).

Εἶναι ἡ καλλιτέρα βουλευτὴς τῆς ΝΔ, διότι ἐπενέλαβε αὐτό, ποὺ πρὶν λίγους μῆνες εἶχε διατυπώσῃ ὁ φωτισμένος ἀρχηγὸς τῆς ΝΔ ὁ Κυργιάκος.
Αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Σπυρίδων Γεωργιάδης (Ἄδωνις) εἶναι παραπλανητικὲς δηλώσεις γιὰ νὰ τὶς χάφτουν οἱ χαζὸ δεξιοί.

Ἡ Κεραμέως ἂν εἶναι ὑποψήφια μὲ σταυρὸ πρέπει νὰ τύχῃ καθολικῆς ὑποστηρίξεως.
Ἀγαπᾶμε τὴν Κεραμέως γιατὶ μᾶς θυμίζει πόσο σπουδαῖο κόμμα καὶ πόσο μεγάλη πίστη ἔχει ἡ ΝΔ.

Κεραμέως καὶ τὰ μυαλὰ στὰ κάγκελα!!!

 Ὁ Μητσοτάκης κι ἡ Κεραμέως τιμοῦν τοὺς ἀγῶνες τῆς ἀριστερᾶς, ἐνῶ ὁ Σπυρέτος Γεωργιάδης (Ἄδωνις) σὲ ἐπιχειρήσεις παραπλανήσεως τὸ παίζει κομμουνιστοφάγος.

Κάποιοι περιμένουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν θίασο σκιῶν νὰ χώσῃ τὸν Βαρουφάκη καὶ τὸν Ἀλέξη στὴν φυλακή…
Δὲν εἶσθε στὰ καλά σας καὶ κόψτε τὶς μ@λακίες…

Μαλαμούλης Δημήτριος

Καί, τέλος, ἀπὸ τὸν φίλο Ἐ.Ἑ, τὸ ἐξῆς πραγματικότατον καὶ ἀληθέστατον σχόλιον:

Δὲν καταλαβαίνω γιατὶ σᾶς προξενεὶ τόση ἔκπληση ἡ δήλωσις τῆς Κεραμέως γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς Ἀριστερᾶς.
Ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια τῆς ἡ ΝΔ εἶναι καὶ παραμένει κόμμα τῆς Κεντροαριστερᾶς. Τὸ λέω ἐντελῶς οὐδέτερα καὶ διαπιστωτικά, χωρὶς διάθεση πολεμικῆς.

Δὲν μπορεὶ νὰ χαρακτηρισθῇ διαφορετικὰ ἕνα κόμμα ποὺ νομιμοποίησε τὸ ΚΚΕ, ποὺ ἐψήφισε τὸ σοσιαλιστικὸ Σύνταγμα τοῦ 1975, ποὺ κατήργησε τὴν μοναρχία μὲ πραξικοπηματικὸ τρόπο, ποὺ κρατικοποίησε βιαίως μεγάλες ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις (σᾶς ἐκλιπαρῶ μὴν μποῦμε στὴν συζήτηση γιὰ τὸ ἐὰν ἦσαν ὠφέλιμες ἢ ὄχι), ποὺ υἱοθέτησε τὸν ὄρο «ἐμφύλιος» γιὰ τὸν πόλεμο τοῦ ’46-’49 (ὅρος τὸν ὁποῖον δὲν ἀπεδέχετο οὔτε κἂν τὸ προδικτατορικὸ Κέντρο), ποὺ συγκυβέρνησε μὲ τὸν καπετὰν Γιώτη τὸ ’89 καὶ ἄλλα ὧν οὔκ ἐστιν ἀριθμός.

Βλέπω πολλοὺς νὰ ἐστιάζουν στὴν Κεραμέως καὶ νὰ πέφτουν ἀπὸ τὰ σύννεφα: «τὴνθεωρούσαμε σοβαρή. Οὐδέποτε περίμενα μιάν τέτοιαν δήλωση».
Αὐτὸ εἶναι λάθος. Βλέπετε τὸ δένδρο καὶ χάνετε τὸ δάσος. Εἶναι ἡ μεθοδολογικὰ ῥηχὴ ἀστικὴ σκέψις, ποὺ ἑστιάζει μονίμως σὲ «προσωπικότητες» καὶ «χαρακτῆρες» καὶ ἔτσι δὲν ὁδηγεὶ οὔτε πέντε βήματα μακρυά.
Δὲν εἶναι θέμα Κεραμέως ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου στελέχους. Τὸ «κακό» ἔχχει ὄνομα καὶ λέγεται Μεταπολίτευσις, συναίνεσις, ἀνπαραγωγὴ τοῦ συστήματος.
Καμμία αἰχμὴ δὲν ἔχει ἡ κριτική σας σὲ μομονωμένα πρόσωπα, ὅσο παραμένετε ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ κλίματος.

Δικαίωμα στήν ἀποδοκιμασία πότε ἔχουμε;

  • Σὲ κηδεῖες ὑψηλῶν προσώπων δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδοκιμάσουμε τοὺς πολιτικούς, διότι ἐπιτελοῦν θεσμικὸ καθῆκον.
  • Σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ παρελάσεις δὲν μποροῦμε να τοὺς ἀποδοκιμάσουμε, διότι ἐπιτελοῦν θεσμικὸ καθῆκον.
  • Ὅταν ὑποδέχονται ξένους ἡγέτες δὲν μποροῦμε, διότι πλήττεται ἡ εἰκόνα τῆς χώρας στο ἐξωτερικὸ καὶ οἱ Φράγκοι θὰ μᾶς ποῦν ἀπολίτιστους. Συνέχεια