Χρυσῆ ἐφεδρεία στό δημογραφικὸ οἱ …υἱοθεσίες;

Διασκεδάζω μὲ τὶς νοητικὲς ἀκροβασίες ὁρισμένων σοφολογιωτάτων ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίσουν τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφύλους ὡς χρυσὴ ἐφεδρεία στὸν δημογραφικὸ ἀποδεκατισμό. Χρησιμοποιοῦν ἕνα κλασικὸ ἐθνικιστικὸ discourse, τὸν ἀλαρμικὸ λόγο περὶ γηράνσεως τῶν κοινωνιῶν μας, γιὰ νὰ τὴν …«βγοῦν» ἀπὸ δεξιὰ στους συντηρητικούς, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ κλείνουν τὸ μάτι στοὺς «προοδευτικούς». Ὁ γάμος καὶ ἡ υἱοθεσία ὁμοφύλων ὡς μέσον γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς δημογραφικῆς ῥώμης τοῦ ἔθνους.
Ἐξαιρετικό.
Συνέχεια

Λάθη φιλελέδων ποὺ …ἐνισχύουν τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα

Στρατόκαυλοι vs ἀντιστρατόκαυλοι

Οἱ ἀντιμιλιταριστὲς φιλελέφτ, στὴν προσπάθεια νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία, καταφεύγουν σὲ μίαν φθηνὴ ψυχολογίστικη ἀντιστροφή. Ἰσχυρίζονται πὼς ὅσοι μιλοῦν πολὺ καὶ κομπάζουν γιὰ τὴν πολεμικὴ ἀρετή τους, εἶναι στὴν πραγματικότητα οἱ πιὸ δειλοὶ ποὺ θὰ λακίσουν πρῶτοι, ἐὰν σπάσῃ ὁ διάολος τὸ ποδάρι του καὶ γίνει κάποια ἐπιστράτευσις. Συνέχεια

Ψευδο-διλήμματα ῥιψάσπιδων

Κυκλοφορεῖ ἡ βιωματικὴ ἀνάρτησις ἐνὸς φιλελὲ κατοίκου ἐξωτερικοῦ, ποὺ ἀπαντᾶ στὸ τὶ θὰ ἔκανε σὲ περίπτωση ἐπιστρατεύσεως: ‘Ἐάν, λέει, τὸν καλοῦσαν νὰ ἔλθῃ καὶ «ὰ πάρῃ ἁπλᾶ ἔνα ὄπλο» δὲν θὰ ἐρχόταν διότι δὲν θεωρεῖ ὅτι ἔχει να προσφέρῃ κάτι ὡς πεζικάριος· ἐπειδὴ εἶναι ἄμπαλος ἀπὸ ὅπλα καὶ δὲν διαθέτει πολεμικὸ πνεῦμα θὰ πήγαινε σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι, χωρὶς νὰ προσφέρῃ τὸ ὁ,τιδήποτες. Θὰ ἐρχόταν νὰ ὑπηρετήσῃ μόνον ἐὰν τοῦ ἐξησφάλιζαν ὅτι θὰ ἀξιοποιηθῆ σύμφωνα μὲ τις φοβερὲς ἱκανότητές του στὰ κομπιοῦτερ καὶ στὰ μπλιμπλίκια. Συνέχεια

Ἰδιωτική ἤ Δημοσία Ὕδροδότησις;

Κάθε συζήτησις γιὰ ἰδιωτικοποίηση τῆς ὑδρεύσεως θὰ ἔπρεπε νὰ τελειώνῃ μὲ δύο λέξεις: «σκάνδαλο Energa». Ὁ ἰδιώτης ἔχει ἐπανειλημμένα ἀποδείξη ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπείρως πιὸ φαῦλος καὶ πιὸ διεφθαρμένος ἀπὸ τὸ κράτος.

Συνέχεια

Ὑπάρχουν ἀπείθαρχοι Ἕλληνες;

Διαβάζω ὅτι ἡ κατανάλωσις πλαστικῆς σακκούλας ἔχει μειωθῆ δραματικά, ἀκόμη καὶ σὲ καταστήματα ποὺ τὴν προσφέρουν δωρεάν. Ὄχι μόνον ἐκεῖ ποὺ τὴν χρεώνουν. Συνέχεια

Ὑπαρξιακὰ διλήμματα ἀριστερῶν (καὶ δεξιῶν) γιὰ τὴν Συρία

Ἡ Συρία εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τοῦ Ἕλληνος ἀριστεροῦ γιατὶ δὲν ξέρει ποιὸν νὰ ὑποστηρίξῃ.
Παραδοσιακὰ ἐστήριζε τοὺς Κούρδους ὡς κοσμικιστὲς καὶ μαρξιστές… Ἔλα ὅμως ποὺ τώρα οἱ Κοῦρδοι εἶναι τὸ μακρὺ χέρι τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς νέας τάξεως ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Συνέχεια