Ῥῶσσος Ἥρως διέσωσε τὰ παιδιά του ἀπὸ τὴν ὀρθοκομμουνιστικὴ Σουηδία!!!

Τὴν ἱστορία τοῦ Denis Lisov δὲν θὰ τὴν ἀκούσετε σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ φέηκ νιοῦζ τῆς Ἑλλάδος (ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα).
Στόχος εἶναι οὐδέποτε νὰ μαθευθῇ!!! 
Οὐδεὶς λελὲς θὰ τὴν γράψη καὶ ὅλοι οἱ εὐρωπαϊστὲς θὰ τὴν θάψουν.
Συνέχεια

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Ἀποροῦσα διατὶ ἔβαλαν στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας, τὸ ὁποῖον ἔφθασε νὰ γίνῃ πρωτεύον ἐνῶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν βασικὴν παιδείαν!

Ἐπιτέλους κατάλαβα! Συνέχεια

Ὁ Soros θέλει νά τελειώνῃ μέ τήν Εὐρώπη;

Ὁ Σόρος καλεῖ τὴν Ε.Ε. νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἀξιολόγηση ποὺ ἔχουν τὰ ὁμόλογά της, γιὰ νὰ ἀγοράσῃ χρέος, ὥστε οἱ πρόσφυγες ποὺ τὴν κατακλύζουν νὰ βροῦν εὐκαιρίες ἐργασίας, περιθάλψεως καὶ μορφώσεως!!!

Rebuilding Economics: George Soros Συνέχεια

Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.

Μοῦ ἔστειλαν αὐτό:
Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.1Ὅμως εἶναι ψευδές… Κι ἄς μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν τὰ μαθηματικά… Διότι τὰ μαθηματικά, ἄν καὶ σημαντικά, δὲν παύουν νὰ εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν σοφιστῶν.
Οἱ ἀριθμοὶ λοιπόν, ἄν καὶ λογικοί, πάντα κρύβουν παγίδες, διότι δὲν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους ἄλλους παράγοντες, πιὸ σημαντικούς, ὅπως τὰ κοινωνικὰ καθεστῶτα, τὶς φυσικὲς καταστροφές, τὶς τοπικὲς διαφοροποιήσεις.

Γιατί λοιπόν δέν εἶμαι συγγενής μέ κάθε ἀνθρώπινο ὄν; Συνέχεια