Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.

Μοῦ ἔστειλαν αὐτό:
Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.1Ὅμως εἶναι ψευδές… Κι ἄς μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν τὰ μαθηματικά… Διότι τὰ μαθηματικά, ἄν καὶ σημαντικά, δὲν παύουν νὰ εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν σοφιστῶν.
Οἱ ἀριθμοὶ λοιπόν, ἄν καὶ λογικοί, πάντα κρύβουν παγίδες, διότι δὲν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους ἄλλους παράγοντες, πιὸ σημαντικούς, ὅπως τὰ κοινωνικὰ καθεστῶτα, τὶς φυσικὲς καταστροφές, τὶς τοπικὲς διαφοροποιήσεις.

Γιατί λοιπόν δέν εἶμαι συγγενής μέ κάθε ἀνθρώπινο ὄν;

Θές νά σοῦ πῶ μερικούς λόγους, ἐν τελῶς ἐκ τοῦ προχείρου;

  1. Οὐδέποτε στὸν πλανήτη οἱ πληθυσμοὶ ἐμπλέκονταν σὲ ἐκτὸς συνόρων. Δῆλα δή, ἔως καὶ τὸν περασμένο αἰώνα, ποὺ οἱ μαζικὲς μετακινήσεις τῶν πληθυσμῶν ἦσαν πολὺ περιορισμένες, τὰ σύνορα λειτουργοῦσαν ὡς φραγή.
  2. Σημαντικὴ φραγὴ γιὰ τὶς συγγένειες τῶν πληθυσμῶν ἐπίσης  ἦταν ἡ φυλή, ἡ γλῶσσα, ἠ θρησκεία κι ὁπωσδήποτε ἡ γεωγραφικὴ κατανομὴ αὐτῶν. Οὐδέποτε πληθυσμοὶ τῆς Ἀσίας, γιὰ παράδειγμα, ἀνεμείχθησαν μὲ πληθυσμοὺς τῆς Ἀφρικῆς ἤ τῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ καὶ οἱ μετακινήσεις ἦσαν ἀπαγορευτικές, πλὴν συγγεκριμένων περιπτώσεων, ποὺ ἀφοροῦσαν συνήθως σὲ πολέμους καὶ σὲ καταστροφὲς ἤ γενοκτονίες. Καὶ πάλι ὅμως τὰ ἐθνικιστικὰ στοιχεῖα ἦσαν πολὺ ἰσχυρά, γιὰ νὰ ἐπιτρέψουν συγγένειες τέτοιου εἴδους.
  3. Πολὺ λίγοι ἀπὸ τοὺς γονεῖς, παπποῦδες, προπαπποῦδες κλπ κλπ κλπ εἶχαν μόνον ἕνα παιδί. Ἰδίως σὲ περιόδους ἐμπολέμους ἤ μεταπολεμικές, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς προγόνους εἶχε τοὐλάχιστον ἀπὸ τρία ἔως ἕξι παιδιά.
  4. Λόγῳ πολέμων, φυσικῶν καταστροφῶν, ἀνεπαρκείας τῆς ἰατρικῆς περιθάλψεως οἱ θάνατοι ἦσαν πολὺ περισσότεροι, σὲ κάποιες περιόδους, ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Συνεπῶς οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἐν τελῶς θεωρητικοί, ἔως πλαστοί.
  5. Ἐὰν ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς τὸ 1400 ἔφθανε στὰ 450 ἐκατομμύρια, τότε αὐτοαναιρεῖται τὸ δημοσίευμα καὶ ἡ λογική του. Ἐὰν θεωρήσουμε πὼς ὑπῆρχε μία βάσις πεντακοσίων χιλιάδων, σὲ κάθε χώρα, ποὺ σήμερα γνωρίζουμε, τότε πῶς εἶναι δυνατόν  πληθυσμοί πού διαβιοῦσαν ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, γιά παράδειγμα, στήν Ἰαπωνία,  νά ἔχουν συγγένειες μέ τούς Ἰνδούς ἤ τούς Σομαλούς ἤ τούς Ἕλληνες;
  6. Ἡ λογικὴ τῆς συγγενείας τῶν λαῶν τῆς Γῆς βασίζεται σίγουρα στὸ ὅ,τι ὅλοι εἴμαστε ἀδέλφια. Μία παρανόησις ὅμως ποὺ γίνεται ἐδῶ εἶναι στὶς ἔννοιες ἰσονομία καὶ  ἰσότητα. Ἄλλο ἰσονομία λοιπόν, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως πρέπει νὰ ὑφίσταται, ὁπουδήποτε, κι ἄλλο ἰσότητα. Ἄλλως τὲ τὰ κατὰ καιροὺς αἱματοκυλίσματα τοῦ πλανήτου ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ γεννήθηκαν γιὰ νὰ σφάζονται καὶ ἄλλοι ποὺ γεννήθηκαν γιὰ νὰ σφάζουν.

Ὅλη λοιπὸν ἡ δημοσίευσις, ποὺ ὅμως αὐτοαναιρεῖται, εἶναι αὐτή:

Θα σου δείξω κάτι περίεργο

Που ωστόσο, βασίζεται σε απλά μαθηματικά. Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.1
Το είχες σκεφτεί όμως;
Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.2
Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.3
Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.4Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.5Ε;
πηγή
Τελικῶς ἐσεῖς μέ πόσους εἶστε συγγενεῖς σέ ὅλον τόν πλανήτη;
Φιλονόη
(Visited 34 times, 1 visits today)
One thought on “Ὄχι, δὲν εἶμαι συγγενὴς μὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά ζῇ κανείς ἤ …νά μήν ζῇ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply