Δημόσιον Χρέος ὡς προϋπόθεσις γιὰ νὰ …τραφῇ ὁ «Δυτικὸς πολιτισμός»

Τί ἐγέννησε τόν λεγόμενο νεώτερο δυτικό πολιτισμό;
Μά, τὸ δημόσιο χρέος…!!!

Ὅ,τι γνωρίζουμε σήμερα ὡς κράτος, ὅποιες ἰδεολογίες ἀντιπαλεύουν στὸν δημόσιο διάλογο, ὅλα εἶναι μέσα στὴν ὀντολογία τῆς ἐμποροκρατίας (μερκαντιλισμός).
Γιὰ νὰ ἔχῃς πίστωση, ὥστε νὰ προωθῇς τὸ ἐμπόριό σου χρειάζεσαι χρέος– ἢ ἀνάποδα τὸ χρέος ποὺ δημιουργοῦσε ὁ πόλεμος ἀνεγνωρίζετο ὡς δημόσιο χρέος, γύρω ἀπὸ μία κεντρικὴ τράπεζα, ποὺ δημιουργοῦσε κίνητρο μὲ τὴν σειρά του γιὰ κατακτήσεις. Συνέχεια

Φοροδιαφυγὴ καὶ διαφθορὰ

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀσχολείται μὲ τὴν παραικονομία/φοροδιαφυγὴ (Τάτσος, Σνάιντερ, Βάβουρας) ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν οἰκονομία (Mankiw, Krugman, Samuelson), ἔχει διαπιστωθῆ ὅτι ὄσο χαμηλότερο εἶναι τὸ μορφωτικὸ καὶ τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ, τόσο μεγαλυτέρα εἶναι ἡ τάσις γιὰ φοροδιαφυγή. Συνέχεια

Ὑπάρχει …φῶς στόν ὁρίζοντα;

Ὅλοι μιλοῦν γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ἀνάπτυξη ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν (ἐκτὸς ὁρισμένων σοβαρῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς ποὺ ἀντέχουν ἀκόμη) μιλᾶ γιὰ συνολικὸ σχέδιο, τρόπο ἐπιτεύξεως στόχων καί, βέβαια, τὰ ἀνυπέρβλητα καθημερινὰ ἢ χρονίζοντα ἀντικίνητρα.

Ἐν τῷ μεταξὺ κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ ἡ ἐπιχειρηματικότης βάλλεται ἀπὸ κάθε μορφῆς καὶ συλλήψεως (ἀπὸ νοσηρὰ κρατικίστικα μυαλὰ) νομοθετικὰ φορολογικὰ-εἰσπρακτικὰ ἢ γραφειοκρατικὰ ἀνοσιουργήματα.
Νεὸ φροῦτο π.χ. γιὰ ἔκδοση κάθε ἀδείας ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος χρειάζεσαι βεβαίωση ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία νεωτέρων μνημίων!
Σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γάγγραινες (εἰσπρακτικὴ καὶ γραφειοκρατικὴ) ἔχει ἐξελιχθῆ τὸ παλαιὸ ἐπιμελητήριο νῦν ΓΕΜΗ.
Συνέχεια

Ὑποψήφιοι …φοροσωτῆρες!!!

Τί νά γίνεται ἄραγε αὐτό τό παιδί ὁ Θεοχάρης;
Θυμᾶστε, αὐτὸς ποὺ κάποτε τρομοκρατοῦσε τὶς γιαγιάδες γιὰ νὰ πληρώνουν τοὺς φόρους τὰ ἐγγόνια τους καὶ μετὰ ἔφτιαξε κόμμα, ἀπ’ ὅπου τὸν ἔδιωξαν οἱ δικοί του;; 
Πολλὲς φορὲς τὰ βράδια τὸν σκέπτομαι. Συνέχεια

Χαοτικὲς …«τρῦπες» δημοσίων ἐσόδων!!!

«Τρύπα» ὕψους 682 ἑκατομμυρίων εὐρῶ στὰ ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ στὸ ἑπτάμηνον τοῦ 2017, διαπιστώνει ἡ κυβέρνησις.

Συνέχεια

Δουλοπαροίκων χώρα μὲ …ἐθελοντικὲς αὐτοδουλοποιήσεις!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ τὸ α’ ἑξάμηνο τρέχοντος ἔτους τὰ ληξιπρόθεσμα πρὸς τὴν ἐφορία ἀνῆλθαν στὰ 5 δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἀνεβάζοντας τὸ συνολικὸ νούμερο στὰ 95 δίσεκατομμύρια…
Σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ ὀφειλὲς πρὸς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἀνέρχονται ὁμοίως σὲ κάποια δισεκατομμύρια…
Σὲ μίαν χώρα δηλαδή, ποὺ ἔχει μετατρέψῃ τὸν ἐνεργὸ πληθυσμό της σὲ δουλοπαροίκους…
Συνέχεια