Δημόσιον Χρέος ὡς προϋπόθεσις γιὰ νὰ …τραφῇ ὁ «Δυτικὸς πολιτισμός»

Τί ἐγέννησε τόν λεγόμενο νεώτερο δυτικό πολιτισμό;
Μά, τὸ δημόσιο χρέος…!!!

Ὅ,τι γνωρίζουμε σήμερα ὡς κράτος, ὅποιες ἰδεολογίες ἀντιπαλεύουν στὸν δημόσιο διάλογο, ὅλα εἶναι μέσα στὴν ὀντολογία τῆς ἐμποροκρατίας (μερκαντιλισμός).
Γιὰ νὰ ἔχῃς πίστωση, ὥστε νὰ προωθῇς τὸ ἐμπόριό σου χρειάζεσαι χρέος– ἢ ἀνάποδα τὸ χρέος ποὺ δημιουργοῦσε ὁ πόλεμος ἀνεγνωρίζετο ὡς δημόσιο χρέος, γύρω ἀπὸ μία κεντρικὴ τράπεζα, ποὺ δημιουργοῦσε κίνητρο μὲ τὴν σειρά του γιὰ κατακτήσεις.
«Ἡ» ἐθνικὴ συνείδησις ποὺ συνεσπείρωσε κοινωνικὰ τὰ ἔθνη-κράτη ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς δημιουργίας ἐξαναγκαστικῆς συνεργίας ἀνάμεσα στοὺς ὑπηκόους. «Ἡ» ἐλευθερία ἦταν ἡ ἰδέα ποὺ ἔντυσε τὴν κατάκτηση ἐνῶ «τὸ» κοινὸ καλὸ (the greater good), ἐκείνη ποὺ ἦλθε νὰ δικαιολογήσῃ τὴν καταναγκαστικὴ συνεργία, δηλαδὴ τοὺς φόρους ποὺ τροφοδοτοῦν τὸ χρέος.

Οἱ φιλελεύθεροι δὲν τὸ γνωρίζουν αὐτὸ γιατὶ νομίζουν ὅτι «ἀντιστορικισμός» σημαίνει νὰ εἶσαι ἀμόρφωτος ἱστορικά.
Οἱ σοσιαλιστὲς δὲν γνωρίζουν τὴν λογικὴ τοῦ δημοσίου χρέους λόγῼ κακῆς μεθοδολογίας τοῦ Μαρξ ποὺ τὸν ἔκανε να μὴν μπορῇ νὰ κατανοήσῃ τὸ φαινόμενο τοῦ ἀστικοῦ κράτους, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ σοσιαλιστικὰ κράτη να εἶναι οὐσιαστικὰ ἐμποροκρατικὰ χωρὶς τὸ ἐμπόριο.
Οἱ ἐθνικιστὲς παρομοίως ἔβλεπαν κάποια «μητρικὴ ἀρχή» ἀνάμεσα στοὺς ὑπηκόους ἐνῶ ἦσαν ἁπλῶς ἡ κεντρικὴ τράπεζα, ἐνῶ οἱ βιολογιστὲς τῆς περιφερείας (τὰ βλαχαδερὰ δηλαδή) τοῦ δυτικοῦ κόσμου εἶδαν καὶ κάποια «βιολογικὴ ἀνωτερότητα».

Φυσικὰ ἐπειδὴ ὅλη ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν δυνατότητα ἀνατροφοδοτήσεως τοῦ χρέους ὅταν αὐτὴ σπάῃ ἡ κοινωνία διαλύεται.

Τὸ δημόσιο χρέος καὶ οἱ ὑψηλοὶ φόροι ποὺ τὸ ἀκολουθοῦν εἷναι τὸ τίμημα τοῦ νὰ ἀνήκῃς σὲ αὐτὸν τὸν πολιτισμό.

Γιῶργος Συβρίδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply