Ὁ Καποδίστριας γιὰ τὶς μαθητικὲς ποινὲς

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἐμμονὴ τοῦ Καποδιστρίου ὡς πρὸς τὴν ἵδρυσι σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων, ἰδιαιτέρως ὅμως τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως. Στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα φαίνεται πὼς ἡ ἐμμονὴ αὐτὴ δὲν περιορίζετο σὲ γενικὲς ὁδηγίες καὶ ἐνέργειες ἀλλὰ ἑστιάζετο στὸ κάθε ἕνα σχολεῖο καὶ στὸν κάθε ἕνα δάσκαλο. Προσέξατε, στὸ δεύτερο μισό του κειμένου, τὶς ὁδηγίες του γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ποινῶν.
Συνέχεια

Ῥωσσόφιλοι καὶ δυτικόφιλοι

Δὲν ἠγάπα τοὺς Ἄγγλους ὁ Κυβερνήτης [Καποδίστριας], οὖς ἐθεώρει ἀσπόνδους ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος. «Βλέπεις τούτους μέ τές κόκκινες βελάδες;» εἶπε μοῖ πότε, «εἶναι Τοῦρκοι».* Συνέχεια

Ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις Νικολάου Δραγούμη

Ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις τοῦ Νικολάου Δραγούμη

Ὁ Νικόλαος Δραγούμης (1809-1879) ἠργάσθη στὸ γραφεῖο τοῦ Καποδίστρια καὶ ἀργότερα, ἐπὶ Ὄθωνος, ὑπηρέτησε σὲ διάφορες Δημόσιες θέσεις.
Ὅταν ἀπεχώρησε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἵδρυσε τὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ «Πανδώρα».
Στὰ 1874 ἐδημοσίευσε τὰ ἀπομνημονεύματά του, μὲ τίτλο «ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις».

Συνέχεια

Ὁ Δεσπότης καὶ ὁ Κυβερνήτης

Ὁ Δεσπότης καὶ ὁ Κυβερνήτης
Τὸ βράδυ μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν Κόρινθο, ὁ Καποδίστριας καὶ ἡ συνοδεία του κατέλυσαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο.

Ὅτε δ’ ἐπλησιάσαμεν εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον.
-Ποῦ θά καταλύσωμεν ἀπόψε; ἠρώτησε τὸν πάριππον στρατάρχην τῆς Πελοποννήσου.
-Εἰς τοῦ Δεσπότου.
-Πρέπει λοιπὸν νὰ φροντίσω, ἐπανέλαβε μετὰ βραχεῖαν σιωπήν, νὰ πληρωθῶσιν ὅλα τὰ ἔξοδα.

Συνέχεια

Ἡ περιοδεία τοῦ Καποδίστρια.

Ἡ περιοδεία τοῦ Καποδίστρια.«Περιοδεία τοῦ Καποδίστρια» ἀπὸ τὸν Νικόλαο Δραγούμη

Ὁ Νικόλαος Δραγούμης περιγράφει μιὰ περιοδεία τοῦ Καποδίστρια στὴν Πελοπόννησο, στὴν ὁποία ὁ κόσμος νόμειζχε πὼς  Κυβερνήτης ἦταν ὁ …ταχυδρόμος, διότι φοροῦσε ὡραία στολή!
Συνέχεια

3η Σεπτεμβρίου 1843. Ἡ μετάβασις στήν συνταγματική μοναρχία

Η απολυταρχική διακυβέρνηση του Όθωνα, η πτώχευση του ελληνικού Δημοσίου το 1843 και η εκβιαστική τακτική των ξένων δανειστών, συνέτειναν στην επιδείνωση της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης  στη χώρα.

Η στρατιωτική εξέγερση υπό τον συνταγματάρχη Καλλέργη με την προτροπή του Μακρυγιάννη, την ενθάρρυνση των ξένων πρεσβειών και τη συμπόρευση των πολιτικών ηγετών, ανάγκασαν τον Όθωνα να δεχτεί τη συγκρότηση συντακτικής εθνοσυνέλευσης η οποία ψήφισε το Σύνταγμα του 1844.  Συνέχεια