Ἡ περιοδεία τοῦ Καποδίστρια.

Ἡ περιοδεία τοῦ Καποδίστρια.«Περιοδεία τοῦ Καποδίστρια» ἀπὸ τὸν Νικόλαο Δραγούμη

Ὁ Νικόλαος Δραγούμης περιγράφει μιὰ περιοδεία τοῦ Καποδίστρια στὴν Πελοπόννησο, στὴν ὁποία ὁ κόσμος νόμειζχε πὼς  Κυβερνήτης ἦταν ὁ …ταχυδρόμος, διότι φοροῦσε ὡραία στολή!

Προηγεῖτο δὲ ὁδηγὸς ὁ κύριος τῶν ταχυδρομικῶν ἵππων, φορῶν ἔνδυμα ἑλληνικὸν χρυσοπόρφυρον καὶ ἀναβαίνων ἵππον ὑψαύχενα. Καὶ διὰ τοῦτον οἱ συῤῥέοντες εἰς προϋπάντησην τοῦ Κυβερνήτου, (…) προσεκύνουν αὐτὸν πίπτοντες εἰς ἔδαφος.
Δὲν ἐννόουν πὼς ἧτο δυνατὸν ἀρχηγὸς ἔθνους νὰ ἀναβαίνῃ ἵππον κυφαγωγόν, οὐχὶ ζωηρότερον τοῦ πώλου τοῦ Ἰησοῦ, καὶ νὰ φορῇ ἔνδυμα οἷον οἱ πολλοί. (…)
Ἱδὼν δὲ ὁ Κολοκοτρώνης ὅτι ὁ λαὸς προσεκύνει τὸν ταχυδρόμον Καρδαρᾶν, πλησιάσας εἶπε:

«Τὸ πρᾶγμα ὑπερεξοχώτατε, δὲν πάγει καλά.  Πρέπει ὁ κόσμος νὰ γνωρίσῃ τὸν Κυβερνήτη του».
«Καί τί θέλεις νά κάμω;»
«Νὰ βάλ’ ἡ ὑπερεξοχότης σου τὴν στολήν σου».
Καὶ πεζεύσας εἰς μικράν τινα καὶ σκιερὰν κοιλάδα, ἀνέλαβε τὴν στολὴν αὐτοῦ, πενιχροτέραν καὶ τῆς τῶν δασονόμων τῆς ἀντιβασιλείας.
Νικόλαος Δραγούμης
«Ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις»
ἐκδόσεις «Ἐκδοτικὴ Ἑρμῆς ΕΠΕ».

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply