Ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις Νικολάου Δραγούμη

Ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις τοῦ Νικολάου Δραγούμη

Ὁ Νικόλαος Δραγούμης (1809-1879) ἠργάσθη στὸ γραφεῖο τοῦ Καποδίστρια καὶ ἀργότερα, ἐπὶ Ὄθωνος, ὑπηρέτησε σὲ διάφορες Δημόσιες θέσεις.
Ὅταν ἀπεχώρησε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἵδρυσε τὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ «Πανδώρα».
Στὰ 1874 ἐδημοσίευσε τὰ ἀπομνημονεύματά του, μὲ τίτλο «ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις».

Ἕνα σημαντικὸ κεφάλαιο τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ Δραγούμη ἀναφέρεται στὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε δίπλα στὸν Καποδίστρια. Νὰ θυμήσουμε πὼς ὅταν ὁ Καποδίστριας ἦλθε ὡς κυβερνήτης στὴν Ἑλλάδα (8 Ἰανουαρίου τοῦ 1828), μεγάλο μέρος τῆς Πελοποννήσου εὑρίσκετο ἀκόμη ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἰμπραῆμ, παρὰ τὴν νικηφόρο, γιὰ τὶς μεγάλες δυνάμεις,  ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, ἐνᾦ ὁ Κιουταχὴς εἶχε καταλάβη ὅλην τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα.

Γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ εὑρίσκοντο οἱ Ἕλληνες τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1827, τρεῖς μῆνες δῆλα δὴ πρὶν τὴν ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια, ὁ Δραγούμης μεταφέρει στὸ βιβλίο του τὴν μαρτυρία τοῦ Ἄγγλου μοιράρχου Χάμιλτον, ὁ ὁποῖος εἶδε γυναῖκες και παιδιὰ νὰ πεθαίνουν ἐξ αἰτίας τῆς ἀσιτίας, ἐφ΄ ὅσον οὐδεὶς ἐτρέφετο μὲ κάτι καλλίτερο ἀπὸ βραστὰ λάχανα. Μάλιστα οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ζοῦσαν σὲ σπήλαια, στὰ ὁποία εἶχαν καταφύγη γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς σφαγὲς τοῦ Ἰμπραῆμ.

«Μετέβημεν, γράφει ὁ Χάμιλτον, ἐκ Κιτριῶν μηνὶ Ὀκτωβρίου 1827, «πρὸς τοὺς Ἕλληνας, ὑποδεχθέντας ἡμᾶς μετὰ μεγίστου ἐνθουσιασμοῦ. Καί πῶς νά περιγράψω τήν ἐνδείαν αὐτῶν; Γυναῖκες καὶ παιδιὰ ἀποθνήσκουσιν ἀνᾲ πάσαν στιγμὴν ἐξ ἐντελοῦς ἀσιτίας, καὶ μόλις εὑρίσκεται τὶς τρεφόμενο κάλλιον ἢ διὰ βραστῶν λαχάνων. Ὑπεσχέθην νὰ στείλω ποσότητα τινὰ ἄρτου εἰς τὰ σπήλαια, ὅπου κατέφυγον οἱ ταλαίπωροι ἐκεῖνοι. Ἀλλὰ ἐὰν ὁ Ἰβραὴμ μείνῃ ἐνταύθα, πλέον τοῦ τριτημορίου τῶν κατοίκων θὰ ἐξολοθρεύση ὁ λιμός.»

Νικόλαος Δραγούμης, «ἱστορικαὶ ἀναμνήσεις», ἐκδόσεις Ἑρμῆς

Ἀνέμη

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply