Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (δ)

Ὀρφανός, ποὺ σὰν …ὀρφανὸ συμπεριφέρεται, σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα, ποὺ ἔφυγε διότι ὀ σταύραξ ἦταν ὅ,τι νἆναι, ποὺ πῆγε στὸ μπακογιαννόπουλο τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ ποὺ ὡς κλασσικὸ χρήσιμο ὀρφανὸ κατέληξε σήμερα στὸ μΠατΣοΚ/ΚΙΝΑΛ.

Συνέχεια

Βαρουφάκειες (κι ὄχι μόνον!!!) ἐθνοπροδοσίες

Ὁ κος Βαρουφάκης θὰ ψήφιζε ΝΑΙ γιὰ τὸ γενοκτονικὸ πρόγραμμα τοῦ ESM, τὸ ὁποῖο μέσα στὸ Ἄρθρο 38 τῆς συνθήκης τοῦ ESM ἀναφέρει πὼς μόνον τὸ ΔΝΤ συνεργάζεται μὲ τὴν Ε.Ε. καὶ θὰ ἐγκρίνη ὅσα θὰ συμφωνήση ἡ Κυβέρνησις ὡς ὑποχρέωση χωρὶς ὁποιανδήποτε ἀντίῤῥηση.
Δηλαδή, μὲ λίγα λόγια, οὐδὲ μία διαπραγμάτευσις!!!

Συνέχεια

Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Νὰ γνωρίζετε τί εἶναι ὁ ESM ὁ ὀποῖος πλέον ἐλέγχεται μέσῳ τοῦ Ὑπὲρ – ταμείου [ΤΑΙΠΕΔ]

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!! Συνέχεια

Χαμένα δισεκατομμύρια

Μήπως πρέπει κάποιος, σοβαρά, νά μᾶς ἀπαντήσῃ σέ αὐτήν τήν χώρα, γιά τό ποῦ εἶναι χαμένα κάποια 50 δισεκατομμύρια;
Μήπως πρέπει, σοβαρά, νά μᾶς ἀπαντήσῃ γιά τό πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ESM νά ἀνακοινώνῃ πώς δανειοδότησε τήν Ἑλλάδα μέ 288,7 δισεκατομμύρια καί, τὴν ἰδίαν ὥρα, ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως τοῦ Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) νά μᾶς λέῃ πώς ἀπό τόν μηχανισμό στηρίξεως πήραμε 238 δισεκατομμύρια;
Μήπως πρέπει κάποιος, σοβαρά, σέ αὐτήν τήν χώρα νά μᾶς πῇ ὅτι τά 50 δισεκατομμύρια, ποὺ πῆγαν στὶς τράπεζες καὶ τὰ πληρώνει ὁ Ἑλληνικὸς λαός, δέν ἔχουν γραφῆ στόν ΟΔΔΗΧ;;; Συνέχεια

Θὰ ἔσωζαν τὴν Ἑλλάδα ἐάν…

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς πολιτικοὺς ἀπατεῶνες ποὺ σᾶς λὲν πὼς οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες δανείζονται γιὰ νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα, ἂς δοῦν γιὰ ποιοὺς πολῖτες μιλοῦν…

Συνέχεια

Τὸ πλιάτσικο ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ πλιάτσικο.

Τί κατάλαβα;;
Τίποτα σπουδαῖον…
Αὐτὸ ποὺ ἔχουν δομήσῃ εἶναι ἕνα κτῆνος, ἱκανὸ νὰ ῥουφήξῃ κάθε μορφὴ ζωῆς.
Δίχως κάποιαν ἀδειοδότησι ἤ κάποιαν ἔγκρισι ἤ κάποιαν ἐνημέρωσι, ἔτσι, στὸ ξαφνικό, πίσω ἀπὸ τὶς τράπεζες, πίσω ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς στηρίξεως, πίσω ἀπὸ τὰ ΔΝΤ καὶ τὰ μοῦ σοῦ τοῦ, κρύβεται τὸ ἀδηφάγο τέρας… Αὐτὸ ποὺ ὅλα θὰ τὰ καταβροχθήσῃ…

Ξέρετε τί ἄλλο κατάλαβα;
Ἀκόμη κι ἐὰν χρεωκοπήσουμε ἐπισήμως, ποὺ θὰ χρεωκοπήσουμε ἐξ ἀνάγκης ἐπισήμως, δὲν θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι…
Ὄχι τοὐλάχιστον ἀμέσως…
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἀκόμη καὶ τότε τὸ ἀδηφάγον τέρας θὰ ῥουφᾶ, θὰ ῥουφᾶ, θὰ ῥουφᾶ… Συνέχεια