Χαμένα στρέμματα ποὺ …εὑρέθησαν!!!

Τόσα χρόνια δὲν ἤξεραν ἡ ἀριστερά τους τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά τους…
Μόλις μπήκαμε στὰ Μνημόνια ἔχουν καταγράψη καὶ κάθε πότε ἀλλάζουμε …βρακί!!!

Κλᾶφτε τὰ στρεμματάκια… Θὰ τὰ …«ἀξιοποιήσουν» καταλλήλως!!!

Χαμμένα στρέμματα ποὺ ...εὑρέθησαν!!! Συνέχεια

Ἄς ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ HAARP.

Μεγάλη ἱστορία κι αὐτό…

Πῶς μᾶς ξεκίνησε; Γιατί ξεκίνησε; Ποιά ἡ στόχευσίς του;

Ἐπεὶ δὴ τὸ συγκεκριμένο θέμα παρὰ χώνεται ἀνάμεσα στὰ σύνορα φαντασίας καὶ πραγματικότητος, θὰ ἀναφέρω μόνον δύο στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προσφάτως ἡ ΝΑΣΑ παρεδέχθῃ.
Τὸ ἕνα ἀφορᾷ στὴν παραδοχή τους ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπηροή-ἐπιπτώσεις ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων καὶ σεισμῶν. Ἐὰν γνωρίζουν πὼς αὐτὰ τὰ δύο ἔχουν σχέσιν, τότε τί ἀκριβῶς τούς ἐμποδίζει νά χρησιμοποιήσουν τήν πληροφορία; Ἀναφέρεις κάτι, καὶ ἰδίως ἐὰν εἶσαι ἡ ΝΑΣΑ, μόνον ὅταν ἔχῃς φθάσει σὲ ἐπίπεδα τέτοια ποὺ καὶ νὰ διαῤῥεύσῃ κάποια πληροφορία δὲν θὰ σὲ ἐνοχλῇ, διότι ἡ τεχνολογία σου εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὶς …ἐνοχλήσεις.

Συνέχεια