Θαυμάσια «δουλεύει» ἡ …ἀνθρωπογενὴς μόλυνσις τοῦ πλανήτου!!!

Διότι, ὡς γνωστόν, μετακυλᾶ τὸ κόστος (ἀληθὲς ἢ ψευδὲς) στὶς πλάτες τῶν χαχόλων. Κι ἔτσι, ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ποὺ δὲν ἀποφασίζουμε ἀλλὰ ὑπομένουμε, καταλήγουμε μὲ τὸν …μουντζούρη, ἐφ΄ ὅσον ἄλλοι κερδοσκοποῦν, μολύνουν καὶ καταστρέφουν.
Συνέχεια

Τρῶμε κύτταρα ἀρουραίων καὶ νεφρικὰ ἐμβρυϊκά κύτταρα.

Φυσικὰ δὲν εἶναι τὰ μόνα ποὺ τρῶμε παρὰ τὴν θέλησίν μας. 

Οὔτε τὰ μόνα ποὺ μᾶς φορτώνουν τὸν ὀργανισμὸ μὲ σκουπίδια, καθιστῶντας μας ἀσθενεῖς καὶ ἐξαρτημένους, ἀπὸ μίαν ἰατρικὴ ἐπιστήμη ποὺ …πειραματίζεται ἐπάνω μας.
Εἶναι πλέον ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ ἀνθρωπότης στὴν πρωτογενὴ παραγωγή.
Νὰ μάθουμε ἐκ νέου πὼς ὁ ταπεινὸς μαϊντανὸς εἶναι πολυτιμότερος ἀπὸ κάθε ἡδονικὴ γεύσιν. Πὼς αὐτὸ ποὺ παράγουμε εἶναι κι αὐτὸ ποὺ χρειαζόμαστε. Συνέχεια