Φρενοκομεῖον ἡ «Ἑλλάς»!!!

Ἡ λογική, ὁ ὀρθολογισμός, ἡ ὀρθοβουλία, ἡ εὐφροσύνη τοῦ αὐτονοήτου..
…καί, ἐν γένει ἡ κάθε «μαθηματική» διαλεκτική, ποὺ στὴν καλλιτέρα περίπτωση συγκρούεται μὲ τὴν παράνοια, ἀλλὰ καὶ στὴν χειροτέρα μὲ τὴν διατεταγμένη κακοβουλία, ἀντιμετωπίζεται ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲ ἐπιθέσεις καὶ ἔμμεσο «δίωξη».
Συνέχεια

Θερμότατον θέρος πρὸ τῶν πυλῶν

Μπαίνουμε λοιπὸν στὴν κρισιμοτέρα φάσι!!!

«Ἡ Ἀθήνα διεμήνυσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθῇ ὁποιανδήποτε πρόταση ποὺ δὲν θὰ δίδῃ ὁριστικὴ λύση καὶ δὲν θὰ ἐγγυᾶται τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος, μὲ βιωσίμους ὅρους, στὶς ἀγορές.». Συνέχεια

Ψευδονομομολογίες στὴν ὑπηρεσία ψευδοδανεισμῶν…

Τὸ Colpo Grosso ἦταν ἀκόμη χειρότερο. Γνωρίζουμε (ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ) ὅτι ἡ World Bank γιὰ νὰ δόσῃ δάνεια, προβάλλει κάποιες πολὺ …«περίεργες ἀπαιτήσεις» γιὰ ὑπαγόρευση καὶ ἔξωθεν ἐπιβολὴ νομοθεσιῶν στὶς δανειζόμενες χῶρες.

Γιὰ μιὰν εὔπιστo ἀνθρωπότητα, ἕνα «κλιματικό» Colpo Grosso!!!

Προκαλώντας μέσα ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀπάτη τὴν τεχνητὴ ἀνάγκη ὑπερόγκων δανείων σὲ πάρα πολλὲς χῶρες (ποὺ θὰ ἀνελάμβανε ἡ World Bank, δανείζοντας …ἀέρα κοπανιστό, ἀλλὰ μετατρέψιμο …«μαγικά» σὲ πραγματικὲς ἀπαιτήσεις ὑπαρκτῶν πόρων, τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς τοῦ δανείου) οἱ φυσικοὶ πόροι, τὰ δίκτυα τῶν ΔΕΚΟ, τὰ γεωπολιτικοῦ ἐνδιαφέροντος σημεῖα καὶ ἐγκαταστάσεις -γενικῶς τὰ πάντα!- θὰ περνούσαν μέσα ἀπὸ ὑποχρεωτικὲς «ἰδιωτικοποιήσεις» μέσῳ δανειακοῦ ἐκβιασμοῦ στὰ χέρια τῶν ὁλίγων γκλομπαλιστῶν. Θὰ ἔβαζαν ἔτσι χέρι κατ’ οὐσίαν σὲ ὅλα τὰ ἐδάφη, φυσικοὺς πόρους καί, φυσικά, στὶς πολιτειακὲς δομὲς (ρεῦμα, ὕδρευσις, δρόμοι, ἀεροδρόμια, λιμάνια κτλ.) ἑνὸς τεραστίου μέρους τοῦ πλανήτου!!! Κι ὅλη αὐτὴ ἡ φρικτὴ τυραννὶς θὰ ἐστηρίζετο σὲ ἀέρα κοπανιστό, ὄχι μόνον τῶν ψευδοδανείων ἀλλὰ καὶ τῶν «νόμων» ποὺ θὰ ὑπέγραφαν οἱ ἐξεβιαζόμενοι ἐγχώριοι πολιτικοί….

Αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε βέβαια νὰ συμβῇ δίχως τὴν συνενοχή, συνεργασία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπρόσκοπτο στήριξη τοῦ ἐπιστημονικοῦ κατεστημένου τῶν τελευταίων τριάντα (30) ἐτῶν, Ποὺ εἶναι ἔνοχοι γιὰ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, σὲ ὅλην τὴν ἱστορία, μιᾶς καὶ πρώτη φορὰ τὰ ἐγκλήματά τους ἔλαβαν τόσο μεγάλη ἔκταση, ἐπάνω σὲ τόσον μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων, μὰ καὶ γιὰ τόσα πολλὰ ἔτη ἀτιμωρησίας. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιστήμη, ὁλόκληρος ὁ πλανήτης χρειάζεται νὰ ξεβρωμίσῃ.

Γνωρίζουμε ἐπίσης, ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ ἀντικυνηγετικοῦ, ὅτι ἡ διαχείρισις τῶν φυσικῶν πόρων, τῶν δασῶν καὶ τῶν λοιπῶν κυνηγοτόπων (ἡ ὁποία ἀνέκαθεν ἦταν στὰ δίκτυα καὶ στὶς δομὲς τῶν κυνηγῶν), μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιχειρουμένη ἀπαγόρευση τοῦ κυνηγίου, θὰ ὑφαρπάζετο σκιωδῶς ἀπὸ τὰ «οἰκολογικά» μαγαζιὰ τῶν γκλομπαλιστῶν. Τὸ ἀντικυνηγετικὸ ἔτσι θὰ ἐξυπηρετοῦσε διπλὸ στόχο:

  • καὶ τὴν ὑφαρπαγὴ ὅλων τῶν μή-ἐμπορικὰ ἐκμεταλλευσίμων δασικῶν κτλ. ἐκτάσεων (μὴ ἐμπορικὰ ἐκμεταλλευσίμων ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ κυνηγίου!)
  • καὶ τὸν μαζικὸ ἀφοπλισμὸ τῶν πολιτῶν, ἀφοῦ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀδειῶν ὁπλοφορίας «πατᾶ» νομικὰ ἐπάνω στὴν κυνηγετικὴ δραστηριότητα. (Ἄνευ κυνηγίου, τί τά θέλετε τά ὅπλα; κτλ. κτλ. κτλ.)

Φρούριον

Ὑπολογίζοντας σὲ …ἀνύπαρκτες λύσεις!!!

Ἐδιάβασα πρὸ ὁλίγου ὅτι «Στὸν Ντέισελμπλοῦμ ὑπολογίζει ὁ Μοσκοβισὶ γιὰ λύσι στὸ Eurogroup» καὶ ἀνερωτήθην, γιὰ πολλοστὴ φορά, ἐὰν ὁ κ. Μοσκοβισὶ εἶναι χαζοχαρούμενος ἢ παριστάνει τὸν χαζοχαρούμενο (ἔτσι σὲ ἀγαποῦν ὅλοι, τσουλᾶ ὁ καιρὸς πιὸ ἥρεμα) καὶ μετὰ ἐρώτησα τὴν Βροχή, τὸ μόνον ζῷο τοῦ ὁποίου τὴν κρίσι ἐμπιστεύομαι….

Συνέχεια

Δάνεια ἄγραφα ἤ …«δανειομαγειρέματα»;

Ὅτι μακακία θέλουν λέν, νῦν καὶ πρῴην, ἁρπακτικὰ τῶν διεθνῶν πολιτικοοικονομικῶν συμμοριῶν, ἀλλὰ «γιὰ τὸ τυρί» οὐδεὶς λόγος!!!

Συνέχεια

Ψέμματα, ὑπερφόροι ἀλλὰ …Εὐρώπη!!!

Ἀπὸ τὴν μία μοιράζουν δῶρο Χριστουγέννων στοὺς συνταξιούχους κι ἀπὸ τὰην ἄλλην τὰ παίρνουν πίσω, στὸ πολλαπλάσιο, μὲ τὴν νέα αὔξηση τιμῶν στὰ καύσιμα.
Ἔτσι ἡ βενζίνη ἀνέβηκε ἀκόμη πέντε (5) λεπτὰ τοῦ εὐρῶ, γιὰ νὰ φθάσῃ πλέον στὰ 1,54 εὐρῶ.
Τὸ πετρέλαιο κινήσεως ἀνέβηκε ἔνδεκα (11) λεπτὰ τοῦ εὐρῶ, γιὰ νὰ φθάσῃ στὸ 1.30 εὐρῶ.
Τὸ ὑγραέριον ἀνέβηκε κατὰ δέκα (10) λεπτὰ τοῦ εὐρῶ, γιὰ νὰ μιλᾶμε γιὰ τελικὴ τιμὴ 0,82 τοῦ εὐρῶ.
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὸ ἕνα λίτρο. Συνέχεια