Φρενοκομεῖον ἡ «Ἑλλάς»!!!

Ἡ λογική, ὁ ὀρθολογισμός, ἡ ὀρθοβουλία, ἡ εὐφροσύνη τοῦ αὐτονοήτου..
…καί, ἐν γένει ἡ κάθε «μαθηματική» διαλεκτική, ποὺ στὴν καλλιτέρα περίπτωση συγκρούεται μὲ τὴν παράνοια, ἀλλὰ καὶ στὴν χειροτέρα μὲ τὴν διατεταγμένη κακοβουλία, ἀντιμετωπίζεται ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲ ἐπιθέσεις καὶ ἔμμεσο «δίωξη».

Οἱ ἰθαγενεῖς αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλουν νὰ πιστεύσουν ὅτι …δὲν ζοῦν ἤδη στὴν κόλαση…
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δοῦν τὴν πραγματικότητα, δίδοντας ἄμεσα τὰ «ὅπλα» σὲ ὅποιον γκεμπελίσκο ἢ κομπραδόρο, ἔρχεται νὰ ἀπαξιώσῃ, νὰ ἀποδομήσῃ καὶ νὰ εὐτελίσῃ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ περιεχόμενόν της…

Τὴν 15η Ἰουνίου ἔστησαν τὸ πτῶμα τῆς Ἑλλάδος στὸν τοῖχο καὶ τὸ ξανά-ἐξετέλεσαν, ἐνᾦ μετὰ διεσκέδασαν οἱ νεκρόφιλοι, ἀσελγώντας ἐπάνω του.

Καὶ ὅμως…
Οἱ «ὑπερήφανοι» ἰθαγενεῖς, ὄχι ἀποσβολωμένα ἀλλὰ συνειδητά, ἀρνοῦνται νὰ  νοιώσουν τὸ τέλος τους.

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply