Χρειάζεται ἐπιμόρφωσις σὲ Δικαστὲς καὶ Εἰσαγγελεῖς ἀπὸ τὶς …τράπεζες!!!

Μαντέψτε ποιοὶ θὰ κάνουν σεμινάρια σὲ δικαστὲς καὶ σὲ εἰσαγγελεῖς ὅλης τῆς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ ἀνεβαίνουν στὴν ἔδρα καὶ νὰ ἁρπάζουν οἱ τράπεζες τὴν περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ…

Τὰ ἐκπαιδευτικὰ κέντρα τῶν τραπεζῶν θὰ ἐκπαιδεύουν καὶ τοὺς δικαστές:  

Συνέχεια

Δὲν ἀρκοῦσαν τὰ «κίτρινα γιλέκα»…

…χρειαζόταν ἡ Γαλλία καὶ τὰ …«Κόκκινα Στυλῶ»…!!!

Μετὰ τὰ «Κίτρινα Γιλέκα», ἔρχονται τὰ «Κόκκινα Στυλῶ». Οἱ Γάλλοι ἐκπαιδευτικοὶ ἀπειλοῦν νὰ κατεβοῦν στοὺς δρόμους, ἀπαιτῶντας αὐξήσεις σὲ μισθοὺς καὶ προσωπικὸ στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ βελτίωση στὶς συνθῆκες ἐκμαθήσεως, γράφει ἡ Figaro ἀναγγέλλοντας τὴν νέα ἐξέγερση ἀπὸ τοὺς «θυμωμένους ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Γαλλίας».

Συνέχεια

Ὑπάρχουν σκανδαλάκια καὶ …σκανδαλάρες!!!

Ἡ μεγαλυτέρα τραπεζικὴ σκανδαλάρα καὶ ὁ Mega Dealer: ἐχάθησαν 35.000.000.000 καὶ δὲν ἐκουνήθη φύλλο!!!
Τοὐλάχιστον ὅπως στὴν περίπτωση Παπασταύρου ποὺ ἦταν τὸ …0,007% τῆς σκανδαλάρας τῆς «πρώτης φορὰ ἀριστερά»!!!

Συνέχεια

Γιά νά σωθοῦν οἱ τράπεζες γίνονται ὅλα;

Πεῖτε μου ἐσεῖς σὲ ποιὰν ἄλλην χώρα, πολιτικοὶ καὶ τραπεζῖτες, δέν θά εἶχαν πάη στήν φυλακή, ὅταν μέσα σὲ πέντε χρόνια τὰ πενῆντα (50) δισεκατομμύρια, ἀπὸ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἐδόθησαν γιὰ τὴν σωτηρία τῶν τραπεζῶν, ἀλλά σήμερα ἔχουν ἀξία μόλις 6,3 δισεκατομμυρίων;

Συνέχεια

Χρωστᾶς, θὲς δὲν θές…

Σοῦ πούλησαν τὸ παραμῦθι πὼς χρωστᾶς…
Πὼς μαζὺ τὰ φάγατε καὶ πὼς τώρα ἦλθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσῃς καὶ νὰ ἐφαρμόσῃς μνημόνια…

Ὅμως δὲν σοῦ εἶπε κάποιος γιὰ τὸ πόσα αὐτὸ  τὸ κράτος χρωστοῦσε στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες…
Καί ποῦ ἀκριβῶς εὐρῆκαν αὐτές οἱ τράπεζες τό χρῆμα…
Μά, προφανῶς, ἐψώνισαν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀγόραζαν ὁμόλογα καὶ ΕΓΕΔ…

Συνέχεια

Ψωρο-ὁπαδοὶ νομιμοποιοῦν …ἀνύπαρκτα χρέη!!!

Πόσο ἀνόητοι μπορεῖ νά εἶσθε φρέ σωῤῥαῖοι, πού πέσατε θύματα ἑνός ἀπατεῶνος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τὶς τράπεζες.

Συνέχεια