Τί συμβαίνει μέ τό Ἰσλάμ;

Ἀρκετὰ πολύπλοκο θέμα……
Μὲ ῥίζες βαθειὲς.
Ῥίζες ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀπελπισία, τὴν ἀμορφωσιά, τὴν καταπίεση, τὴν δεισιδαιμονία, τὴν Ἐθνικὴ ταπείνωση, τὴν καταλήστευση χωρῶν καὶ τὴν ἀκραία φτώχεια τῶν λαῶν αὐτῶν.
Ὅλα αὐτὰ ἐπάνω σὲ μιὰ βάση ποὺ δὲν λέγεται ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, δὲν λέγεται ΕΠΙΣΤΗΜΗ, δὲν λέγεται ΕΡΕΥΝΑ ἀλλὰ λέγεται «ΠΙΣΤΗ»!

Ἂς θυμηθοῦμε τοὺς πρώτους χριστιανούς.
Ἦταν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀμόρφωτοι, φτωχοὶ καὶ καταπιεσμένοι.
Ἐπέβαλαν τὴν «νέα θρησκεία» ἐπάνω στὴν παλαιά, μὴν ἀφήνοντας πέτρ γιὰ πέτρα, ναὸ γιὰ ναό, ἄγαλμα γιὰ ἄγαλμα.
Μόνον στὴν Ἀθῆνα 800 ἐκκλησιὲς εἶναι κτισμένες ἐπάνω σὲ ἀρχαίους Ἑλληνικοὺς ναούς.
Ἀπηγόρευσαν τὴν ἐπιστήμη.

Ἂς πάμε ὅμως καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς Ἀναγεννήσεως, τότε ποὺ  ὡς ἀντίδραση ἀναπτύχθηκε τὸ θηρίο τῶν DOMINUS CANUS.
Οἱ Δομηνικανοὶ σκύλοι κατὰ τὴν μετάφραση, ἢ ἄλλως οἱ Δομηνικανοὶ καλόγεροι, ΟΙ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΕΣ, εἶναι αὐτοί που ΕΡΡΙΨΑΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ  ΔΥΟ ἐκατομμύρια ἀνθρώπους, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ….ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ, ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ, ΔΙΑΒΑΖΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΣΑΝ.
Παρὰ τρίχα τὴν γλύτωσαν ὁ ΓΑΛΛΙΛΑΙΟΣ καὶ ὁ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ἣ EL GRECO.

Στὴν ἐποχή μας βιώνουμε ἕνα νέο ξεκίνημα ἐπιστροφῆς στὸν Μεσαίωνα, μόνο ποὺ τὴν θέση τῶν φανατισμένων πρωτοχριστιανῶν τὴν ἔχουν καταλάβει οἱ φανατισμένοι Ἰσλαμιστές.
Ἔχουμε δηλαδὴ καὶ πάλι μεγάλη ἔξαρση τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Κι ἐνῶ ἔχει ἀναπτυχθεῖ σὲ τεράστιο βαθμὸ ἡ τεχνολογία, δὲν δόθηκε τὸ ἀνάλογο βάρος οὔτε στὴν ΠΑΙΔΕΙΑ οὔτε στὴν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὶς οὐμανιστικὲς (ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες) πρᾶγμα ποὺ καθιστᾶ τὴν τεχνολογικὴ γνώση ἔνα ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο ὅπλο…

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ λαοὶ λοιπόν, ἐξαιρετικὰ καταπιεσμένοι καὶ μὲ τὶς χῶρες τους καταληστευμένες, ἀλλὰ καὶ διαλυμένες, στράφηκαν στὴν ΠΙΣΤΗ, ποὺ εἶναι ΤΥΦΛΗ καί ποὺ τοὺς δίνει ἀξία καὶ προνόμια μετὰ θάνατον.
Ἐνας χείμαῤῥος ἀπωθημένων ξεχύθηκε.
Ἕνα μῖσος πρωτόγνωρο ἀπέναντι στὸν «ἄπιστο» καὶ μιὰ κατακτητικὴ διάθεση ἐπιβολῆς τοῦ τρόπου ζωῆς τους.

Ἀναρωτιόμαστε γιατὶ ἔχουν στρατολογηθεῖ 3000 νέοι ποὺ μεγάλωσαν στὴν Εὐρώπη, μὲ τὰ Εὐρωπαικὰ Ἰδεώδη καὶ τρόπο ζωῆς.
Ἐδῶ θὰ πρέπη νὰ ψάξουμε ποιὰ ἤσαν τὰ ἰδεώδη αὐτὰ ἕως τώρα καὶ εἰδικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια…
Ἠσαν μέ κέντρο τόν ΑΝΘΡΩΠΟ;
Τεχνολογία καί ἐπιστήμη συνιστοῦν ΙΔΕΩΔΕΣ ὅταν πέφτουν σέ ἀκατάλληλα χέρια;
Μιᾶς Εὐρώπης σὲ κατάπτωση ΗΘΙΚΗ καὶ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ καὶ μὲ λαοὺς ΓΕΡΑΣΜΕΝΟΥΣ, κυρίως ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ.
Λαοὺς ὑπερφιάλους, ποὺ ἐνοιωσαν πὼς τὰ πάντα τοὺς ἀνήκουν καὶ ἀλλαζονικὰ αἰσθάνθηκαν τόσο παντοδύναμοι καὶ ἀσφαλεῖς, ποὺ ἔχασαν ἄκομα καὶ τὸ ἔνστικτο τῆς φυλετικῆς-ἐθνολογικῆς τους ἐπιβιώσεως.

Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔρχονται ὄλες αὐτὲς οἱ φυλὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, μὲ διάθεση γιὰ ΖΩΗ, μὲ τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντηρήσεως στὸ ἔπακρο, μὲ διάθεση νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ νὰ κατακτήσουν μέσα ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ τιμωροῦ Ἀλλάχ, ποὺ θὰ τοὺς κάνη νὰ γίνουν οἱ καλλίτεροι τῶν καλλίτερων κι ἂς ἤσαν καταφρονεμένοι, μὴ ἔχοντας νὰ ἐπιδείξουν πολιτισμὸ καὶ κουλτούρα ἢ ἐπιστήμη, τόσο ἀντάξια τῶν Εὐρωπαίων.
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ τρόπο ζωῆς, βασιζόμενοι ἐπάνω σὲ μιὰ ΤΥΦΛΗ ΠΙΣΤΗ, ποὺ τὸ μόνο, στὸ ὁποῖο θὰ ὁδηγήση τὴν ἀνθρωπότητα ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΑΙΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Καὶ ἡ τυφλὴ πιστὴ εἶναι τὸ γάντζωμα, ἀλλὰ καὶ τὸ προνόμιο, τῶν ἀπελπισμένων καὶ γεμάτων συμπλέγματα ἀνθρώπων, σὲ μιὰ μεταθανάτια καλλίτερη ζωὴ δικαιώσεως, ἀπέναντι σὲ μιὰ ἀπαξιωμένη, μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο, πραγματικὴ ζωή, ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει.
Σὲ μιὰ ζωὴ διαιωνουμένης δυστυχίας, ὅπως καὶ ἡ μεταθανάτια «βράβευση»,  ἀπὸ ἔναν θεὸ τιμωρό, ποὺ τοὺς καθιστᾶ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ», δίνοντάς τους ἄφεση ἁμαρτιῶν, κυρίως ὅταν ἐκκαθαρίζουν τὴν γῆ ἀπὸ τοὺς «πίστους»!!!!!!
Ἑνός μοναδικοῦ καὶ ἀπολύτου Θεοῦ, ποὺ ἀντικατοπτρίζει ὅλα τους τὰ ἀπωθημένα καὶ γίνεται ὁ καταλύτης γιὰ νὰ τὰ ἐκφράσουν, βγάζοντάς τα πρὸς τὰ ἔξω,  ὄχι παίρνοντας τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη, ἀλλὰ μεταθέτοντάς την ἐπάνω του, ἀπρόσωπα καὶ μὲ τὴν ψυχολογία βαρβαρικοῦ ὄχλου, που πίσω ἀπό τὶς ἀποτρόπαιες καὶ κτηνώδεις πράξεις του, ὑπάρχει ἡ ΘΕΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥ.

Ποῦ θά ὁδηγήση ὅλο αὐτό;
Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μὴν ὁδηγήσῃ σὲ ἔναν νέο μεσαίωνα ….
…Γιατὶ ἔτσι θὰ χαθεὶ πάλι ἕνα τεράστιο μέρος τῆς ΓΝΩΣΕΩΣ καὶ τῶν κατακτήσεων τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε να ἀποκτήσῃ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ καὶ να γίνει ΑΝΘΡΩΠΟΣ καὶ ὄχι μᾶζα .

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Τί συμβαίνει μέ τό Ἰσλάμ;

  1. Προφανώς δεν γνωρίζεις καλά ούτε την πρωτοχριστιανίκη ιστορία ούτε την ιστορία της ανατολικής εκκλησίας… Επίσης όλα τα φρούτα δεν μπαίνουν σε ένα τσουβάλι…

Leave a Reply