Δὲν θέλουν μόνον χρεωκοπία!!! Θέλουν ὁλοκληρωμένη Γενοκτονία!!!

Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν αὐτήν μου τὴν καταγγελία ἀμέτρητα καὶ πολυεπίπεδα. Ἀπὸ τὸν τομέα τῆς ἀπαιδείας τοῦ ἀνθελληνικοῦ μορφώματος, ποὺ κατήντησε ἐκτὸς ἀπὸ ἐθνομηδενιστική, ἐπὶ πλέον καὶ στοχευμένα ἀνθελληνική, ἔως τὰ ἐθνικά μας θέματα, τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας, τὴν διὰ τῆς βίας ἀκυρωμένη αὐτάρκειά μας καὶ τελικῶς τὴν μετατροπὴ κάθε σπόρου διατροφῆς μας σὲ «ἐγκεκριμένο».

Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκεκριμένοι σπόροι γιά νά γλυτώσουμε τό πρόστιμο;

Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα εἶναι ἡ καταγγελία τοῦ Γεωργίου Λεκάκη (ἐφημερὶς «Κόντρα», 17 Ἰανουαρίου 2017, ἀντίγραφον ἀπὸ «ἀρχεῖον πολιτισμοῦ»), ποὺ ἐπισημαίνει πὼς μὲ πρόσχημα μίαν ἀκόμη ἀσθένεια τῆς ἐλιᾶς, προσπαθοῦν νὰ καθοδηγήσουν τοὺς ἐλαιοπαραγωγοὺς σὲ ἐκχερσώσεις καὶ τελικῶς ἀντικατάστασίν τους (μὲ …«ἐγκεκριμένα» ἐλαιόδενδρα φαντάζομαι!!!).

 Ὑπάρχει λύσις γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἐλαιώνων;Σὲ λίγο οἱ τρελλοὶ θὰ μᾶς ποῦν πὼς εἶναι… «τρελλὰ ἐλαιόδενδρα»…

Ἐὰν πραγματικὰ θέλουμε νὰ σωθοῦν τὰ ἐλαιόδενδρα, οἱ ἐλιὲς καὶ τό, ζωτικὸ γιὰ ἐμᾶς, ἐλαιόλαδό μας, μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ «βα­κτηρίου» (ποὺ «ξαφνικά» «προέκυψε» κι αὐτό, μέσ’ στὴν κρίση), ἴσως, μία λύσις εἶναι ἡ ἀντιμετώπισίς του μὲ ζεόλιθο, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ ἐνεργοὺς μικρο-ὀργανισμούς (*) μαζύ…
Καὶ ὄχι μόνον!

Στὸ τέλος-τέλος, ἐὰν κάποιοι ἀμφιβάλουν, τί ἔχουν νά χάσουν; Ἀφοῦ ἐν τέλει θὰ τοὺς ἐπιβάλουν νὰ κόψουν τὰ «ἄῤῥωστα ἐλαιόδενδρα». Ἔτσι θὰ ἀποκοπῆ ὁ Ἕλλην ἀπὸ τὸ πανάρχαιο DNA καὶ τὸν χαρακτῆρα του, ποὺ τὸν ἔκανε τόσο διαφορετικό, διότι «εἴμαστε ὅ,τι τρῶμε».
Θὰ τὰ ὀνομάσουν «τρελλὰ ἐλαιόδενδρα», θὰ τὰ δυσφημίσουν ὡς ἄῤῥωστα (οἱ ἄῤῥωστοι), καὶ θὰ πείσουν τὸν κόσμο πὼς πρέπει νὰ θανατωθοῦν, ὅπως οἱ «τρελλὲς ἀγε­λάδες» καὶ τὰ «τρελλὰ κοτόπουλα». Οἱ τρελλοὶ τὰ βλέπουν ὅλα τρελλά… Κι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν βούλα κάποιων «ἐπιστημόνων»….

Στὴν θέση τῶν παναρχαίων ἑλληνικῶν ἐλαιοδένδρων (μόνον στὴνν Κρήτη ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸ ἐλαιόδενδρα, ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὴν μινωικὴ ἐποχὴ καὶ εἶναι ἀκόμη ἐνεργὰ καὶ παράγουν καὶ προσφέρουν στὴν τοπικὴ καὶ ἐθνικὴ οἰκονομία!), θὰ φυτευθοῦν κάτι ξερακιανὰ ὑβρίδια κακομοίρικων ἐλαιῶν, ἄσχετα  μὲ τὴν ἑλληνικὴ φύση, τὸ ἑλληνικὸ χῶμα, τὸν Ἐλ­ληνα … Καὶ θὰ ἐπιδοτεῖται καὶ θὰ ἔχη πρόσβαση στὰ ἐλαιοτριβεῖα μόνον ὅποιος θὰ ἔχη ὑβριδιακὲς ἐλιές! Καὶ τότε θ’ ἀρχίση τὸ «ἀντάρτικο τῆς ἐλιᾶς». Ἕνα ἀντάρτικο, πολὺ χειρότερο ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ἐβίωσαν  οἱ Γερμανοὶ ναζὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐπὶ Κατοχῆς! Καὶ ἐπειδὴ τὸ θυμοῦνται καλά, τοὺς τὸ ξανὰ – ὑπενθυμίζω… κι αὐτῶν, καὶ ὅλων τῶν συν-ἐμπνευστῶν αὐτοῦ τοῦ σχεδίου…

Ἐγὼ πιστεύω ὅτι, αὐτὸ τὸ κτύπημα στὰ ἐλαιόδενδρα καὶ τὸ ἐλαιόλαδο εἶναι ἐσκεμμένο. Θέλουν νὰ μᾶς πιοῦν τὸ λάδι στὴν κυριολεξία πιά! Θὰ πρέπη νὰ τὸ σταματήσουμε μὲ κάθε τρόπο! Καὶ οἱ ἐπιστήμονες, καὶ οἱ καθηγητές, νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τους, κάποτε.

Τέλος, πρέπει νὰ βροῦμε καὶ νὰ ἐπαναφέρουμε τοὺς παλαιοὺς σπόρους.
Οἱ καινούργιοι εἶναι ὑβρίδια καί, τελικά, ὕβρις. Κι ἐὰν δὲν βροῦμε τοὺς παλαιούς, μποροῦμε νὰ τοὺς ἐπαναφέρουμε στὴν πρωταρχική τους μορφή…

(*) Γιὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς μικροοργανισμοὺς μπορεῖτε νὰ ἐνημερωθεῖτε ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ τὶς ἔρευνες τοῦ Ἰάπωνος καθηγητοῦ Φυτοκομίας στὸ Κολλέγιο Γεωργίας (Πανεπιστήμιο τοῦ Ῥίουκιους), Teruo Higa. Ἀλλὰ καὶ τὸν δικό μας, κ. Θ. Θωμίδη, τοῦ ΑΠΘ. Φυσικὰ τὸ (ἐγ)κατεστημένο θὰ πέση ἐπάνω τους νὰ τοὺς φάῃ  – γνωστὸς καννίβαλος! Ὅμως ὀφείλουμε νὰ δόσουμε στὴν ἐναλλακτικὴ ἐπιστήμη τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποδείξῃ αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζεται. Γιὰ τὸ καλὸ τῆς φύσεως, δηλαλὴ τῆς ἀνθρωπότητος, δηλαδὴ τοῦ πλανήτου Γῆ, τοῦ σπιτιοῦ μας…

Γεώργιος Λεκάκης
ἀπὸ «ἀρχεῖον πολιτισμοῦ»

μεταγραφὴ Φιλονόη

Τρελλὰ ἐλαιόδενδρα, τρελλὲς ἀγελάδες, τρελλοὶ (παρανοϊκοὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια) κοσμοεξουσιαστὲς κι ἕνας πλανήτης ποὺ μετατρέπεται σὲ χωραφάκι ψυχασθενῶν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἡ τροφὴ καὶ τὸ νερὸ δὲν εἶναι δημόσια ἀγαθά, ἀλλὰ ἀπολύτως ἐλεγχόμενα (καὶ σαφῶς κερδοφόρα) μόνον γιὰ τοὺς γνωστοὺς δυνάστες τῶν λαῶν. Κι ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ διαφωνῶ μὲ τὸν Γεώργιο Λεκάκη, ἐφ΄ ὅσον καὶ οἱ Γερμανοί, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος λαός, παραμένουν ὑποχείρια αὐτῶν τῶν καθαρμάτων, μέσῳ μηχανισμῶν προπαγάνδας καὶ κομματικοποιημένης δημοκρατίας καὶ δανεισμῶν ἀενάων καί…
…ἀτελείωτος ὁ κατάλογος τῶν μεθοδεύσεων, ἀλλὰ πάντα τὰ ἴδια καθάρματα ἀπὸ πίσω…!!!
(Δὲν ἀθωῴνω τοὺς κατοχικοὺς στρατοὺς Γερμανῶν, Ἰταλῶν, Βουλγάρων κι Ἀλβανῶν, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς κτηνώδη ὄντα, χρησιμοποιῶνται συστηματικὰ ἀπὸ κτηνώδεις ἐγκεφάλους, γιὰ νὰ δημιουργήσουν, κατὰ τὰ συμφέροντά τους, κοινωνικὲς μεταβολές, πάντα ἀποδοτικές, ἀλλὰ μόνον γιὰ αὐτούς!!!)

Στὸ θέμα εἴχαμε ἀναφερθῆ ἤδη ὅμως ἀπὸ τὸ 2014, ὅπου μὲ νομομαγείρεμα ὁδηγοῦσαν τὰ ἐλαιοτριβεία στὸν ἀφανισμό.

Καί ποιός θά προστατεύσῃ τήν τελευταία ἐλιά στήν Ἑλλάδα;

Αὐτά, τὰ πολὺ σοβαρά, ὁλοκληρώνονται ἐντὸς τῶν ἐπομένων μηνῶν, σὰν σχέδια νόμου, ἐπιβάλλοντας στὴν πραγματικότητα καταστροφὴ τῆς ὁποιασδήποτε αὐταρκείας μας. Τὸ ἐὰν ἡ ἀσθένεια τῶν ἐλαιοδένδρων εἶναι …τυχαία ἢ «τυχαία» εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, ποὺ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου δὲν ἔχει καὶ τόσην σημασία, ἐφ΄ ὅσον ἤδη ἡ προπαγάνδα ἀντικαταστάσεως τῶν καρποφόρων μας δουλεύει ἐδῶ καὶ χρόνια. Μὲ τὰ ἀμπέλια τὸ ζήσαμε, ἀλλὰ δὲν τὸ κατανοήσαμε.
Τώρα περνᾶμε στὸν ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ τοῦ ἐλαιολάδου ἀπὸ τὴν χώρα μας, ἐνᾦ ἢδη στὴν Κίνα, μὲ δενδρίλια (ἑλληνικῆς προελεύσεως) ποὺ παράγονται στὴν Ἰταλία, τεράστιες ἐκτάσεις μετατρέπονται σὲ ἐλαιπαραγωγικές. Καὶ  πολὺ καλῶς κάνουν οἱ Κινέζοι, ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν αὐτάρκειά τους, ἀντιθέτως μὲ ἐμᾶς, ποὺ μετατρεπόμεθα σὲ γκουλάγκ.

Συνυπολογίζοντας φυσικὰ καὶ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα, καθὼς καὶ τὰ μνημόνια, μαζὺ μὲ τὶς ὅποιες φορολογικὲς ἐπιδρομές, συνδυαστικὰ πάντα μὲ τὰ παραπάνω, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν διπλασιασμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πεινασμένων, μὲ τὶς στρατιὲς τῶν εἰσαγωμένων, ποὺ ἐπίσης θέλουν φαγητὸ καὶ νερὸ καὶ ἀσφάλεια (ἀδιαφορώντας τὸ ἐὰν θὰ τὰ στερήσουν ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς καὶ πανέτοιμοι, διαρκῶς, ἐὰν λάβουν θρησκευτικὴ ἐντολή, νὰ μᾶς …κατασπαράξουν!!!), ἀντιλαμβανόμεθα πὼς σὲ λίγο ξεκινᾶ μία ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους γενοκτονία. Γενοκτονία ἀπὸ πείνα, πείνα, πείνα…
…ἀλλὰ καὶ καννιβαλισμούς!!!
(Αὐτὸ τὸ τελευταῖο κρατῆστε το καὶ λάβατε τὰ ἀναγκαῖα μέτρα σας!!!)

Γιὰ ἐπίλογο σᾶς ἄφησα ἕνα δημοσίευμα τῆς «καθημερινῆς» ποὺ κάνει ἀναφορὲς στὴν ἐπιχειρηματικὴ αἱμοῤῥαγία, στὴν φυγὴ κάθε ἐπιχειρήσεως ἐκτὸς συνόρων καὶ στὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια ἐπιβιώσεως τῶν ἐπιχειρηματιῶν.

Μαζική φυγή εταιρειών και επαγγελματιών για να αποφύγουν την υπερφορολόγηση

Σκέτη καταγραφή, μὲ μπόλικα ἐνοχικὰ στοιχεῖα κατὰ τῶν …φυγάδων ὅλο αὐτό.
Οὐδὲ μία ἀναγνώρισις τῆς συνεργίας καὶ τῆς ἐν λόγῳ ἐφημερίδος, γιὰ τὴν ὑπὲρ μνημονίων προπαγάνδα τους.

Ἔρχεται τρομακτικὴ καταιγίς. Μία ἀπὸ τὶς χειρότερες μορφὲς γενοκτονίας ποὺ ζήσαμε ὡς φυλή, ἀλλὰ ἀκόμη εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἐλπίζουν σὲ κάτι ἤ, ποὺ ἀκόμη χειρότερα, ζοῦν στὸν κόσμο τους. Ἐπίκεντρο ὅλων μας ἡ ἄμεσος προετοιμασία μας, ἡ σύμπραξις μὲ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἀποδεδειγμένα ἔχουν ἐπιδείξει ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ κοινά, ἡ προστασία τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων καί, φυσικά, ἡ ὑπεράσπισις τοῦ δικαιώματος τῆς τροφῆς μας καὶ τῶν σπόρων μας. Ἐὰν ἐπιτύχουμε, στοιχειωδῶς, αὐτά, ἔχουμε πολλὲς πιθανότητες νὰ ἀντιπαρέλθουμε κι αὐτὸν τὸν σκόπελο.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ χρεωκοπία, λογιστικῶς (κοινωνικῶς, ἠθικῶς), τοῦ Ἑλλαδοκαφριαστᾶν, ἔχει συμβεῖ πρὸ πολλοῦ, ἀλλὰ ἐμεῖς βιώνουμε ἀκόμη τὸν …μῦθο τῆς ἀποφυγῆς της. Ἡ κατ’ ὄνομα χρεωκοπία ὁσονούπω φθάνει καὶ θὰ τὴν βιώσουμε ἀκόμη πιὸ ἄγρια.
Ὅλα ὅσα ἔως τώρα βιώσαμε ἦσαν ἁπλῶς τὰ προεόρτια.

 

Leave a Reply