Λαός (πάντα) ἐχθρός ἤ λαός (πάντα) συνεργός;

Ἐχθρός εἶναι ὁ Λαός;
Συνεργός εἶναι ὁ Λαός;
Τί ἰσχύει; Πότε καί Ποῦ;

Τώρα, εἰδικῶς λόγῳ τσιπροκαμμένης τΣΥΡΙΖΑΝΕΛΙΚῆς ἀσυνεπείας λόγων-ἔργων ἀλλὰ κυρίως λόγῳ διεπιστωμένης παρανοϊκότητος, ἐμεῖς βλέπουμε στὸ πρόσωπο τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως τὸν ἐχθρό.
Καὶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἔτσι, ἀλλά…

…δὲν εἶναι!!!
Καὶ δὲν εἶναι διότι σὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα δὲν βλέπουμε ἕναν (ἂς ποῦμε) πρωθυπουργὸ μὲ τὸ (φερόμενον ὡς) ἐπιτελεῖον του, νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ στράτευμα…
Βλέπουμε μόνον τὸ ποιὸς (φαίνεται νά) κρατᾷ τὴν ἐξουσία καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ τὶ τὸν προστατεύει. Κι αὐτὸ ποὺ τὸν προστατεύει εἶναι ὁ ἴδιος ὁ …λαός!!!
Ἕνας λαὸς καταπιεσμένος, ἀμόρφωτος καί, καταληκτικῶς καλο-ἐκπαιδευμένος.
Ἕνας λαὸς ἀπολύτως συμβιβασμένος, μὰ καὶ ὑπάκουος δοῦλος, ποὺ ἀντιλαμβάνεται μόνον αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἀντιλαμβάνεται καὶ ποὺ στὴν πραγματικότητα ὅλα τὰ ἀντιλαμβάνεται μέσα ἀπὸ φίλτρα ποὺ ἐξυπηρετοῦν ὑβρισικὲς ἐκδοχὲς τῆς Ἀρχῆς.
Ἕνας λαὸς ποὺ στὸ βάθος τῆς σκέψεώς του, μισεῖ τὸν (κάθε) τσιπροκαμμένο καὶ θέλει νὰ τὸν ἐξαφανίσῃ, ὄχι διότι ἀντιλαμβάνεται κάτι ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ τὸν καταδυναστεύει, ἀλλὰ γιατί, στὴν πραγματικότητα πιστεύει στὸν τρόπο καταδυναστεύσεώς του καὶ τὸν ὑπηρετεῖ τυφλά, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἀναλάβῃ ὁ ἴδιος (πρὸς ὄφελός του!!!) κάποια ψήγματα ἐξουσίας!!!

Ἀλήθεια… Ποιά ἡ διαφορά τῆς παραπάνω φωτογραφίας ἀπό αὐτήν;

Ἔχει σημασία πού οἱ πρῶτοι φοροῦν τίς στολές τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί οἱ δεύτεροι τοῦ …«συντρόφου» συνδικαλιστοῦ; Τόν ἴδιον (ἔμμισθο κατὰ περίπτωσιν) ῥόλο δέν διαδραματίζουν ὅλοι τους; Ἤ μήπως ὅλοι αὐτοί οἱ (κάθε εἴδους καὶ …τίτλου) ἀναρχο-ἀντί κάτι (ἀνά-Ἀρχή(κοί), ἀντί-FA, ἀντί-κυβερνητικοί, ἀντί-ρατσιστές, ἀντί-φασίστες, ἀντί-ἐξουσιαστές) δέν εἶναι μία (ὁποιαδήποτε) ἄλλη ἐκδοχή τῆς ἰδίας μορφῆς ἄρχειν;
Ποιός ἀπό αὐτούς θέλει νά ἀλλάξῃ κάτι στήν μορφή ἐξουσίας; Καί γιατί;
Ἡ πραγματικότης εἶναι αὐτὸ ποὺ ὡμὰ παρεδέχθη σὲ ἐμέναν μέλος τοῦ ΠΑΜΕ πρὸ ἐτῶν, ὑπερασπιζόμενον τὴν παραπάνω εἰκόνα: «χρέος μας ἦταν, εἶναι καὶ  θὰ εἶναι ἡ ὑπαράσπισις τῆς βουλῆς ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ζωές μας!».
Ὄχι τῆς Ἐλευθερίας. Ὄχι τῆς Δικαιοσύνης. Ὄχι τῆς Ἀριστείας.
Μόνον τῆς ὑπαρχούσης μορφῆς ἐξουσίας!!!

Γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε σὲ βάθος ὅμως τὸ τὶ μᾶς συμβαίνει, ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς λέξεις.
Γνωρίζουμε μήπως τό τί ἀκριβῶς σημαίνει τό «ἀντί»; Γνωρίζουμε πώς ὅταν λέμε (γιὰ παράδειγμα) ἀντί-πρόεδρος ἐννοοῦμε αὐτόν πού μπορεῖ ἐπαξίως νά ἀντικαταστήσῃ τόν πρόεδρο; Μήπως τελικῶς μιλᾶμε τύποις ἑλληνικά ἀλλά ἀντιλαμβανόμεθα ὅ,τι μᾶς …βολεύει;

Λέμε λοιπὸν ἀντί-δρᾶσις. Λέμε ἀντί-στᾶσις. Λέμε ἀντί-ἐξουσία.
Τί καταλαβαίνουμε;
Πάντως αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦμε (ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ ἀντιλαμβανόμεθα) εἶναι πὼς μιλᾶμε γιὰ δρᾶσιν, μιλᾶμε γιὰ στάσιν καί, καταληκτικῶς μιλᾶμε γιὰ ἐξουσία, ἀλλὰ ὄχι ἀπαραιτήτως ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ Δικαίου καὶ τῆς Ἰσονομίας, παρὰ μόνον ὑπὸ τὶ πρίσμα τὸ δικό μας. Στὴν οὐσία συζητᾶμε γιὰ τὸν τρόπο διατηρήσεώς της. Καταληκτικῶς μιλᾶμε, ἐν ἀγνοίᾳ μας διαρκῶς (καί) τὶς περισσότερες φορές, γιὰ ἀλλαγὴ προσώπων καὶ οὐδέποτε γιὰ ἀλλαγὴ εἴδους καὶ τρόπου Ἀρχῆς.

Ἀρχὴ ἄνδραν δείκνυσι… 

Βίας ὁ Πριηνεύς

Τί σημαίνει αὐτό;
Τὴν πραγματικότητά μας σημαίνει αὐτό.

Βλέπουμε αὐτὲς τὶς εἰκόνες (παραλόγου καὶ ἄνευ ἤθους) ἀσκήσεως βίας:

Πρόκειται γιὰ τὴν ἄλλην (κατὰ περίπτωσιν πάντα) ὄψιν τοῦ …ἰδίου νομίσματος ποὺ ἀποκαλεῖται ἐνίοτε (καί) τραμπουκισμὸς ἢ τραμποῦκος ἢ παρακράτος, ἀλλὰ ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ …Μανωλιοῦ σὲ ἐνδύματα!!!

Καί πῶς ἀλλάζει ὅλο αὐτό τό βρωμερό σκηνικό;
Ἤ μήπως δέν ἀλλάζει;

Ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται στὸ ἐξῆς:

πηγὴ

Ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά ἀντιστέκονται μέ κάθε μέσον ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσῃ μέ τήν βία;
Μά, ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες, τὸ κάθε τσιπροκαμμένο δὲν κατέλαβε τὴν ἐξουσία μὲ τὴν βία. Μὲ τὶς ἐκλογὲς καί, κατ’ ἐπέκτασιν, μὲ τὶς …εὐλογίες μας, τὴν κατέλαβε.
Τὸ ὅ,τι τὴν συντηρεῖ αὐτὴν τὴν ἐξουσία μὲ τὴν βία εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις, ποὺ ὅμως δὲν συνιστᾶ κάποιο εἶδος παραβιάσεως τοῦ Συντάγματος, παρὰ μόνον τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ αὐτό, ἐλέῳ μνημονίων, τελεῖ ὑπὸ σοβαρὲς ἀμφισβητήσεις καὶ ἐρμηνεῖες.
Γιὰ σκεφθεῖτε το…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κι ὁ Μεταξᾶς ἔκανε δικτατορία, μὲ τὴν ὑψηλὴ …ἐποπτεία τοῦ βασιλέως Γεωργίου.
Κατέλυσε τό Σύνταγμα; Ἔπιασε τά ὅπλα γιά νά ἐπιβάλη τήν ἐξουσία του;
Τς τς τς… Σαφῶς καὶ ὄχι.

Ὅσο γιὰ τὴν δικτατορία τῆς 4ης Ἀπριλίου (κι ὄχι μόνον), ποὺ πράγματι ἔλαβε τὰ ὅπλα γιὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἐξουσία, τὸ Σύνταγμα, ὑποτίθεται, ὑπηρετοῦσε κι αὐτή.
Πρὸς τοῦτον καὶ  πολλοὶ νόμοι της ἀκόμη καὶ σήμερα ἰσχύουν.

Τὸ «Δίκαιον τῆς Ἀρχῆς» εἶναι τὸ ἴδιον, ἀνεξαρτήτως τοῦ ..τίτλου της!!!
Τὸ πρόβλημά μας, τελικῶς, δὲν εἶναι στὸ ἐὰν συζητᾶμε γιὰ τὸ ὄνομα (καὶ τὴν βία) τῆς ὑπαρχούσης Ἀρχῆς, ἀλλὰ γιὰ τὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς Ἀρχῆς.
Κι αὐτὸς ὁ τρόπος, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, εἶναι ὁ λάθος.


Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε.

Εἰκόνες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply