Θά ψηφίσουμε τί;

Δὲν ἔχω, ἐδῶ καὶ πάρα πολὺν καιρό, πρόβλημα μὲ τὶς πολιτικο-κομματικὲς ἀπόψεις τῶν συμπατριωτῶν μου. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἐκτὸς ἀπὸ ἀπόψεις, ποὺ συνήθως στερῶνται γνώσεων κι ἐπιχειρημάτων, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν ἀτομικό τους δικαίωμα. Ἔχω ὅμως πρόβλημα μὲ τοὺς φανατισμούς, τὶς παρά-πληροφορίες καὶ τὶς ἀκρότητες. Ἔχω πρόβλημα μὲ κάθε ἕναν καὶ κάθε μία ποὺ ὑπὸ τὴν σκέπη μίας «ἰδεολογίας» μᾶς ζαλίζουν τὰ …μέζεα νυχθημερόν, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους ὅλα αὐτὰ ποὺ διακινοῦν καὶ διατυμπανίζουν πάσχουν καὶ κυρίως, τώρα πιὰ ποὺ ὁ κόσμος ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν μῦθο τῶν κομμάτων, ἐνοχλοῦν. Ἀρνοῦμαι ἐν ὀλίγοις τὸν κομματικὸ προσηλυτισμό, ὅπως ἐπίσης ἀρνοῦμαι γενικῶς κάθε εἴδους προσηλυτισμό. Μπορεῖ κάποιος νὰ διατηρῇ τὶς ἀπόψεις του, νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἐπιχειρήματά του, ἐὰν ὑφίστανται, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀφήνῃ στὴν ἡσυχία μας καὶ νὰ μὴν θέτῃ ὡς στόχο ζωῆς του τὸ νὰ μᾶς …«ἀλλάξῃ μυαλά». 
Αὐτὰ γενικῶς.
Εἰδικότερα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ κείμενον τοῦ κου Μιχαλοπούλου:

Ἐμεῖς τί κάνουμε;

Πᾶμε τώρα στὰ ὑπόλοιπα.
Ὅταν, κάθε φορά, ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκαετίες, διαπιστώνουμε, συνήθως ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς κάθε πολιτικο-κομματικὸς παράγων ἦταν καὶ διαπλεκόμενος, ἀνεξαρτήτως τῆς ἰσχύος τοῦ κόμματός του, τότε ἀπορῶ μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη ἐλπίζουν στὸν μονόδρομο τοῦ κομματισμοῦ.

Ἐάν ὁ Καρατζαφέρης ἔχει τόσην περιουσία, οἱ ἄλλοι τί ἔχουν;

Ὁ Χατζηνικολάου …«καθαρίζει» τὸν Καρατζαφέρη.

Κι ὁ Λεβέντης …μέσα σὲ ὅλα!!!

Μοσχοβισί, Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια …κοψίματα!!!

Ἀκόμη ἕναν τοκογλύφο (γιὰ πρωθυπουργό) μᾶς προτείνει ὁ Λεβέντης!!!

Κι ἀπορῶ μαζύ τους, διότι τὸ πρῶτο καὶ εὔλογον ἐρώτημα ποὺ ὄφειλαν νὰ θέσουν στοὺς ἑαυτούς τους ἦταν τὸ γιατὶ τόσο πολὺ ὅλο τὸ «δημοκρατικὸ τόξο», μαζὺ μὲ τὸ «ἀντί-δημοκρατικὸ τόξο» κόπτονται γιὰ τὴν δική μας συμμετοχὴ στὶς ἐκλογές. Γιατί, τέλος πάντων, ὅλοι αὐτοὶ πρεσβεύουν ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν θέσιν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί, ἐπισήμως, εὐαγγελίζονται.

 

This slideshow requires JavaScript.

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

Ἀκόμη καὶ τὸ ΚΚΕ, ποὺ διατυμπανίζει τὴν «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου», ὄχι μόνον ἀποδέχεται, ἀλλὰ καὶ ὑποστηρίζει μὰ καὶ συμμετέχει στὶς ἐκλογές, ἐνᾦ, ἐπὶ πλέον, ἀσκεῖ συχνότατα ἀκραῖες πιέσεις σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀρνῶνται νὰ ἀποδεκτοῦν τὸ ἐν λόγῳ σύστημα.

Καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὰ ἁπλᾶ του μέλη, ἀλλὰ σὲ ὅλον τὸν μηχανισμό, ποὺ χρησιμοποιεῖ τὶς ἐκλογὲς γιὰ νὰ καταληφθοῦν θέσεις βουλευτικὲς σὲ βουλὲς ἐγχώριες καὶ εὐρωπαϊκές, πού, κατὰ βάθος, ἡ ἰδεολογία τους οὔτε ἀναγνωρίζει οὔτε κι ἐγκρίνει.

Ἄλλως τέ… ὡς γνωστόν…
Ἐὰν οἱ ἐκλογὲς θὰ μποροῦσαν, ἐν δυνάμει, νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα, ἀκυρώνοντας τὴν ἐξουσία τους ἐπάνω μας, ὁσονούπω θὰ καταργοῦντο.
Οὐδεὶς δύναται νὰ ἀνατρέψῃ ἕνα καθεστώς, χρησιμοποιῶντας τὰ ὅπλα τοῦ καθεστῶτος.
Οὐδεὶς ἔχει δικαίωμα νὰ ἐλπίζῃ σὲ σωτηρία μέσῳ τρίτων, ἐὰν δὲν κουνήσῃ τὰ χέρια του καὶ τὰ πόδια του.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι …ψιλὰ γράμματα!!!

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Σοσια-λΗστές!!!

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην. Ἔχει ἰδίαν βαρύτητα ἡ δική σου ψῆφος, ποὺ ψάχνεσαι καὶ σκαλίζεις, μέ ἐκείνην τοῦ ἀσχέτου ἤ τοῦ κάθε (ἀντισυνταγματικῶς) «ἑλληνοποιημένου» …«νεοέλληνος»; Ἤ μήπως λησμονοῦμε πώς ἀκόμη καί 50ευρα εὑρέθησαν μέσα σέ φακέλλους ψηφοδελτίων ἀν τί τῶν …ψηφοδελτίων;

Χαζοβιόληδες ψηφοφόροι ἀποφασίζουν γιὰ τὴν τύχη ὄλων μας!!!

Ὁπωσδήποτε μεγάλον ῥόλο στὸ ποιὸς θὰ «ἐκλεγῇ» παίζουν πάντα οἱ πρόθυμοι χαζοβιόληδες ψηφοφόροι, ποὺ ἐντυπωσιάζονται ἀπὸ τὰ φρουφροῦ καὶ τὰ ἀρώματα ἢ ποὺ ἡ ἀντίληψίς τους ἔχει ἐμποτισθῆ πλήρως ἀπὸ τὴν ἀριστερίλα τῆς ἐποχῆς μας. Ὅμως κι αὐτοί, σιγὰ σιγά, μᾶς τελειώνουν καὶ θὰ ἐξαφανισθοῦν, ἂν καὶ φροντίζουν ὅλοι οἱ «φερέλπιδες» «ἐθνοσωτῆρες» νὰ τοὺς ἀντικαταστήσουν.

Ἔχουν τήν ἰδίαν βαρύτητα τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα ὅταν ἡ καταμέτρησίς τους εἶναι πολλαπλῶς ἐλεγμένη, ἀπό ἀνεξαρτήτους μεταξύ τους φορεῖς, μέ αὐτά πού ἐξάγουν διάφορες ἑταιρεῖες ἰδιωτικῶν συμφερόντων (τύπου Singular), πού ἀρνῶνται ὅμως νά ἐλεγχθοῦν, ὄχι μόνον στό σύνολον ἀλλά καί στά ἐπί μέρους ἀποτελέσματα;

Κόκκινη χουντίτσα θέλουμε;5

Ἀποχαιρετοῦμε καὶ τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμα!!!

Καί, τελικῶς, μέ ποίους ὑποψηφίους φθάνουμε σέ ἐκλογικές διαδικασίες; Μέ πρόσωπα γνωστά, κοινῶς ἀποδεκτά, ἐπιλεγμένα πού ἔχουν ἐκλεγῆ ἀπό τίς διάφορες τοπικές κοινωνίες ἤ μέ πρόσωπα πού ἔχουν ἐτσιθελικά ἐπιβληθῆ ἀπό τίς κομματικές μηχανές;

Τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι καὶ ἡ ἐξουσία του στὴν χώρα μας. (ἀνανέωσις)

Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ «ἐγκρίνονται» μὲ σκοτεινὲς διαδικασίες, ποὺ ἐνισχύουν καὶ ἐπιβραβεύουν τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀνομία.

Μήπως τελικῶς συζητᾶμε γιά τίς «πολιτικὲς» πολυεθνικῶν συμφερόντων ἀντί τῶν «ἰδεολογιῶν» πού φοροῦν ὡς βιτρίνες ὅλοι αὐτοί; Κι ἐάν ναί, τότε γιατί ἐγώ μέ τήν συμμετοχή μου νά νομιμοποιήσω κάτι (ἐπὶ τῆς βάσεως) ἀντισυνταγματικό, (ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) παράνομον καί (ἐπὶ τοῦ παναρχαίου καὶ παγκοσμίου ἀγράφου νόμου) ἀνήθικον; 
Δέν μᾶς ξαφνιάζει λοιπόν αὐτό; Δέν εἶναι ἀπό μόνον του ἕνα στοιχεῖο ἱκανό νά μᾶς προβληματίσῃ γιά τό εἶδος τῶν ἐκλογῶν καί τῶν ὑποψηφίων;

Δυστυχῶς τέλος, ἀκόμη, δὲν νοεῖται, στὶς ἡμέρες μας, «σκεπτόμενος» μὴ ἀριστερός, «ἀνθρωπιστὴς» μὴ ἀριστερός, «διαφωτιστὴς» μὴ ἀριστερός. Ἀνεξαρτήτως δὲ τῶν ἐπικαλύψεων ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν στὴν αὐτὴν γραμμὴ τοῦ «ἀριστεροῦ», μὲ τοὺς ὁποίους ἐπιθετικοὺς προσδιορισμούς, σοσιαλισμοῦ καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ὑπὸ τὸν πλήρη κι ἀπόλυτο ἐλέγχό τους ἀπὸ τὴν παγκόσμιο τοκογλυφικὴ δικτατορία.

Φιλονόη

One thought on “Θά ψηφίσουμε τί;

  1. Εὐχαριστῶ, Φιλονόη: Καμία νομιμοποίηση! Στὴ συνέχεια… θὰ δοῦμε.(Ὅπως εἶπε πρῶτος ὁ Ναπολέων [μᾶλλον γόνος τῶν Κομνηνῶν τῆς Τραπεζούντας, ὅπως ἔδειξε… Ρουμάνος ἱστορικὸς] καὶ στὴ συνέχεια ἐπανέλαβε ὁ Καπετὰν-Θοδωράκης μας Κολοκοτρώνης: “Νὰ ἀρχίσουμε πρῶτα νὰ βαρᾶμε καὶ μετὰ θὰ δοῦμε τί θὰ κάνουμε”.)

Leave a Reply