Τί θά γενοῦμε τώρα δίχως …σωῤῥοβαρβάρους;

«Καί τώρα τί θά γενοῦμε χωρίς τόν Σῶῤῥα καί τά ὀρφανά του;»

—Γιατί κ’ οἱ ἄξιοι ῥήτορες δέν ἔρχονται σὰν πάντα
νά βγάλουν τούς λόγους τους; Νά ποῦν τά δικά τους;

Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα·
κι αὐτοὶ βαρυοῦντ’ εὐφράδειες καὶ δημηγορίες.
Συνέχεια

Ἐν δήμῳ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σίας

Ἐν δήμῳ τῆς Μικρᾶς ἈσίαςΟἱ εἰ­δή­σεις γιὰ τὴν ἔκ­βα­ση τῆς ναυ­μα­χί­ας, στὸ Ἄ­κτιον,
ἦ­σαν βε­βαί­ως ἀ­προσ­δό­κη­τες.
Ἀλ­λὰ δὲν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νὰ συν­τά­ξου­με νέ­ον ἔγ­γρα­φον –
τ’­ὄ­νο­μα μό­νον ν’­ἀλ­λα­χθῇ… Ἀν­τίς ἐ­κεῖ
στὲς τε­λευ­ταῖ­ες γραμ­μές: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
Συνέχεια

Κάλλος καὶ πνευματικὴ ἄνοδος.

Κάλλος καὶ πνευματικὴ ἄνοδος.Νὰ γίνεσαι μία ζώσα ἔκφραση Ὀμορφιᾶς, καλλιεργώντας ἐσωτερικὰ κι ἐκφράζοντας ἐξωτερικὰ τὸ ἰδανικὸ σου προσωπικὸ ὕφος, χαρακτήρα καὶ αἰσθητική. Τόσο στὴν εἰκόνα ὅσο καὶ στὸν Λόγο.
Νὰ ἀποφεύγῃς πάντα τὴν μίμηση καὶ τὸν ὁπαδισμὸ τῆς ὁποιασδήποτε κοινότοπης μόδας, εἴτε σὲ ἐμφανίσεις, εἴτε σὲ συμπεριφορὲς εἴτε σὲ λέξεις καὶ τσιτάτα. Συνέχεια

Ἀπολείπειν ὁ Θεὸς Ἀντώνιον

Ἀπολείπειν ὁ Θεὸς ἈντώνιονΣὰν ἔξαφνα, ὥρα μεσάνυκτ’, ἀκουσθῆ
ἀόρατος θίασος νὰ περνᾷ
μὲ μουσικὲς ἐξαίσιες, μὲ φωνές –
τὴν τύχη σου ποὺ ἐνδίδει πιά, τὰ ἔργα σου
ποὺ ἀπέτυχαν, τὰ σχέδια τῆς ζωῆς σου
ποὺ βγῆκαν ὅλα πλάνες, μὴ ἀνωφέλετα θρηνήσῃς.
Σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρό, σὰν θαρραλέος, Συνέχεια

Ἡ Πόλις.

Ἡ Πόλις.
Εἶπες• «Θὰ πάγω σ’ ἄλλη γῆ, θὰ πάγω σ’ ἄλλη θάλασσα.
Μιὰ πόλις ἄλλη θὰ βρεθῆ καλλίτερη ἀπὸ αὐτή.
Κάθε προσπάθειά μου μιὰ καταδίκη εἶναι γραφτή•
κι εἶν’ ἡ καρδιά μου — σὰν νεκρός — θαμμένη.
Ὁ νοῦς μου ὡς πότε μές στόν μαρασμόν αὐτόν θὰ μένῃ. Συνέχεια

Φιλέλλην.

Φιλέλλην.Τὴν χάραξι φρόντισε τεχνικὰ νὰ γίνη.
Ἔκφρασις σοβαρὴ καὶ μεγαλοπρεπής.
Τὸ διάδημα καλλίτερα μᾶλλον στενό·
Ἐκεῖνα τὰ φαρδιὰ τῶν Πάρθων δὲν μὲ ἀρέσουν.
Ἡ ἐπιγραφὴ, ὡς σύνηθες, ἑλληνικά·
Ὄχ’ ὑπερβολικὴ, ὄχι πομπώδης –
Μὴν τὰ παρεξηγήσει ὁ ἀνθύπατος
Συνέχεια