Λησμονημένες ἱστορικὲς λεπτομέρειες

Κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας μὲ κάποιους συμβούλους του κατελάμβανε, σὰν σήμερα, τὰ Ἰωάννινα, τὸ 1913, ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐν λόγῳ προέδρου δημοκρατίας καὶ τῶν συμβούλων του ἀγνοῶνται καὶ διεξάγεται ἱστορικὴ ἔρευνα γιὰ νὰ ἀνακαλυφθοῦν. Συνέχεια

Βασιλικὲς προτιμήσεις

Ἄκόμη καὶ ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια τῆς Ὁλλανδίας ἑόρτασε τὸ Ἑλληνικὸ Πάσχα καὶ τὴν Ἀνάσταση!

Προσκεκλημένοι τῶν «τέως», ἑόρτασαν τὸ Πάσχα στὸ νησὶ τῶν Σπετσῶν, ὁ βασιλεὺς Γουλιέλμος-Ἀλέξανδρος, ἡ Μαξίμα καὶ οἱ τρεῖς θυγατέρες τους!

Συνέχεια

Οἱ φίλοι τοῦ …ἄνακτος!!!

Ἄναξ ἀπὸ ἐδῶ… Ἄναξ ἀπὸ ἐκεῖ… Ἄναξ καὶ παρακεῖ… anaxfiles.blogspot.gr

Ζήλεψε κι ὁ Ἄδωνις… Ἄνθρωπος εἶναι… Τί νά σοῦ κάνῃ;;;;
Ἐκτὸς κι ἐὰν ἐννοῇ κάτι σὰν …Ἀναξίμανδρος, Ἀναξιμένης, ἀναξιοκρατία κλπ… Συνέχεια

Ὁ τέως ΔΕΝ ἔχει ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα!

Ἔχουν οἱ εἰσβολεῖς-ἔποικοι ὅμως….

Στὴν Βρεταννία συνηθίζουν νὰ βάζουν τὴν ὑπηκοότητα ὡς κυρίαρχο ἐνῶ τὴν ἐθνότητα ὄχι, μόδα ποὺ δυστυχῶς ἔχει ἐπιβάλλει πλέον ἡ ΕΕ.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντελῶς τυχαῖα ὅποιος γεννιέται κάπου
Συνέχεια

Ἡ ἡγεσία τῆς χώρας ἀλλάζει χέρια.

Ἤ ἄλλως, ἐὰν θέλουμε νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅλα τὰ προβληματικά, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς σώσουν, νὰ μᾶς κυβερνήσουν καὶ τελικῶς νὰ μᾶς διατηρήσουν στὴν αὐτὴν κατάστασιν δουλείας,  τὰ ἴδια ἀκριβῶς πράττουν, στοὺς ἴδιους χώρους κινῶνται καὶ τὰ ἴδια σπίτια μοιράζονται…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα μας εἶναι μόνιμον, κι ὄχι προσωρινόν, τώρα τελευταία, ποὺ μᾶς προέκυψε καὶ τὸ Κοκκάκι, ὡς ἄλλος ἐπίδοξος σωτήρ, ἐσκέφθη τὸ πιντὶ νὰ βολευθῇ στὰ παλάτια τῶν πρώην πολιτικῶν ἐχθρῶν του. Ἔτσι, Συνέχεια