Ἱστορικὲς ἀθλιότητες καὶ ἀνακρίβειες στὴν Βεργίνα

Ὁ πολιτισμὸς Λοῦνα-Πᾶρκ

Μπορεῖ ὁ θώραξ τοῦ βασιλέως στὸν τάφο τῆς ΒΕΡΓΙΝΑΣ νὰ μὴν γράφῃ ὄνομα, ὅμως ὅλοι ἤξεραν τότε, διὰ τῶν συμβόλων, σὲ ποιὸν ἀνήκει! Στὰ ἴδια σύμβολα στὰ νομίσματα τοῦ βασιλέως, τὸ ὄνομα μετὰ τῆς ἰδιότητος, ὑπάρχει! ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ! Ὁ λέων κατὰ πρόσωπο ποὺ ἦταν ἡ σφραγὶς τοῦ βασιλέως, ὑπάρχει ἀρκετὲς φορὲς στὸν θώρακα. Ἡ προστάτις ΑΘΗΝΑ μὲ δόρυ καὶ ἀσπίδα, στὰ πλευρὰ τοῦ θώρακος, ὅπως καὶ ἡ ΝΙΚΗ στὴν ἀσπίδα του! Παράστασις μοναδικὴ ἡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ποὺ μόνον ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶχε στὰ νομίσματά του, ὅπως βέβαια καὶ ὁ λέωνς κατὰ πρόσωπο!
Συνέχεια

Ψέμμα, ἀπάτη καὶ θράσος γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου

Τὸ θράσος τῶν προδοτῶν

Βλέπετε τό ἄσπρο κομματάκι κάτω δεξιά;

Τὸ μνημεῖο θὰ γίνη ἐπισκέψιμο σὲ ἐκεῖνο τὸ κομματάκι του! Τὸν ῥόλο τοῦ βλάκα, θὰ τὸν παίξουμε ὅλοι μαζὺ φίλοι μου, ἂν ἔτσι γίνῃ! Τὸ τεράστιο ὑπόλοιπο μνημεῖο, θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅμως καὶ γιὰ νὰ μετρᾷ τὸν τρόμο τῶν, γιὰ λίγο ἀκόμη, πλανηταρχῶν σήμερα! Φοβισμένα ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀφήνουν τοὺς «Ἕλληνες» ἐκπροσώπους τους νὰ ἐξευτελίζονται ἐμπρός του!
Συνέχεια

Διαχρονικὸ τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ Ὡραίου…

… ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν*
Ἠράκλειτος

Στὴν καταπληκτικὴ αἴθουσα «ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ» στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν ὑπάρχει κάπου ἀναγεγραμμένο τὸ φαινομενικὰ «ἁπλὸ» ἐρώτημα τοῦ Σωκράτους: «τί εἶναι τοῦτο τὸ ὡραῖο;»
Συνέχεια

Ὁ Ὀμφαλὸς τοῦ πλανήτου

Ἡ λαμπρότης τῆς ἀρχαίας Ἀμφιπόλεως, ὁρίζεται ἀπὸ γιγαντίους τύμβους, ποὺ δορυφορικῶς ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΚΑΣΤΑΣ). Συνέχεια

Τέχνη καὶ Παραδόσεις

Στὴν εἰκόνα ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ μελετήσουμε παραστάσεις καθημερινότητος ἀπὸ ἀρχαῖες ἐποχὲς καὶ διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου. Τότε οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνοντο πολὺ ὄμορφα καὶ εἶχαν διάθεση νὰ ἀπεικονίσουν τὶς ἁπλὲς συνήθειες τῆς ζωῆς τους μὲ ὡραῖα ἀγαλματάκια καὶ ζωγραφιές, φυσικὰ μὲ τὴν δική τους ξεχωριστὴ τεχνοτροπία. Συνέχεια

Τί τά θέλουμε τά ἀρχαία;

Σχεδὸν 3.000 τ.μ. ἑλληνικὸ ψηφιδωτό. Τὸ μεγαλύτερό του κόσμου. Κοσμοῦσε κάποιο δημόσιο κτίριο.
Συνέχεια