Τὸ ναρκωτικὸ γάλα.

Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο διαβάζουμε πὼς τὸ πρόβειο καὶ τὸ κατσικίσιο γάλα εἶναι κάτι σὰν …νερό.
Γενεὲς ἐπὶ γενεῶν μεγάλωσαν, ἀνδρώθηκαν, ἐτράφησαν μὲ αἰγοπρόβεια προϊόντα. Καὶ ἦσαν πάντα ὑγιεῖς. Ὅλοι τους.
Ἐμεῖς πάλι ξεχάσαμε τὸ κατσικίσιο καὶ τὸ πρόβειο γάλα καὶ στραφήκαμε στὸ ἀγελαδινό. Ἕνα γάλα ποὺ τελικῶς δηλητηριάζει, προκαλεῖ ἐθισμούς, ἀκόμη καὶ σκοτώνει… Ἀλλὰ οὔτε θέλουμε νὰ μάθουμε οὔτε νὰ ἀλλάξουμε τὶς συνήθειες αὐτές, μὲ ἄλλες, νέες… Ἤ ὀρθότερα, παλαιότερες…
Τὸ βόειο κρέας, καθῶς καὶ τὸ ἀγελαδινὸ γάλα, δὲν εἶναι γιὰ τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασι.
Κι ἐπίσης πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς θὰ ἦταν πολὺ ἀσφαλέστερον νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ παραδοασιακά μας προϊόντα, αὐτὰ ποὺ ἡ ΔΙΚΗ μας γῆ δίδει ἁπλόχερα… Συνέχεια

Ὀγδόντα χρήσεις γιὰ τὸ λάδι καρύδας.

Γιατί λάδι καρύδας σήμερα;
Γιατί κάποιο προϊόν πού ἐμεῖς δέν παράγουμε;
ΔΙότι πιστεύω πὼς γιὰ κάποια θέματα ὑγείας ἀπαιτοῦνται ἄμεσες λύσεις.
Στὸ μεταξύ, γύρω μας, στὴν Ἑλληνικὴ Φύσι, ὑπάρχουν πολλὰ ἀκόμη δῶρα ποὺ μποροῦμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἐξερευνήσουμε καὶ νὰ χρησιμοποιήσουμε, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἔχουμε τὴν καλλιτέρα δυνατὴ ὑγεία, καὶ γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τὴν οἰκογένειά μας.
Συνέχεια

Λάδι ἰνδικῆς καρύδας κατὰ τῆς τερηδόνας.

Ἡ φύσις μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα κάθε λύσι γιὰ κάθε πρόβλημα ὑγείας.
Ὅταν ἐμφανίζεται πρόβλημα ὑγείας, ἀν τὶ νὰ ἀναζητοῦμε λύσεις στὰ ἐργαστήρια τῶν χημικῶν καὶ τῶν βιολόγων, καλλίτερα εἶναι νὰ ἀναζητοῦμε τὶς λύσεις ἔξω, στὰ φυτά, στὸν ἀέρα καὶ στὸ νερό μας.
Καί πῶς θά γνωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ ἄνευ γνώσεων θνητοί, τά εὐεργετικά καί τά μή;
Δὲν εἶναι καὶ τόσο δύσκολο…
Μία ἁπλῆ ἐπίσκεψις στὶς γενικὲς πληροφορίες ποὺ καθημερινῶς διαῤῥέουν, θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ μπορέσουμε νὰ συλλέξουμε ὅλα τὶς ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματά μας.
Συνέχεια

Ἡ τυχαία φρουτοσαλάτα εἶναι χειρότερη ἀπὸ κοτόπουλο μὲ τηγανιτὲς πατάτες…

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο ομολογουμένως!
Ακόμα και τα μισά να είναι αλήθεια ή κάπως έτσι,είναι πηγή σπουδαίας γνώσεως!

Συνέχεια