Εἶχαν ἀσύρματο ἐπικοινωνία οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες;

Ὑπάρχει ἕνα πλέγμα γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ, ποὺ οἱ ἐπιστήμονες τώρα τὸ βρῆκαν καὶ ὀνομάζεται κόμβος τοῦ GRID.
Δὲν θὰ μπῶ σὲ λεπτομέρειες γιατὶ καὶ δύσκολες εἶναι καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν.
Ἀναφέρω τὴν κεντρικὴ ἰδέα.
Αὐτὸ τὸ πλέγμα ἀποτελεῖται ἀπὸ 13 (δεκατρία) σημεῖα στὴν Γῆ.
Μέσῳ ἑνὸς (τοῦ κεντρικοῦ) ὅταν ἀποστέλλεται ἐνέργεια ἐπιτυγχάνουν τὴν αὐτόματη ἀσύρματη σύνδεση μὲ τὰ ὑπόλοιπα 12 (δώδεκα) σημεῖα τῆς Γῆς.
Ἐδῶ στηρίζονται πολλὲς ἀπόῤῥητες ἐφαρμογὲς Ἀμερικανῶν καὶ Ῥώσσων, καθὼς καὶ τὸ γνωστὸ HAARP, ποὺ ἔχουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν Ἀλάσκα καὶ μὲ τὸ ὁποῖον ἐλέγχουν τοὺς σεισμούς, τὸν καιρὸ κλπ.
Οἱ ἐπιστήμονες ξαφνιάστηκαν ὅταν διεπίστωσαν ὅτι οἱ πυραμίδες τοῦς Αἰγύπτου, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀσίας καθὼς καὶ ἄλλες ἀρχαῖες κατασκευές, βρίσκονται ἀκριβῶς σὲ αὐτὰ τὰ 13 σημεῖα στὴν Γῆ.
Εἶχαν δηλαδὴ ἀσύρματη ἐπικοινωνία μεταξύ τους.
Ποιός μποροῦσε ὅμως νά κάνῃ αὐτήν τήν γεωδαισία; Συνέχεια

Τό λουλούδι τῆς ζωῆς ἤ…;

Ὅταν κάποιος βλέπῃ ἕνα ἑξάγωνο κι ἐντός του κύκλους καὶ τρίγωνα, τότε ἡ σκέψις του δὲν πάει σὲ ἱερουργίες καὶ σὲ δοξασίες, ἀλλὰ σὲ ἄλλου εἴδους προβληματισμούς.
Διότι ἕνα ἑξάγωνον οὐδέποτε εἶναι κάτι ποὺ συμβολίζει κάτι τυχαῖον, ἀλλὰ κάτι ποὺ περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε μαθηματικά! Μὰ ὁπωσδήποτε!!!

Τί βλέπουμε λοιπόν σέ ἕνα τέτοιο σχῆμα;
Βλέπουμε ἑξάγωνο, ἤ ὀρθότερα, ἑξάγωνα. Πολλὰ ἑξάγωνα! Πάρα πολλά!
Συνέχεια

Τὸ μυστικὸ πλέγμα τῆς Γῆς καὶ ὁ μυστικὸς πόλεμος γιὰ τὸν ἔλεγχό του.

Εἶχα διαβάσῃ ἐλάχιστα γιὰ τὸ θέμα καὶ σήμερα, μελετῶντας τὸ παρακάτω κείμενον, ξαφνιάστηκε εὐχάριστα. Ὄχι γιὰ τὸ ὅτι (καὶ ποῦ) «ὑπό-δεχόμεθα» ἐξωγηΐνους. (Αὐτὸ προσωπικῶς τὸ ἔχω ξεκαθαρίσῃ μαζύ τους. Δὲν θὰ συναπαντηθοῦμε… Ἔχουμε μαλώσῃ!!!) Ἔλαβα πληροφορίες ὅμως ποὺ ἐπιβεβαιώνουν κάποιες δικές μου παρατηρήσεις καὶ κάποιες σκόρπιες σκέψεις, ποὺ ὅμως ἐβασίζοντο σὲ μελέτη κειμένων τῶν παππούδων μας κι ὄχι σὲ οὐφολογίες. 
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνεθουσίασε εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὑπάρξεως τοῦ πλέγματος, ποὺ γιὰ κάποιους λόγους δὲν Συνέχεια