Εἶχαν ἀσύρματη ἐπικοινωνία οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες;

Εἶχαν ἀσύρματη ἐπικοινωνία οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες;1Ὑπάρχει ἕνα πλέγμα γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ, ποὺ οἱ ἐπιστήμονες τώρα τὸ βρῆκαν καὶ ὀνομάζεται κόμβος τοῦ GRID.
Δὲν θὰ μπῶ σὲ λεπτομέρειες γιατὶ καὶ δύσκολες εἶναι καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν.
Ἀναφέρω τὴν κεντρικὴ ἰδέα.
Αὐτὸ τὸ πλέγμα ἀποτελεῖται ἀπὸ 13 (δεκατρία) σημεῖα στὴν Γῆ.
Μέσῳ ἑνὸς (τοῦ κεντρικοῦ) ὅταν ἀποστέλλεται ἐνέργεια ἐπιτυγχάνουν τὴν αὐτόματη ἀσύρματη σύνδεση μὲ τὰ ὑπόλοιπα 12 (δώδεκα) σημεῖα τῆς Γῆς.
Ἐδῶ στηρίζονται πολλὲς ἀπόῤῥητες ἐφαρμογὲς Ἀμερικανῶν καὶ Ῥώσσων, καθὼς καὶ τὸ γνωστὸ HAARP, ποὺ ἔχουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν Ἀλάσκα καὶ μὲ τὸ ὁποῖον ἐλέγχουν τοὺς σεισμούς, τὸν καιρὸ κλπ.
Οἱ ἐπιστήμονες ξαφνιάστηκαν ὅταν διεπίστωσαν ὅτι οἱ πυραμίδες τοῦς Αἰγύπτου, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀσίας καθὼς καὶ ἄλλες ἀρχαῖες κατασκευές, βρίσκονται ἀκριβῶς σὲ αὐτὰ τὰ 13 σημεῖα στὴν Γῆ.
Εἶχαν δηλαδὴ ἀσύρματη ἐπικοινωνία μεταξύ τους.
Ποιός μποροῦσε ὅμως νά κάνῃ αὐτήν τήν γεωδαισία;
Ξέρουμε μόνον τοὺς Ἕλληνες.
Ἐξ ἄλλου ἔγραψα παλαιότερα ὅτι τὰ ντολμέν, ποὺ εἶναι διάσπαρτα στὸν κόσμο μας, καὶ ἰδίως στὸν Καύκασο, ἔχουν ὅλα προσανατολισμὸ πρὸς τοὺς Δελφοὺς καὶ μοιάζουν μὲ τὰ σημερινὰ ῥαντάρ.
Ἐπάνω ὁ χάρτης μὲ τὰ 13 σημεῖα καὶ κάτω ἀσύρματο τηλέφωνο ποὺ χρησιμοποιεῖ ἀρχαῖος, σὲ αἰγυπτιακὴ πυραμίδα.
Νὰ σημεωθῇ πὼς οἱ Ἕλληνες Ὑπερβόρειοι ἔκτισαν καὶ ἄφησαν τὸ σύμβολό τους στὶς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου, καθὼς καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιγραφὴ στὴν εἴσοδο τῆς Γκίζας. Τὰ ἔχω γράψῃ παλαιότερα.Εἶχαν ἀσύρματη ἐπικοινωνία οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες;2

περιοδικὸν ἀναζήτησις

 

 

 

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply