Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν ...θεία ἀπό τό Σικάγο;Εἶναι μία ὑπέροχη στιγμὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ μας κινηματογράφου, μὲ μίαν καταπληκτικὴ Γεωργία Βασιλειάδου κι ἔναν ἀνεπανάληπτο Ὀρέστη Μακρῆ. Ἴσως λίγο …ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, τὸ θέμα, γιὰ τὰ δικά μας δεδομένα, ἀλλὰ εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο, τώρα ποὺ ὅλα γκρεμίζονται, ἴσως εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία νὰ βροῦμε τὸ χαμένο μας …«σταυροδρόμι».

Τί εἶναι τό χαμένο μας … «σταυροδρόμι»;
Ἐὰν θυμᾶστε τὸν μύθο μὲ τὸν Ἠρακλῆ καὶ τὴν Ἀρετή, καθὼς καὶ τὴν Κακία, τότε καταλαβαίνετε.
Διότι τὸ σταυροδρόμι μας, ποὺ χάσαμε, εἶναι ἐκεῖνο ποὺ πήραμε τὴν λάθος ἀπόφασι κι ἐπάνω της δομήσαμε μίαν λάθος ζωή.
Βαρύ, ἀλλὰ ἀληθές… Διότι σήμερα δὲν πληρώνουμε ἕνα λάθος ἀλλὰ πολλὰ λάθη ποὺ στήθηκαν ἐπάνω στὸ πρῶτο… Τὸ ἀρχικό.

Πάντως, ἄν καὶ εἶναι δύσκολο νὰ πιάσουμε νυκτιάτικα τὶς φιλοσοφίες καὶ τοὺς ἐσωτερισμούς, καλὸ εἶναι νὰ ἀρκεστοῦμε στὸ νὰ ἀποφύγουμε τὶς εἰδήσεις. Σκέτο. Κατὰ πῶς …δὲν ἔχουμε μάθῃ νὰ κάνουμε. Κατὰ πῶς δῆλα δὴ μᾶς χρεάζεται πραγματικά…
Διότι οἱ εἰδήσεις εἶναι μία ἀκόμη βουτιὰ στὴν κατάθλιψι… Κι ἐμεῖς ὀφείλουμε, καὶ γιὰ ἐμᾶς ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὰ παιδιά μας, νὰ καταπολεμήσουμε κάθε τὶ ποὺ μᾶς καθιστᾶ ὑποχείρια καὶ καταθλιπτικούς.
Μποροῦμε…
Ἀλλὰ μποροῦμε μόνον μέσῳ τῶν τρυφερῶν σκέψεων, τῶν ὡραίων εἰκόνων καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἀναδομήσεως.
Κι ὁπωσδήποτε βλέποντας εἰδήσεις αὐτὸ δὲν ἐπιτυγχάνεται.

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply