Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν…

Προσωπικῶς, σὰν Φιλονόη, εἶμαι γενικῶς κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀγνοῶ τὸ τὶ ἔχουν προσφέρει σοβαροὶ ἐρευνητὲς στὸν ἐν λόγῳ τομέα. Οὔτε θεωρῶ  πὼς ὅλα τὰ ἐμβόλια ἔχουν (στὴν ἀρχική τους ἔκδοσιν) δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ βλάψουν. Αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς πιστεύω εἶναι ὅτι τὰ ἐμβολια, ἀρχικῶς, στόχευαν στὴν ἀντιμετώπισιν σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἀλλά, στὴν πορεία, ἀπὸ διαφόρους «καλοθελητές» χρησιμοποιήθησαν καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: τὸν ἀποπληθυσμό μας.

Ὁ Πυλαρινός, ὁ Τιμόνης καὶ ἡ θεραπεία τῆς εὐλογιᾶς.

Κι αὐτὸ δὲν εἶναι δική μου ἄποψις ἀλλὰ εἶναι ὁμολογία πολλῶν ἐξ αὐτῶν ποὺ εἶτε χρηματοδοτοῦν πειράματα,  γιατὶ ἁπλῶς εἶναι παρανοϊκοί, εἶτε διότι πιστεύουν στὴν δραστικὴ μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, μέσῳ καὶ τῶν ἐμβολιασμῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς βιοτεχνολογίας, εἶτε ἁπλῶς διότι ἡ ἀνισοῤῥοπία τῆς ἐξουσίας ποὺ ἀπέκτησαν, ἀπὸ τὸ χρῆμα, δὲν τοὺς βοηθᾶ καὶ πολὺ στὸ πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἀξιοποιήσουν ὑπὲρ τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἀλλὰ δὲν τὸ κάνουν, ἐφ΄ ὅσον πιστεύουν πὼς τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ δραστικὴ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ… Ἡ πολὺ δραστική. Μὲ ποιά κριτήρια, μὲ ποιὲς διαδικασίες, μὲ ποιὲς μεθόδους εἶναι πλέον δευτερεῦον, ἐφ΄ ὅσον κατὰ κοινή τους ὁμολογία ἐνοχλοῦμε!!!

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐνοχοποιοῦν τὸ ζῳογόνον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος ὡς κύριον λόγο γιὰ τὰ κίνητρά τους, τὶς μελέτες τους καὶ τοὺς σχεδιασμούς τους.
(Διότι δὲν τολμᾶ κάποιος σοβαρὸς ἐπιστήμων νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ, δημοσίως, πὼς αὐτὸ τὸ διοξείδιον εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὸ …πρασίνισμα τοῦ πλανήτου, ἐφ΄ ὅσον τὸ κύριον ἔργον τῶν φυτῶν εἶναι ἡ ἀποδόμησίς του!!! Ὅσο περισσότερο, τόσο πιὸ πράσινος ὁ πλανήτης μας!!!)

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...1

Διότι ἀκόμη κι ὅταν κάποιοι τολμοῦν νὰ μιλήσουν ἢ καὶ νὰ πολεμήσουν κατὰ τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν, τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῶν συμφερόντων τους, ὅλως …«τυχαίως» προκύπτουν …ἐξαφανίσεις κι …ἀτυχήματα καὶ …αἰφνίδιοι θάνατοι!!!

«Σε μια μη επιστημονική γλώσσα, ο κάμεραμαν Professor Doom1, εξηγεί ότι η ΒIG PHARMA εισάγει στα εμβόλια κάποια πρωτεΐνη (Nagalase)  alpha-N-acetylgalactosaminidase, άλφα-Ν-ασετυλογαλακτοζαμινιδάση,

Nagalase: Friend and Foe?

που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την φυσική ανοσολογική λειτουργία του οργανισμού, το οποίο στην συνέχεια οδηγεί σε νοσηρές καταστάσεις όπως ο αυτισμός και ο καρκίνος.

Αυτοί οι  ήρωες στην πραγματικότητα βοηθούσαν τους ανθρώπους…»

Ὁ πραγματικὸς λόγος ἐξαφανίσεως ἤ δολοφονίας τῶν ὁλιστικῶν ἰατρῶν!!!

https://www.youtube.com/watch?v=cFm9_K3NK38

Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, προσφάτως μάθαμε πὼς στὴν Ἰνδία χιλιάδες παιδιὰ ἔπεσαν θύματα πειραματισμῶν, μέσῳ τῶν ἐμβολίων καὶ πὼς οἱ Ἰνδοί, σαφῶς πιὸ …πατριῶτες ἀπὸ τοὺς ἐδῶ ἀβραμοπληγμένους, στέλνουν τὸν Γκέιτς, τὶς Ἑταιρεῖες ἀποπληθυσμοῦ του καὶ τὰ ἐμβόλιά του στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον.

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...3

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...7

Στο σκαμνί καθίζουν οι Ινδοί τον Bill Gates για τα φονικά εμβόλια του!

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...6Ολοένα και αποκαλύπτεται η απάτη και η διαφθορά της βιομηχανίας εμβολίων, παρότι τα συστημικά ΜΜΕ των ΗΠΑ (αλλά και της Ελλάδας μας) συνεχίζουν να αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τέτοιες ιστορίες. Έξω από τις ΗΠΑ, όμως, οι αυτοκρατορίες του εμβολίου αρχίζουν να καταρρέουν κι ακόμα και κάποια mainstream ΜΜΕ κάνουν, σχεδόν σε καθημερινή βάση πλέον, αναφορές μέσω διαδικτύου.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ νεκρὰ παιδιὰ στὴν Ἰνδία, ἀπὸ ΕΜΒΟΛΙΑ, ἀλλὰ …ΜΟΥΓΚΑ!!!

Ὁμολογία γενοκτονίας!

Ἤ, μάθαμε, πὼς ὁ ἴδιος ὁ ΟΗΕ προωθεῖ, ὑποστηρίζει καὶ τελικῶς ἀποκρύπτει …δολοφονίες παιδιῶν!!!

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...9

Τὰ ἐμβόλια τοῦ …«καλοῦ» ΟΗΕ καὶ τῆς UNICEF ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ παιδιά!!!

Ἤ, μάθαμε, πὼς ἡ ἑλονοσία εἶναι ὅπλον κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὑποψήφιον ΟΠΛΟΝ κατά τῆς ἀνθρωπότητος ΚΑΙ ἡ ἑλονοσία;

Κι ὅλα αὐτά, ἔτσι, στὸ …τυχαῖον, στὸ ξεκάρφωτο καὶ πάντα ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος προσώπων ἢ πολυεθνικῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν, μὲ μόνιμο στόχο τὴν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ, διότι τὸ …«κακό» διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος αὐξάνεται, ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ποὺ …δὲν ἦλθε, μειώνει τὰ κέρδη τῶν προπαγανδιστῶν της καὶ ἡ ΜΟΝΣΑΝΤΟ χάνει κέρδη ἐφ΄ ὅσον δὲν καλύπτει ὅλες τὶς ἀνάγκες τῶν πληθυσμῶν, σὲ …«τροφή», παγκοσμίως, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Οὐγγαρία καίει χωράφια μὲ τὰ μετηλλαγμένα της.

Ἡ Οὐγγαρία καταστρέφει καλλιέργειες μεταλλαγμένων

Κι ἔρχεται τώρα μία ἀπόφασις δικαστηρίου ἀπὸ τὴν Βέῤῥοια, ποὺ διαφημίζεται ὅλο χαρὰ ἀπὸ τὴν «καθημερινή» τοῦ ἀλαφούζου-(τῆς γνωστῆς οἰκογενείας-χρηματοδότου τοῦ μητσοτακέικου) καὶ τοῦ παπαχελᾶ-μπίλντεμπεργκ, νὰ πανηγυρίσῃ γιὰ τὴν καταδίκη ἱστολόγου ποὺ ἐπισημαίνει τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων.

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...8

Εἰδικοῦ τύπου …συναλλαγές!!!

Οι συμμετέχοντες στην …«λαϊκή» αυτή …«επαναστατική» συγκέντρωση ήταν οι παρακάτω …«αντικαπιταλιστές αντάρτες»:

Αλέξης Τσίπρας
(ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Δραγασάκης
(ΣΥΡΙΖΑ- London School of Economics)

Λούκα Κατσέλη
(προς ΣΥΡΙΖΑ)

Γεράσιμος Αρσένης
(προς ΣΥΡΙΖΑ)

Σταύρος Λυγερός
(Αριστερός δημοσιογράφος)

Αλέξης Παπαχελάς
(ΕΛΙΑΜΕΠ & Διευθυντής Εφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Λουκάς Τσούκαλης
(ΕΛΙΑΜΕΠ)

Μιχάλης Παναγιωτάκης
(ΑριστεροΚομμουνιστική εφημερίδα ΑΥΓΗ)

Νίκος Ξυδάκης
(Αρχισυντάκτης Εφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Κατερίνα Κοψίνη
(Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Γιώργος Αργίτης
(Levy institute & Καθ. Παν. Αθηνών)

Ράνια Αντωνοπούλου
(διευθύντρια του τμήματος έρευνας levy institute για την ισότητα των φύλων)

Σέ διεθνῆ συνέδρια τοῦ σιωνισμοῦ συχνάζουν οἱ …«ἐκπρόσωποί» μας;

Καὶ ἀπὸ πίσω τὰ «ἑλληνικὰ hoax» πανηγυρίζουν, ποὺ ἐσώθη ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ τὸν ἀνήθικο ἱστολόγο, ποὺ δηλητηριάζει τὴν κοινὴ γνώμη, ποὺ ἐνισχύει τὸ κίνημα κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ ποὺ ἀποκαλύπτει τὶς προθέσεις τῶν πολυεθνικῶν, οἱ ὁποῖες, ὅλως …«τυχαίως», ἐπίσης προπαγανδίζονται ἀπὸ τὰ καθεστωτικὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ἐφ’ ὅσον τὰ …χρηματοδοτοῦν!!!
(Τὴν εἰκόνα μοῦ τὴν ἔστειλαν. Ἀναζητείσατε πηγὴ μόνοι σας.)

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...10

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...4

Γιατί ὁ Bill Gates ἄφησε τούς ὑπολογιστές καί στηρίζει τήν Monsanto;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα καὶ τέλος τὸ …ἐρευνητικό μας κομμάτι.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, γιὰ ὅσους πράγματι ἐνδιαφέρονται, ἂς μιλήσουν μὲ αὐτοὺς ποὺ δούλεψαν ἐν ἀγνοίᾳ τους στὸ «πρόγραμμα ἀποπληθυσμοῦ» καὶ ὅταν τὸ ἀντελήφθησαν ἔλαβαν ξεκάθαρες τοποθετήσεις, κατέθεσαν τεκμηριωμένες καταγγελίες καὶ πολεμοῦν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια κατὰ τῶν «ἐπικυριάρχων».

Σημαντικὲς ἔρευνες ἐπὶ τοῦ θέματος ἔχει καταθέσει  κατὰ καιροὺς ἡ Μαριάννα Εὐαγγέλου, ποὺ …«τυγχάνει» καὶ βιοχημικὸς καὶ …«τυγχάνει» γνώστης ἐκ τῶν ἔσω πολλῶν στοιχείων, τὰ ὁποία καταγγέλλει ἐδῶ καὶ χρόνια δημοσίως.
Μελετήσατε τὰ εὑρήματά της καὶ ἀποφασίσατε γιὰ τὸ ἐὰν ἰσχύουν ἢ ὄχι, ἐφ΄ ὅσον θὰ ἀποδειχθῆ πρῶτα ὅμως πὼς ναί, τὰ στοιχεῖα ποὺ καταθέτει εἶναι ἀνεπαρκῆ.
Καὶ  φυσικὰ ἀγνοείσατε τοὺς ἐπαγγελματίες ποὺ σιτίζονται ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, τὶς πολυεθνικὲς τῶν ΜΚΟ καὶ τοῦ Σόρος καὶ τὶς τράπεζες,  πρὸ κειμένου νὰ καταθέσουν «γιὰ τὸ καλό μας» τὸν …«καλὸ καὶ έπιστημΟυνικὸ καὶ ἀδιαμφισβήτητό»  … τους λόγο.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Καὶ μιᾶς καὶ πιάσαμε ὅλο αὐτὸ τὸ νέο (παλαιότατον στὴν πραγματικότητα) ὅπλο τῶν κοσμοεξουσιαστῶν, ποὺ λέγεται «Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη» καὶ  ποὺ συνηθίζει νὰ …σιωπᾶ ἐμπρὸς σὲ ἄλλα ἐγκλήματα αὐταπόδεικτα, ἂς ἐπανατοποθετηθοῦμε ὡς ἄτομα ἀπέναντι στοὺς πάντες καὶ στὰ πάντα.

Γιὰ παράδειγμα…
Νοοῦμε καὶ κατανοοῦμε καὶ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς οἱ δημοσιοκάφροι λειτουργοῦν ὡς πράκτορες καὶ ὡς τσιράκια τῶν τραπεζῶν, ποὺ μᾶς προπαγανδίζουν τὰ καλὰ μνημόνια, ἀλλὰ δὲν χάνουμε εὐκαιρία νὰ τοὺς παπαγαλίζουμε ὅταν κάτι ἐξυπηρετῇ τὰ προσωπικά μας πιστεύω. Ὅποια κι ἐὰν εἶναι αὐτά. (Κομματικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, ἠθικά, οἰκογενειακά, σεξουαλικά…)

Παραμένουμε στὴν πραγματικότητα ποὺ ἄλλοι δημιούργησαν γιὰ ἐμᾶς, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, χρησιμοποιώντας τὴν πληροφορία ποὺ μᾶς …βολεύει, παίζοντας ὅμως τελικῶς τοὺς ῥόλους ποὺ ἄλλοι μᾶς ἔδωσαν.

Απόλυση Γιώργου Δελαστίκ από την Καθημερινή

Επιστολή προς ΕΣΗΕΑ, το επίμαχο κείμενο και δελτία τύπου συνδικαλιστικών φορέων

Αντίβαρο, Απρίλιος 2007

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Προς το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Απολύθηκα από την «Καθημερινή», όπως ήδη γνωρίζετε από επιστολή του εκπροσώπου μας στην εφημερίδα, το απόγευμα της Μ. Πέμπτης, 5 Απριλίου 2007. Οι λόγοι της απολύσεώς μου είναι καθαρά πολιτικοί.

Το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας, 2 Απριλίου, μου ζητήθηκε από την διεύθυνση της εφημερίδας να υποβάλω παραίτηση λόγω ανυπόγραφου σχολίου της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Πριν», της οποίας είμαι διευθυντής, αναφερομένου στην διασπορά ανθρώπων των Αμερικανών στα ΜΜΕ. Μου δηλώθηκε πως η ιδιοκτησία και η διεύθυνση της «Καθημερινής» θεώρησαν ότι το σχόλιο τους αφορά, αν και πουθενά σε αυτό δεν αναφερόταν το όνομα της «Καθημερινής», όπως άλλωστε δεν αναφερόταν κανένα όνομα εντύπου, καναλιού ή προσώπου. Επρόκειτο περί σχολίου καταγγελίας πολιτικού φαινομένου.

Γνωστοποίησα προφορικά και εγγράφως στην ιδιοκτησία και την διεύθυνση της «Καθημερινής» τα εξής:

Πρώτον, εφόσον αυτοί δεν επιθυμούν την συνέχιση της συνεργασίας μας, εγώ δεν έχω καμμιά απολύτως πρόθεση να επιδιώξω την συνέχισή της.

Δεύτερον, αρνούμαι κατηγορηματικά να υποβάλλω παραίτηση στην βάση της πολιτικής αιτιολογίας που μου ζητήθηκε, καθώς κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε αποδοχή και νομιμοποίηση εκ μέρους μου μιας διαδικασίας την οποία θεωρώ πολιτικά απαράδεκτη.

Τρίτον, επειδή η ζητηθείσα παραίτηση ισοδυναμεί με απόλυση, πρέπει να με απολύσουν ευθέως, αναλαμβάνοντας και τις όποιες πολιτικές συνέπειες αυτής της επιλογής.

Τέταρτον, δεν έχω καμμιά πρόθεση διεκδικήσεως επαναπροσλήψεως από την στιγμή που διέρρηξαν τις σχέσεις μας.

Περί αυτών των θέσεων μου ενημέρωσα τον πρόεδρο και όσα μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ μπόρεσα το πρωί της Μ. Τρίτης. Σε επικοινωνία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ με τον από την Μ. Δευτέρα διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά, όπως γνωρίζετε, η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Μ. Τρίτης, αυτός δήλωσε ότι δεν έχει γίνει καμμία απόλυση, πράγμα τυπικά αληθές, αφού η απόλυσή μου είχε ημερομηνία της επόμενης ημέρας, 4 Απριλίου, και εμένα μου κοινοποιήθηκε την μεθεπόμενη, 5 Απριλίου.

Η απόφασή μου να μην διεκδικήσω επαναπρόσληψη στην «Καθημερινή» είναι ειλημμένη. Πέρα όμως από την προσωπική μου στάση, έχω την άποψη ότι υφίσταται σοβαρό πολιτικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος στην περίπτωσή μου. Νομίζω ότι το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ πρέπει να καταδικάσει τον πολιτικό χαρακτήρα της απολύσεώς μου και να λάβει όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία μέτρα που θα αποτελέσουν φραγμό στην επέκταση απολύσεων συντακτών για πολιτικούς λόγους. Αυτό, κατά την άποψή μου, έχει τεράστια σημασία για τον δημοσιογραφικό κλάδο και πάνω απ’ όλα για την ελευθεροτυπία και την δυνατότητα εκφράσεως και προβολής όλων των απόψεων. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αφεθεί να περάσει ένα κλίμα πολιτικής τρομοκρατήσεως των δημοσιογράφων, η χειραγώγηση της ενημερώσεως θα προσλάβει εφιαλτικές διαστάσεις.

Ευελπιστώ στην ηθική αλληλεγγύη σας.

Με αξιοπρέπεια,

Γιώργος Δελαστίκ

Διασπορὰ πρακτόρων (σὲ κάθε νευραλγικὸ σημεῖο) γιὰ νὰ εἶναι σίγουροι πὼς θὰ μᾶς …ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ!!!

Ἡ «Ἐλευθεροτυπία», ἡ δημοσιογραφικὴ …«ἐλευθεροτυπία» καὶ μπόλικοι …πράκτορες!!!

Στὴν Συρία ἀκόμη …ἐμφύλιο βλέπουν οἱ πράκτορες!!!

Ἂς ὑποθέσουμε ὅμως πὼς εἶναι ὑπερβολή, ψέμμα καὶ παραπληροφόρησις κάθε μαρτυρία ἢ καταγγελία ποὺ ἀφορᾶ στὸν ἀποπληθυσμό μας.
Ἂς ὑποθέσουμε ἐπίσης πὼς εἶναι παρανοϊκοὶ οἱ κάθε εἴδους γκέιτς τοῦ πλανήτου, ποὺ διαθέτουν τὰ ἑκατομμύριά τους γιὰ πειράματα μέσῳ τῆς τροφῆς, τῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ὅπλων μαζικῶν γενοκτονιῶν, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα, χάριν …ἐντυπωσιασμοῦ, ὁμολογοῦν …κοτσάνες!
Ἂς ὑποθέσουμε πὼς ναί, πράγματι ἡ ΜΟΝΣΑΝΤΟ θέλει τὸ καλό μας, πὼς ἐμεῖς εἴμαστε ἀνεγκέφαλοι καὶ πὼς οἱ δορυφόροι ποὺ παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὴν …κλανιά μας, εἶναι …τυχαιότης ἢ μέσον ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν.
Ἂς ὑποθέσουμε ἐπίσης πὼς ὁ ΟΗΕ, ὁ ΠΟΥ, ἡ Unicef, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἰδίως οἱ πολυεθνικὲς θέλουν μόνον τὸ καλό μας κι ἐμεῖς, χαχόλοι γάρ, ἀν τὶ νὰ τοὺς στηρίξουμε τοὺς πολεμοῦμε.
Ἂς ὑποθέσουμε ἐπὶ πλέον πὼς τὰ πειράματα βιοτεχνολογίας συμβαίνουν ἀπὸ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον καὶ μόνον καὶ πὼς τὰ ἀποτελέσματά τους οὐδέποτε στρέφονται κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἂς ὑποθέσουμε τέλος πὼς οἱ τραπεζῖτες εἶναι φίλοι μας, μᾶς ἀγαποῦν καὶ  θέλουν νὰ εἴμαστε πάντα καλὰ γιὰ νὰ τοὺς πληρώνουμε καὶ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ πλουτίζουν…
Πῶς δικαιολογεῖται ὅμως ἡ γενοκτονία λαῶν γιά νά ἐξαλειφθῇ τάχα μου ἕνας καί μόνον ἡγέτης, ὅταν διαθέτουν ὅπλα πού μποροῦν νά ἑστιάσουν ἀκόμη καί σέ κεφάλι …καρφίτσας;
Κι αὐτό γιά τό καλό μας εἶναι; Κακός ἡγέτης σημαίνει γενοκτονία τοῦ λαοῦ του ἔως …ἐξοντώσεως τοῦ …λαοῦ;
Πῶς δικαιολογεῖται πού ἡ κρατούσα τάξις κατά κύριον λόγο στοχεύει παιδιά, ἐφ΄ ὅσον αὐτά εἶναι τό μέλλον τοῦ πλανήτου;
Πῶς δικαιολογεῖται ἡ τόλμη κάποιον ὁλιστικῶν ἰατρῶν πού τούς ὁδήγησε στήν …ἐξαέρωσιν;
Πῶς δικαιολογεῖται ἡ κατ΄ ἐξακολούθησιν αὔξησις τῶν καρκίνων παγκοσμίως ἀλλά καί ἡ ἐπιστροφή ἀσθενειῶν πού εἶχαν καταπολεμηθῆ κι ἐξαλειφθῆ;
Πῶς δικαιολογεῖται ἡ αὔξησις καί ἡ ἐξάπλωσις τῆς φτώχειας;
Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ τερατογενέσεις μετά ἀπό …ἐμβολιασμούς, ἰδίως σέ ἐξαθλιωμένες χῶρες;
Πῶς δικαιολογεῖται ἡ αὔξησις τῆς πείνας παγκοσμίως, ἄν καί ἡ ἐξάπλωσις τῶν ὑβριδικῶν τροφῶν ἐπιβάλλεται ὡς κάτι ἀναγκαῖον;
Πῶς δικαιολογεῖται ἡ μόνιμη διαφήμισις τραπεζικῶν προϊόντων, ποὺ ὅμως …δὲν πωλοῦνται στὴν πραγματικότητα, μόνον καί μόνον γιά νά …δικαιολογηθῇ ἡ ἐξαγορά τῆς συνειδήσεως στρατιᾶς δημοσιοκάφρων;

Ἡ …«ἐπαναστατική» Soro-«Αὐγή» ἀπὸ τὴν Eurobank ἔλαβε 106.223.57, 35.000 ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 110.000 ἀπὸ τὴν Alpha, 15.000 ἀπὸ τὴν Attica καὶ 2.235.500 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Τὸ Capital ἀπὸ τὴν Eurobank ἔλαβε 145.515,44, 96.849,81 ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 132.744,28 ἀπὸ τὴν Alpha, 32.550 ἀπὸ τὴν Attica καὶ 307.150 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Τὸ «Κόντρα» ἀπὸ τὴν Eurobank ἔλαβε 21.929,23, 10.910,57 ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 31.353,30 ἀπὸ τὴν Alpha, 3.428,49 ἀπὸ τὴν Attica καὶ 175.060 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Τὸ «Ἕνικός» ἔλαβε 49.200  ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 69.467,95 ἀπὸ τὴν Alpha καὶ 96.000 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου ἔλαβε 212.153 (καὶ ἀκόμη 2.432.794,97 συνολικῶς), τὸ «Real» 1.538.996,12, τὸ «Newsit» 390.867,7, τὸ «Ζούγκλα» 248.179,24, τὸ «Ἄλ Τσαντίρι» 187.500, τὸ (δημόσιον λέει) Ἀθηναϊκὸν καὶ Μακεδονινὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων 108.500, ὁ ΑΝΤ1 μόλις 1.306.606,67, τὸ «Ἔθνος» 1.910.407,73 καὶ ὁ «Ῥιζοσπάστης» μόλις 27.302.
Γενικῶς ἡ ὑπόθεσις ἔχει χρῆμα… Πολὺ χρῆμα…
Χρῆμα ποὺ ἁρπάζουν ἀπὸ τὶς δικές μας τσέπες, ἀφήνοντας τὰ παιδιά μας πεινασμένα, γιὰ νὰ τὰ δόσουν στὰ παπαγαλάκια τους.

Ἀδέσμευτη τραπεζικὴ ἐνημέρωσις…

Εἴπαμε… Ξεκινᾶμε …ἀνάποδα.
Πρῶτα ἀμφισβητοῦμε, μετὰ ἐρευνοῦμε καὶ μετά, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν ἐξαντληθεῖ ὅλες οἱ πιθανὲς πηγὲς πληροφοριῶν, καταλήγουμε στὰ ὅποια συμπεράσματα (διατηρώντας πάντα μερικὰ ἐρωτηματικά…!!!).
Διαφορετικῶς συμπεράσματα ποὺ παπαγαλίζονται γιὰ νὰ ἀποδεικνύουν κάποιοι τὴν χιμπατζίδικη καταγωγή τους, δὲν εἶναι συμπεράσματα ἀλλὰ προπαγανδιστικὸ ὑλικό.

Εἶμαι λοιπὸν πρόθυμη νὰ ἀνασκευάσω τὶς προσωπικές μου θέσεις, ποὺ σαφῶς εἶναι κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ προστίμου ἀπὸ μίαν δικαστικὴ ἀπόφασιν ποὺ ἐξυπηρετεῖ πολυεθνικές, μὰ ἀπὸ ἀποδεικτικὸ ὑλικό.
Καλὲς οἱ κραυγές, καλὲς οἱ ἐνάντιες θέσεις καὶ τοποθετήσεις, μὰ καλλιτέρα ἡ ἐπίγνωσίς μας καὶ ἡ γνῶσις.

Ἂς μᾶς ἀπαντήσουν λοιπὸν κάποιοι γιὰ τὸ πῶς δικαιολογοῦνται κάποιοι …«τυχαῖοι» θάνατοι καὶ μετὰ τὰ ξαναλέμε.
Ἂς μᾶς ἀπαντήσουν γιὰ τὸ πῶς ἀναβαπτίζονται τὰ προπαγανδιστικὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως σὲ μέσα ἐνημερώσεως, ἀναλόγως τοῦ πῶς ἐξυπηρετεῖται ἡ προσωπικὴ …πετριὰ τοῦ κάθε ἑνὸς (ἢ ἀκόμη κι ὁ …λογαριασμός του!!!)
Ἂς μᾶς ἀπαντήσουν στὸ γιατὶ δὲν κατεπιάσθη ἔως σήμερα ἡ φερομένη ὡς ἑλληνικὴ δικαιοσύνη μὲ τὴν γενοκτονία κατὰ τῶν Ἑλλήνων, μὲ τοὺς ΚΛΙΚοσυλλέκτες οὐφολόγους καὶ πατριδοκαπήλους, μὲ τοὺς τρισεκατομμυριούχους ποὺ ἀπειλοῦν ἀνθρώπινες ζωὲς καὶ ἀλλοιώνουν ἀλήθειες καὶ ἱστορία, μὲ τοὺς διαπλεκομένους τραπεζίτες, μὲ τὴν λεηλασία τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου καὶ κυρίως, μὲ τὰ πασιφανῆ: μὲ τοὺς ἀποδέκτες τῶν προμηθειῶν τῆς ΜΙΖΕΝΣ καὶ τῶν θυγατρικῶν της.
Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα…

576.000 νεκρὰ παιδιὰ στὸ Ἰράκ, σὲ μετὰ …Σαντᾶμ ἐποχή.
Ἡ «καθημερινή» οὔτε εἶδε, οὔτε ξέρει. Ἡ «ἀδέσμευτη ἐφημερίδα» τῶν φερεφώνων τῆς μπίλντεμπεργκ ἐπίσης ἀγνοεῖ πολλὰ στοιχεῖα καὶ γιὰ τὴν Συρία καὶ γιὰ τὴν Λιβύη καὶ γιὰ τὴν Οὐκρανία καὶ γιὰ τὴν Σερβία καὶ γιὰ τὴν Ὑεμένη…
Παπαγαλίζει μόνον ὅσα ἐξυπηρετοῦν τὴν τράπεζα Πειραιῶς καὶ τοὺς πραγματικούς της ἰδιοκτῆτες.

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...11

Ἐπίσης ἡ κάθε «καθημερινή» συμφωνεῖ κι ἀναπαράγει ὅσα ἐξυπηρετοῦν τοὺς γνωστοὺς τραπεζίτες, ἀναβαπτίζοντας σὲ …«δικτάτορες» ὅσους ἀντιστέκονται. Ὁ «κακός» Μιλόσεβιτς, ὁ «κακός» Καντάφι, ὁ «κακός» Σαντάμ, ὁ «κακός» Γιανούκοβιτς, ὁ «κακός» Ἄσαντ, ὁ «κακός» Ἐρντογάν… Ἀτελείωτοι οἱ …«κακοί» στοὺς καταλόγους τους, ποὺ «ὅλως τυχαίως» ἀντιστέκονται, μὲ τὴν ὑποστήριξιν τῶν λαῶν τους, στὴν ἐπέλασιν τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, γενοκτονῶνται καὶ λεηλατῶνται.

Ὅλα τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων κατὰ τοῦ Ἄσαντ!!!

Δικτάτορες λέει…
Ὄχι τοὺς γιαλαντζί…
Τοὺς ἄλλους, τοὺς κατασκευασμένους.
Διότι γενικῶς, ὅπου ἔχουν ἐντοπίση κάποιον …«δικτάτορα» ξεκινοῦν οἱ γενοκτονίες κυρίως κατὰ ἀμάχων καὶ φυσικὰ κατὰ παιδιῶν.

Παιδιῶν ποὺ καταλήγουν ἢ …ἀνταλλακτικὰ ἢ ἐργαλεῖα ἡδονῆς ἀνωμάλων, καὶ ναρκομανῶν.

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...12

ΙΡΑΚ: Αὐτά πού δέν θά δείξουν ποτέ τά ΜΜΕ

Κανάλια, Ὑεμένη καὶ Μεγάλη Βρεταννία

Σὲ 10 ἑκατομμύρια παιδιὰ τῆς Ὑεμένης ἀντιστοιχεῖ ἕνα μῆλο τὴν ἡμέρα!!!

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ δὲν θὰ γίνουν πρωτοσέλιδο ἀπὸ τὶς δημοσιογραφικὲς πόρνες!
Οἱ δημοσιογραφικὲς ἀργυρώνητες πόρνες σιωποῦν…

Οἱ …«ἀλληλέγγυοι» ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν Ὑεμένη!!!

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...14

Ἡ Ὑεμένη κινδυνεύει ἀπό λιμό;

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...15

Θά τολμοῦσαν νά προβάλουν τήν σημαία τοῦ Ἰσραήλ δίπλα στά δολοφονημένα παιδιά τῆς Παλαιστίνης;

Τέλος… Προσωπικὴ ὁμολογία -σὲ ἐμέναν-  παιδιάτρου ἐπὶ ἐποχῆς δραχμῆς: Παρὰ λίγο νὰ «χάσῃ» βρέφος, διότι δὲν ἔκανε τὸν κόπο νὰ τὸ ἐπισκεφθῇ, ἂν καὶ μὲ πολὺ ὑψηλὸ πυρετό, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ βρέφους γιὰ μία ὥρα (μαζὺ μὲ τὰ πήγαινε ἔλα) θὰ ἔπαιρνε 20.000 δραχμὲς, ἐνᾦ αὐτὸς στὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ τὰ ἐμβόλια, κέρδιζε 40.000. 
Ὅλα ἀφορολόγητα, ὅλα μαῦρα καὶ ἐὰν θὰ ἔπιανε τὸν στόχο, στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ εἶχε καὶ ταξειδάκι πολυήμερο σὲ κάποιον ἐξωτικὸ παράδεισο.
Αὐτὰ καὶ νὰ τὸν χαίρεστε ἐσεῖς οἱ γονεῖς ποὺ τὸν ἐμπιστεύεσθε.

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...18

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...13

Ἀπεμπλουτισμένον Οὐράνιον στὴν Λιβύη;

Γιατί ἐδολοφονήθη ὁ Καντάφι;

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...16

Τί στό καλό συμβαίνει μέ τά παιδιά στήν Οὐγκάντα;

Τόσο καλὰ προπαγανδίζουν ποὺ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν «ἰὸ Ζῆκα», τὴν πατέντα τοῦ ἱδρύματος Ῥοκφέλερ, εὐθύνεται ἕνα …κουνοῦπι!!!

Έχοντας λοιπόν ψευδώς συνδέσει την επιδημία Ζίκα με την μικροκεφαλία και δεδομένου ότι ο φανερός ξενιστής είναι ο Αηδής κώνωψ έρχονται και οι λύσεις που όλο και συχνότερα προτείνονται:

1 Λύση : Αναμονή για το ερχόμενο εμβόλιο 
2 Λύση : Χρήση γενετικά τροποποιημένων κουνουπιών για την εξάλειψη του Αηδούς κώνωπος που φέρει τον Ζικοϊό και προκαλεί μικροκεφαλία. 
3 Λύση : Μην γεννάτε και αν έχετε Ζικοϊό αποβάλετε (σε μια χώρα όπως η Βραζιλία που απαγορεύει τις αμβλώσεις)

Ὁ ἰὸς Ζῆκα καὶ ἡ Ἀηδὴς Ἐνημέρωσις.

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...17

Ἡ Ἀμερικανικὴ ἱστορία τῶν πειραματισμῶν σὲ ἀνθρώπους!

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν...5

Πρόσφατα, συντάκτες της εφημερίδας «Le Monde diplomatique» θύμισαν κάποια λόγια που ειπώθηκαν κατά την διάρκεια της Πανευρωπαϊκής Ιατρικής Συνόδου στην Μάλτα, με χορηγούς τις εταιρείες παραγωγής αντιγριπικών εμβολίων και αντιικών φαρμάκων, τον Σεπτέμβριο του 2005.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τότε «ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ ανακοίνωσε πως δεν γνωρίζουμε το πότε, αλλά αναμένεται να εκδηλωθεί μία πανδημία γρίπης. Λείπει μόνον μια συνθήκη για την πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος, ένας ιός ικανός να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο». Κατά την διάρκεια εκείνης της Συνόδου έχει καταγραφεί το περίφημο: «Για να πουληθούν τα φάρμακά μας πρέπει να εφεύρουμε αρρώστιες»!

*Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, έχει και η κίνηση της Γαλλίας να παραπέμψει τρεις φαρμακοβιομηχανίες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Monde», «έχει αποκαλυφθεί το μέγεθος αυτής της νέας τακτικής που θέλει νέους πελάτες που να νομίζουν ότι κινδυνεύουν, για να πωλούνται τα νέα πανάκριβα και επικίνδυνα φάρμακα».

Ἡ Γαλλία παρέπεμψε γιὰ τὰ ἐμβόλια φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *