Θὰ γελάσουμε (ἢ θὰ κλάψουμε!!!) πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (στ)!!!

Τὸ ἀγαπημένο πιντὶ  τοῦ πSoros, τὸ γιάν(ν)ιιιι, ἐπέστρεψε γιὰ νὰ μᾶς …«ἀπό-σώσῃ», μὲ τὸ «ΜΕΡΑ25», ποὺ ὅμως ἀπὸ τὴν ἄρχή του ἔως τὸ τέλος του μόνον τὴν ἀτζέντα τοῦ ἀφεντικοῦ του καὶ τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ τῶν τοκογλύφων ἐξυπηρετεῖ!!!

Ἕνα πιντὶ τόσο …«ἐπαναστάτης» ποὺ οὐδὲν πρόβλημα ἔχει νὰ μᾶς ἀποτελειώσῃ, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ μᾶς διατηρῇ ὡς χρεοδουλοπαροικία…

«Καταλαβαίνετε, εἶμαι ῥιζοσπάστης μαρξιστής. Ἐὰν ἐπικρατήσῃ χάος, θὰ χορεύουμε στοὺς δρόμους. Αὐτοῦ του εἴδους τὸ χάος μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτο».

Θά ξανά-βάλουμε στήν βο(υ)λή τόν βαρουφάκη;

Σέβεται δὲ τόσο πολὺ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀκόμη καὶ στὸ πρόγραμμά του τοὺς ἀναγράφει μὲ μικρό…

Τὸ μνημονιακὸ αὐτὸ πιντὶ  κατηγορεῖ ἄλλους γιὰ μνημονιασμό.

Βαρουφάκειες (κι ὄχι μόνον!!!) ἐθνοπροδοσίες.

Λὲς καὶ μᾶς προέκυψε …ἀγνὸς κι ἄσπιλος μετὰ ἀπὸ …μετάνοιες καὶ προσευχές!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.4Μὰ σχεδὸν σύσσωμος ὁ τύπος τῆς 31ης Ἰανουαρίου 2015 ἐκθειάζει τὶς θέσεις,ἐπιλογές, ἀντιδράσεις τῆς νέας κυβερνήσεως.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.5

Ὥρα νὰ βγοῦν λοιπὸν οἱ πολῖτες στὸν δρόμο γιὰ νὰ στηρίξουν τὶς θέσεις Βαρουφάκη…!!!

16η Μαρτίου 2015: Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.53
Ὁ Βαρουφάκης ἰσχυρίζεται πὼς τὸ κ@λοδάκτυλο ποὺ ἔκανε γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ἦταν …ψεύτικο.
Τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς ἁπλῶς ἦταν …ψεύτης!!!

19η Μαρτίου 2015:
Κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες γιὰ τοὺς συμβούλους Βαρουφάκη. Μαθαίνουμε γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ ΔΝΤ, μὲ παγκόσμιες τράπεζες καὶ γενικῶς γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ μισοῦ πλανήτου.
Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Βαρουφάκης μᾶς …ὑπηρετεῖ, ὡς ὑπουργός μας…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Ἄλλο νὰ εἶσαι νταὴς κι ἄλλο ψεύτης!

Τὸ πιντὶ ποὺ ἔτρεχε νὰ προσκυνήσῃ τὸ ἀφεντικό του μὲ κάθε εὐκαιρία…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.87

Τὸν Βαρουφάκη τὸν θέλει ὁ …Soros!!!

Τὸ πιντὶ ποὺ ἐξαργύρωσε ὅλες τὶς εὐκαιρίες προβολῆς του καὶ ποὺ ἔσπευσε ἀκόμη καὶ  τοὺς …Γερμανοὺς νὰ ἀποσώσῃ.
Τὸ πιντὶ ποὺ θὰ μᾶς …ἐπαναστατήση ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, πατῶντας ἐπάνω σὲ ἀμύθητες περιουσίες.
Τὸ πιντὶ ποὺ ἤθελε νὰ μᾶς φορτώσῃ ἀκόμη καὶ εἰσαγωμένους ῥουφιάνους…

Οἱ εἰσαγώμενοι ῥουφιάνοι τοῦ Βαρουφάκη!

Τὸ πιντὶ ποὺ ἀπεδέχθη ὅλα τὰ μνημόνια, ἀπὸ ἀρχῆς ἀναλήψεως τῆς (φερομένης ὡς) ὑπουργικῆς ἐξουσίας του καὶ  ποὺ ἀπεφάσισε τὰ «capital control», ἐπανέρχεται γιὰ νὰ μᾶς καταργήσῃ πλήρως τὰ σύνορα, νὰ ἰσχυροποιήσῃ τὶς σχέσεις μας μὲ τὸ (φερόμενον ὡς) εὐρωπαϊκὸ κέντρο ἀποφάσεων καὶ νὰ μᾶς …«πρασινήσῃ» ἐν τελῶς μὲ τὶς ΑΠΕ τῶν ἀφεντικῶν του, ποὺ ἀν τί νὰ ἐπιλύουν ἐνεργειακὰ προβλήματα, μᾶς φορτώνουν μὲ ὅλα τὰ σκουπίδια τῆς Δύσεως.

Θά ἀδειάζουν (καί) τά αἰολικά σκουπίδια στήν χώρα μας;

Τὸ πιντὶ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται νὰ  μᾶς μετατρέψῃ σὲ ἀποικία, ἐνᾦ ἀκόμη καὶ ἠ διαχείρησις τῶν ἀποῤῤιμάτων, κατὰ τὰ γνωστά, εἶναι μέσα στὰ σχέδιά του. (Ὁπωσδήποτε ὄχι γιὰ τὸ δικό μας καλὸ ἢ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ περιβάλλοντος!!!)

Τὸ πιντὶ ποὺ πιστεύει πὼς οἱ δολοφονημένοι ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς τοῦ 2018 τὴν ἔπαθαν λόγῳ …κλιματικῆς ἀλλαγῆς!!!

Ἡ δὲ πράσινή του μετάβασις μὲ παραπέμπει μόνον στὸ …πράσινα ἄλογα!!!

Ἑστιαζόμενον δὲ τὸ ἐν λόγῳ μνημονιακὸ νούμερο μόνον στὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἐπιχειρεῖ, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ (ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε ἄλλο κουδουνισμένο), νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσῃ, ἀπομακρύνοντάς μας ἀπὸ τὰ ἐθνικά μας προβλήματα, τὰ πραγματικά μας κοινωνικὰ προβλήματα καὶ τὴν χρεοδουλοκρατία, ποὺ ἀρέσκεται νὰ ἐπαναλαμβάνῃ. Λὲς κι αὐτὸ τὸ ἄτομον ἦταν ἀμέτοχον σὲ ὅσα συνέβησαν ἔως σήμερα, εἰδικῶς ἀπὸ ἀρχῆς ἐπιβολῆς τῶν μνημονίων μέσῳ GAPάτου.
Ἐπιχειρεῖ δὲ νὰ μᾶς …ἐπαναστατήσῃ δημοκρατικῶς, πρὸ κειμένου νὰ τὸ πληρώνουμε γιὰ νὰ μᾶς πρήζῃ τὰ οὔμπαλα μὲ τὶς παπαρολογίες τοῦ ἐργοδότου του.

Βαρουφάκης, ὅπως λέμε …Μακρόν!!!

Οὐδὲ μία ἀναφορὰ στὴν Μακεδονία καί, φυσικά, στὰ τῆς Θράκης καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Νὰ ἀνοίξουν ἀκόμη περισσότερο τὰ σύνορα θέλει καὶ τὸ δηλώνει ἀνοικτά, διότι, ὡς γνωστόν (κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις) λίγα ἔχουν ἤδη καλοφάη οἱ ἐμπλεκόμενοι μὲ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὶς κάθε τύπου δουλεμπορικές τους Μ.Κ.Ο….

Τὸ πολύ-ἀγαπημένο πιντὶ τοῦ πSoros, τὸ γιάν(ν)ιιιι, ἐπέστρεψε γιὰ νὰ μᾶς …«ἀπό-τελιώσῃ»… Θὰ φᾶμε ἀκόμη ἀρκετὸ σανὸ ἔως νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιὸς εἶναι ποιός. Ἕως τότε ἡ συμμορία τῶν 300 θὰ βασιλεύη, πάντα εἰς βάρος μας.

Τὸ ποιοὶ (καὶ γιατί) θὰ σπεύσουν νὰ ψηφίσουν κι αὐτὸ  τὸ νούμερο οὐδόλως μὲ ἀπασχολεῖ.
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ εἶναι πὼς μὲ τὴν βοήθεια τῆς προπαγάνδας, μὲ τὴν βοήθεια τῆς (κάθε) singular, καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ κάθε χαζοπικραμμένου ψηφοφόρου, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, θὰ μᾶς τὸ ξαναφορτώσουν τὸ σούργελο.
Διότι, ὡς γνωστόν, ἐὰν δὲν εἶναι ἅπαντες οἱ δεσμοφύλακές μας ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι, μὰ καὶ ὑψηλὰ ἀμειβόμενοι, ἡ χρεοδουλοκρατία δὲν ἐλέγχεται πλήρως.

Φιλονόη

Leave a Reply