Γιά ἕνα ἇρμα ποὺ …προσεκλήθη!

Δέν εἶναι περίεργον πού τότε ἐμπρός προέβαλαν τήν Ἑλληνική σημαία, ἀκόμη καί τά πρακτόρια;

Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ ἀγνοοῦμε γιὰ ἐκείνην τὴν ἡμέρα.
Εἶναι τόσο σκοτεινά, τόσο ἀσαφῆ καὶ τόσο παραπλανητικά, ποὺ δὲν ξέρουμε τὶ νὰ πιστέψουμε καὶ τὶ ὄχι.
Τὸ μόνο, πού, περισσότερο διαισθητικῶς, ἀντιλαμβανόμεθα, εἶναι πὼς ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησαν πολλὰ κακά…

Συνέχεια

Ὁ νησιωτικὸς τουρισμὸς καὶ τὸ μέλλον του

Αὐτὸ μὲ τὰ νησάκια ποὺ πηγαίνετε καὶ τὸ θεωρεῖτε ἀπαραίτητο καὶ πατροπαράδοτο, εἶναι σχετικὰ μίακαινούργια τάσις, θὰ ἔλεγα, μὲ βάθος ὄχι μεγαλύτερο τῶν 40 ἐτῶν.

Τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τὴν δεκαετία τοῦ 50 ἦσαν κυριολεκτικὰ στὰ ἀζήτητα.
Καθὼς ἡ μεταπολεμικὴ οἰκονομία ἄρχισε νὰ παίρνῃ ἐμπρός, σπουδαῖες ἑλληνικὲς κυβερνήσεις καὶ πολιτικοὶ μὲ ὅραμα ἄρχισαν νὰ τὰ βάζουν στὸν χάρτη.

Πρῶτος ἠταν ὁ μεγάλος Σπυρίδων Μαρκεζίνης πού, σὰν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν, ἐπεσκέφθη τὴν Γερμανία καὶ ὑπέγραψε σπουδαῖες ἐμπορικὲς συμφωνίες, σὲ συνέχει,α καὶ μετὰ ἀπὸ πρόσκληση, πῆγε τὸν μεγάλο μεταπολεμικὸ καγκελάριο τὸν Κόνραντ Ἀντενάουερ, στὸν τόπο καταγωγῆς του τὴν Σαντορίνη…

Συνέχεια

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε σωστά, ποιά θά εἶναι ἡ ἐπομένη πολιτειακή «γλάστρα»;

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν ῥόλο ποὺ παίζει ἡ ἐν λόγῳ γλάστρα καὶ τὸν ῥόλο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ παίζῃ. Συνέχεια

Πόρισμα εἰσαγγελέως Δημητρίου Τσεβᾶ.

Πόρισμα εἰσαγγελέως Δημητρίου Τσεβᾶ.Πρὸς

Τὸν κ. Προϊστάμενον τῆς Εἰσαγγελίας

Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν

ΘΕΜΑ: «Ὑποβολὴ φακέλλου ἐνεργηθείσης προκαταρκτικῆς ἐξετάσεως».

Δία τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1868 / 5-9-1974 παραγγελίας ὑμῶν ἔλαβον τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐνεργήσω προκαταρκτικὴν ἐξέτασιν πρὸς διακρίβωσιν τυχὸν τελέσεως, ἀξιοποίνων πράξεων ἐξ ἀφορμῆς τῶν περὶ τὸ Πολυτεχνεῖον γνωστῶν αἱματηρῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Νοεμβρίου 1973. Ἐπιληφθεὶς οὕτω τῆς ἐρεύνης ἐξήτασα πλῆθος μαρτύρων, συνέλεξα ἔγγραφα, ἐνήργησα αὐτοψίας καὶ ἄλλας ἔρευνας, ἤκουσα μαγνητοταινίας καὶ παρηκολούθησα τὴν προβολὴν κινηματογραφικὼν ταινιῶν, ληφθεισῶν κατὰ τάς ἐρευνωμένας ἐκδηλώσεις. Ὑποβάλλων ἥδῃ ὑμῖν τὸν σχηματισθέντα ὀγκώδη φάκελλον ἀναφέρω τὰ ἀκόλουθα ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς ἐρεύνης ταύτης διαπιστωθέντων: Συνέχεια

Τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου μὲ μία «ψυχρὴ» ματιά.

Καὶ ἐγὼ μὲν ἐξέθεσα μὲ τὴν μεγαλυτέραν δυνατὴν ἁπλότητα καὶ ἀντικειμενικότητα πῶς ἔζησα τὰ γεγονότα τῶν ἥμερῶν ἐκείνων, ἀποφεύγων νὰ ἐπεκταθῶ εἰς ὅσα ἒκ τῶν ὑστέρων ἐπληροφορήθην, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπεβεβαίωναν τὰς ἀρχικάς μου ἰδέας. Εἰς ἑμὲ λοιπὸν ἀρκεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Πολυτεχνεῖον ἤρχισεν ὣς ὑπόθεσις τῆς φοιτώσης Νεολαίας, ὣς περίπου συνέβη ἕν ἔτος προηγουμένως εἰς τὴν Νομικὴν Σχο­λὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Συνέχεια

Τὰ ἐπίθετα εἰς -ίνης κρύβουν κάτι πού πρέπει νά μάθουμε;

Τί νά σᾶς πῶ;
Δύο ἄτομα ποὺ γνωρίζω, μὲ ἐπίθετα εἰς -ίνης, δὲν μοῦ φαίνονται γιὰ …φορεῖς κακῶν μαντάτων.
Ἀλλὰ αὐτὰ πιστεύω ἐγώ… Ἴσως νὰ πέφτω κι ἔξω… Δὲν ξέρω… Πάντως οὐδέποτε θὰ μποροῦσα νὰ ὁμαδοποιήσω ἔτσι, λόγῳ.
Παρὰ ταὔτα ὅμως, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω πὼς οἱ παρακάτω «συμπτώσεις» παρὰ εἶναι …συμπτώσεις, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς δικές μου ἀντοχές…
Διαβᾶστε κι ἀποφασίστε… Συνέχεια