Ὁ Σα­μου­ὴλ

Ἡ δέ­η­σις

…­…­…­…­……

Στα­λα­μα­τιά, στα­λα­μα­τιὰ τὰ δά­κρυ­ά τους πέ­φτουν
κι­’­ἡ πλά­κα ποὺ τὰ δέ­χε­ται ρα­γί­ζε­ται καὶ τρί­ζει.
Πα­ρά­πο­νο τοὺς ἔ­πια­σεν, ὄ­χι θα­νά­του φό­βος, Συνέχεια

Ἐν δήμῳ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σίας

Οἱ εἰ­δή­σεις γιὰ τὴν ἔκ­βα­ση τῆς ναυ­μα­χί­ας, στὸ Ἄ­κτιον,
ἦ­σαν βε­βαί­ως ἀ­προσ­δό­κη­τες.
Ἀλ­λὰ δὲν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νὰ συν­τά­ξου­με νέ­ον ἔγ­γρα­φον –
τ’­ὄ­νο­μα μό­νον ν’­ἀλ­λα­χθῇ… Ἀν­τίς ἐ­κεῖ
στὲς τε­λευ­ταῖ­ες γραμ­μές: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
Συνέχεια

Πράσσειν ἄλογα

Πράσσειν ἄλογαΕἶναι παρετυμολογικὴ ἀπόδοσις τῆς φράσεως «πράσινα ἄλογα», διότι «πράσσειν» καὶ ἀττικά «πράττειν» (=κάμνω) δὲν σημαίνει «πράσινα» (χρῶμα). Ἀλλὰ δὲν σημαίνει καὶ τίποτα ἄλλο, δεδομένου ὅτι κανεὶς δὲν πράττει ἄλογα (ἐκτὸς ἄν ἐκλάβουμε τὸ «ἄλογα»= κάμνω ἀνόητα καὶ ἡ παρετυμολογία λαμβάνει ἄλλες νοηματικὲς διαστάσεις. Συνέχεια

Τύπος …«ἀντιπολιτευόμενος»!

Τύπος ...«ἀντιπολιτευόμενος»!«Θὰ δημιουργήσω Τύπο δικό μου, τμῆμα τοῦ ὁποίου θὰ φαίνεται ὅτι εἶναι ἀντιπολιτευτικό. Ποτὲ οἱ βάσεις καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς ἐξουσίας μου δεν θὰ γίνουν ἀντικείμενο ἐπιθέσεως. Ἀντιθέτως ὅμως ὁ Τύπος θὰ κάνη «πολιτικὴ ἀψιμαχιῶν» σὲ δευτερεύουσες ἐνέργειες τῆς κυβερνήσεώς μου. Ἔτσι ὅλοι θὰ νομίζουν ὅτι ὁ Τύπος εἶναι ἐλεύθερος. Συνέχεια

Ὁρισμὸς τῆς τραγωδίας.

Ὁρισμὸς τῆς τραγωδίας.Ἐρμηνεία ἀριστοτελικοῦ ὁρισμοῦ.

«Ἒστι μὲν οὖν τραγῳδία
μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας,
μέγεθος ἐχούσης,
ἡδυσμένῳ λόγῳ,
χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις,
δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας,
δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα,
τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν».
Συνέχεια