Δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε, παρὰ μόνον νὰ μάθουμε…

Ὅσο βαρὺ κι ἐὰν ἀκούγεται κάτι τέτοιο, ἰδίως στὶς ἡμέρες μας, ποὺ σχεδὸν ὅλα «τὰ σκιάζει ἡ φοβέρα καὶ ἡ σκλαβιά», τελικῶς ναί, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι. Κι αὐτὴ ἡ διαπίστωσις δὲν εἶναι δική μου, μὰ προέρχεται ἐκ τῆς παρατηρήσεως τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ μόνον. Συνέχεια

Ὁ λαὸς μᾶλλον εἶναι …ὕποπτος!!!

Ὁ λαός, παρόλο ποὺ θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ κατέχῃ τὸν ῥόλο τοῦ κυριάρχου, μᾶλλον εἶναι ὕποπτος γιὰτὰ γοῦστα του, ἀφοῦ ἀνέχεται μὲ μιὰ στοιχειωμένη ἀπάθεια τὰ πήγαινε ἔλα τῶν τροϊκανῶν καὶ τῶν συμπεθέρων αὐτῶν, τοὺς πολιτικοὺς στὸν ῥόλο τοῦ καλοῦ παιδιοῦ, νὰ μαζεύουν likes ἀπὸ τὴν Μέρκελ καὶ τοὺς δημοσιογράφους νὰ παίζουν τὸν ῥόλο τῶν ξυλίνων ξωτικῶν…!!! Συνέχεια

Φυλές, Ἔθνη καί πολιτισμός…

Ἔλεγε ὁ Ἴων Δραγούμης…

«Ὁ πολιτισμός!
Νὰ ἕνα ἔργον ἄξιον γιὰ τὰ ἔθνη, ἔργον ἀληθινὰ ἀνθρώπινον. Νὰ πῶς τὰ ἔθνη εἶναι χρήσιμα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ πῶς ἔσφαλε ὁ Μᾶρξ πολεμῶντας τὰ ἔθνη.

Πολιτισμοὺς γεννοῦν τὰ ἔθνη κι αὐτὰ μονάχα. Δὲν φθάνει ὅμως νὰ εἶναι ἕνα ἔθνος πολιτισμένο, πρέπει νὰ εἶναι πολιτισμένο καὶ ἀπὸ τὸν δικό του πολιτισμό. Σὲ αὐτὸ λοιπὸν χρησιμεύουν τὰ ἔθνη. Συνέχεια

Θά τολμήσουμε νά μή …φταῖν πάντα οἱ ἄλλοι;

Τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα διαλύεται καὶ τὰ πάντα καταῤῥέουν, τὸ μόνον πού, καθημερινῶς, ἀκοῦμε εἶναι γιὰ τὸ τί εἶπε ὁ Ἄλφα ἢ ὁ Βῆτα παπάτζας ἢ γιὰ τὸ τί δὲν ἔκανε ἡ τάδε καὶ ἡ δείνα ὑπηρεσία. Σὲ ἔναν τόπο ποὺ μάθαμε ὅλοι μας νὰ μὴ κυττᾶμε τὴν καμπούρα μας καὶ νὰ κυττᾶμε μόνον τὶς καμποῦρες τῶν ἄλλων, κάτι τέτοιο εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ μᾶς συμβαίνῃ, μόνον πού, τώρα πιά, ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φθάση, καταντήσαμε πιὸ γελοῖοι κι ἀπὸ τὰ …χάχανα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ  κάνουν (μαζύ μας) τὰ …λάχανα, ἐφ’ ὅσον ὅταν οἱ ἄλλοι φταῖν, ἐμεῖς παραμένουμε παρατηρητές τους, δίχως νὰ καταπιανόμεθα μὲ τὸ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς «ἄλλους». «Νὰ τὴν βγάλουμε καὶ σήμερα»… Αὐτὸ εἶναι τὸ σύνθημα…
…καὶ ἂς πᾷν ὅλα στὸν ἀγύριστο…

Συνέχεια

Φαινόμενα ποὺ ἐπιδεινώνονται…

ἔγραφε ὁ αἐίμνησος Τᾶσος Γκολέμης τὴν 1η Σεπτεμβρίου 2012:

Φαινόμενα ποὺ ἐπιδεινώνονται...
Ἄρχισε ὁ Χορός;!!!
Καθημερινά ἕνας σεισμὸς τῆς τάξεως τῶν 7+ Ῥίχτερ, καὶ τώρα αὐτό.!
Ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης καὶ οἱ ἰσχυροί ἄνεμοι λίγο πρίν ἀπὸ τὴν ἄφιξιν τοῦ κυκλῶνος «Ἰσαάκ» ἔκαναν τὸν ποταμὸν Μισισιπὴν νὰ κυλᾷ ἀνάποδα διὰ 24 ὧρες, ἀνεκοίνωσεν ἡ ἀμερικανικὴ γεωλογικὴ ὑπηρεσία USGS.
Συνέχεια

Εἶναι δικά μας;

Κάποτε σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο ἔκτιζαν Παρθενῶνες.
Κάποτε ἔφτιαχναν ἀγάλματα ἔτσι, γιὰ τὴν καλὴ τὴν ἡμέρα…
Κάποτε οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν φυσικά, μέσα στὸ πράσινο καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸ περιβάλλον…
Οἱ δρόμοι, οἱ πλατεῖες, τὰ σπίτια τους δομοῦνταν μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ χαλαρώνουν, νὰ ἡρεμοῦν, νὰ ἀπολαμβάνουν.
Ἦταν αὐτονόητον νὰ θαυμάζουν καθημερινῶς τοὺς ἥρωές τους καὶ νὰ θυμοῦνται… Ὄχι ὅπως τώρα ποὺ πετᾶμε τὶς προτομὲς τῶν Ἡρώων στὰ σκουπίδια…

Συνέχεια