Ἡ «Μαγικὴ» σφαίρα

Ἡ θέσις τῆς λιθίνου σφαίρης, ποὺ εὑρέθη σὲ χῶρο τοῦ Διονύσου καὶ φυλάσσεται στὸ μουσεῖο Ἀθηνῶν, ἦταν ἐπάνω σὲ τρίποδα. Τὰ σχετικὰ νομίσματα, τὸ βεβαιώνουν αὐτό. Δὲν ἦταν τρίποδας μὲ τὴν χρήση ποὺ γνωρίζουμε, ἀλλὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ κουβαλοῦσε τὴν μαντικὴ σφαίρα. Ὑπῆρχε ἐξασφαλισμένο ἕνα γυροσκοπικὸ σύστημα ἐπάνω στὸν τρίποδα, γιὰ νὰ περιστρέφεται καὶ νὰ ἀλλάζῃ θέσεις ἡ σφαίρα. Ἀναλόγως τῆς θέσεως ποὺ ἔπαιρνε ἡ σφαίρα, προέκυπτε ἡ μαντεῖα.

Συνέχεια

Ἱστορικὲς λεπτομέρειες ποὺ δὲν …λέγονται!!!

Τί σᾶς λέν…

Τὸ 1964 ἡ κυβέρνησις Γεωργίου Παπανδρέου ἔστειλε στὴν Κύπρο μία μεραρχία στρατοῦ, ἡ ὁποία ἔφυγε τὸ 1967.

Τί δὲν σᾶς λέν… Συνέχεια

Χρῆμα κερνᾶ …Ἱστορία!!!

Ναὶ βρέ… δέν τό ξέρετε;
Τί κι ἐάν ὅλες οἱ Ἱστορίες τοῦ κόσμου, ἀκόμη καί οἱ σλαυϊκές, ἀναφέρονται σέ ἔλευσιν τῶν Σλαύων στήν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου μετά τόν 7ον αἰῶνα; Ὁ πSoros πληρώνει, ποὺ εἶναι  βιτρίνα τῶν Rothschild, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μορφώματα, τὶς θεωρήσεις, τὶς ἀπόψεις, τὶς πεποιθήσεις, τὶς ἐθνικὲς καὶ τὶς ἀντεθνικὲς κραυγές. Ὅλα μέσα ἐκεῖ εἶναι, στὸ χρῆμα ποὺ ῥέει, κατὰ τὰ συμφέροντα, πρὸς ὅλες ἐκεῖνες τὶς κατευθύνσεις. Ἀκόμη καὶ πρὸς αὐτὲς ποὺ φαντάζουν διαφορετικές…
…γιατὶ ἡ ὁμοιομορφία ὑποψιάζει… Καὶ δὲν χρειάζονται ὑποψιασμένα θύματα!!!
Συνέχεια

Λησμόνησαν κι ἐγκατέλειψαν οἱ Ἕλληνες τούς Κυπρίους τό 1974;

Ἐπειδὴ βλέπω πολλὲς ἀνοησίες νὰ γράφονται καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἄτομα, δῆθεν σοβαρά, ποὺ βάζω καὶ στοίχημα πὼς ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα…
…ὅτι, δῆθεν, «οἱ καλαμαράδες (Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) μᾶς ἔβαλαν στὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ τὸ 1974 μὲ τὸ Πραξικόπημα καὶ μᾶς ἐπαράτησαν στὴν Τουρκικὴ Εἰσβολή…»
…σᾶς παραθέτω αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὶς δεῖτε μία πρὸς μία.

Συνέχεια

Γνωρίζουμε Ἱστορία;

Οἱ ἄγνωστοι συμβολισμοὶ

Ἐὰν κάποιος θέλῃ νὰ μελετήσῃ τοὺς χιλιάδες συμβολισμοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι, γιὰ νὰ ἐκφρασθοῦν, τότε, ὑποχρεωτικῶς, πρέπει νὰ τοὺς ἀναζητήσῃ στὰ νομίσματα. Εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ αὐτοῦ ποὺ ὅλοι λέμε «μία εἰκόνα, χίλιες λέξεις».
Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁπτικὴ γωνία, δὲν εἶναι ἔκπληξις ἡ καινούργια ἱστορία, ποὺ μᾶς «σερβίρουν στὸ πιάτο» τὰ νομίσματα. Τὴν ἔγραψαν οἱ ἀρχαῖοι μὲ εἰκόνες καὶ δὲν μποροῦν ἀναρίθμητα γραπτὰ νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν!!!

Συνέχεια

Φαντάροι-θύματα σὲ ἕνα …χρήσιμο πραξικόπημα!!! (β)

Λοχίας ΚΔ Κυνηγόπουλος Νικόλας ἐκ Κύπρου.
Ἔπεσε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πραξικοπήματος τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974.

Συνέχεια