Δὲν ὑπῆρξε ἄλλη Μακεδονία πλὴν τῆς ἑλληνικῆς

Σπάνιο βιβλίο τοῦ 1631 πιστοποιεῖ τὴν Ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων.

Τὸ 1631 ἐτυπώθη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Ἀντωνίῳ τῷ Ἰουλιανῶ,  «Βιβλίον ἱστορικὸν περιέχον ἐν συνόψει διαφόρους καὶ ἐξόχους ἱστορίας», συγγραφὲν ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Μονεμβασίας Δωροθέου.

Θεωρεῖται δὲ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπάνια διασωζόμενα Ἱστορικὰ βιβλία τοῦ 17ου αἰῶνος καὶ τὸ ὁποῖο ἐπεριέχει ἱστορικὰ στοιχεία ἀπὸ «κτίσεως κόσμου» μέχρι τῆς «ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως».

Στὸ βιβλίο γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὴν βασιλεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν ὁποία διαβάζουμε:
«Τέλος τῆς τῷ Περσῶν Βασιλείας. Βασιλείας ἀρχὴ Ἑλλήνων καὶ ὅθεν ἤρξαντο».
Δηλαδὴ μετὰ τὸ τέλος τῆς Βασιλείας τῶν Περσῶν ἔχουμε τὴν ἔναρξη τῆς ἐποχῆς κατὰ τὴν ὁποίαν ἐβασίλευσαν ἐφ’ ἑξῆς οἱ Ἕλληνες (τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἄρχισαν αὐτοὶ νὰ ἄρχουν).

Μόργκαν Χρῆστος

τὸ βιβλίο στὴν Ἀνέμη

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply