Ἡ «Μαγικὴ» σφαίρα

Ἡ θέσις τῆς λιθίνου σφαίρης, ποὺ εὑρέθη σὲ χῶρο τοῦ Διονύσου καὶ φυλάσσεται στὸ μουσεῖο Ἀθηνῶν, ἦταν ἐπάνω σὲ τρίποδα. Τὰ σχετικὰ νομίσματα, τὸ βεβαιώνουν αὐτό. Δὲν ἦταν τρίποδας μὲ τὴν χρήση ποὺ γνωρίζουμε, ἀλλὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ κουβαλοῦσε τὴν μαντικὴ σφαίρα. Ὑπῆρχε ἐξασφαλισμένο ἕνα γυροσκοπικὸ σύστημα ἐπάνω στὸν τρίποδα, γιὰ νὰ περιστρέφεται καὶ νὰ ἀλλάζῃ θέσεις ἡ σφαίρα. Ἀναλόγως τῆς θέσεως ποὺ ἔπαιρνε ἡ σφαίρα, προέκυπτε ἡ μαντεῖα.

Στὸ πρῶτο νόμισμα τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνος, μὲ τὸν Ἀλέξανδρο ἱππέα ἐμπρός, ὁ τρίποδας μὲ τὴν σφαίρα πίσω εἶναι στολισμένος. Θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κάποιος, ὅτι τὴν προστασία ποὺ ἀπελάμβανε ὁ Ἀλέξανδρος στὶς μάχες, τὴν ἀντλοῦσε ἀπὸ κάποιαν «μαγικὴ» σφαίρα.
Ἄλλωστε, ἔτσι ὀνομάζουν τὴν σφαίρα τῶν Ἀθηνῶν.

Στὸ δεύτερο νόμισμα, στὴν πόλη Μάλλος τῆς ἱερᾶς Μακεδονικῆς Κιλικίας, ἔχουμε καλλιτέρα εἰκόνα τῆς σφαίρας.

Ἐπίσημος χρονολόγησις τῆς σφαίρας τῶν Ἀθηνῶν, εἶναι 4ος αἰώνας μ.Χ.!!!!!!!!!
Ὅ,τι μποροῦμε τὸ σπρώχνουμε στὸ Βυζάντιο, ἀρκεῖ νὰ περιορισθοῦν στὸ ἐλάχιστο τὰ Ἑλληνικὰ καὶ εἰδικότερα τὰ Ἑλληνιστικὰ χρόνια.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply