Θρόνοι τῶν Ἀρχαίων

Οἱ θρόνοι τῶν ἀρχαίων

Κατὰ κανόνα δὲν ξέρω τί ὕφος νὰ κρατήσω στὴν γραφή. Θέλω νὰ βλέπω ἀπέναντί μου ἐπιστήμονες καὶ αὐτοὶ μόνον τέτοιοι δὲν εἶναι. Ὅ,τι δικό τους πεπραγμένο, εἶναι λάθος. Γιατί αὐτὸ συμβαίνει, εἶναι ἄλλη ἱστορία. Συνέχεια

Γιατί θεωρεῖται Ἐθνικός μας ποιητής ὁ ἐβραιολάτρης Σολωμός;

Δικαιοῦται τελικῶς νά εἶναι Ἐθνικός μας ποιητής ὁ Διονύσιος Σολωμός;

Ἄραγε ἔχετε διαβάση καὶ τὶς 158 στροφές τοῦ «Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», ὅπου, ὡς γνωστόν, μόνον οἱ δύο πρῶτες στροφές ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦν τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο; Συνέχεια

Λόφος τοῦ Ἀετοῦ

Ὁ λόφος τοῦ ἀετοῦ

Τὸ ἀρχαιότερο νόμισμα μὲ τέθριππο ἔρχεται ἀπὸ τὸ Παγγαῖο καὶ πολὺ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν λόφο 133 ἢ λόφο τοῦ ἀετοῦ, ὅπου ἀνήκει ὁ «ΚΑΣΤΑΣ».

Συνέχεια

Ἱστορικὲς λεπτομέρειες ποὺ δὲν …λέγονται!!!

Τί σᾶς λέν…

Τὸ 1964 ἡ κυβέρνησις Γεωργίου Παπανδρέου ἔστειλε στὴν Κύπρο μία μεραρχία στρατοῦ, ἡ ὁποία ἔφυγε τὸ 1967.

Τί δὲν σᾶς λέν… Συνέχεια

Θά ἀφήσουμε τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος νά μᾶς χλευάζουν;

Νά μᾶς χλευάζουν; Ναί, γιατὶ ὄχι… Ὁ κάθε ἱστορικὸς πορεύεται βάσει στοιχείων, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον παραμένῃ στοιχειωδῶς ἔντιμος ἐρευνητὴς (ποιός ἦλθε;)… Τὰ ἐπίσημα ἱστορικὰ στοιχεία, τοὐλάχιστον στὶς ἡμέρες μας, τὰ διαχειρίζεται ἕνας καὶ μόνον …«ἱερός» τοκογλύφος: ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild!!!

Συνέχεια

Χρῆμα κερνᾶ …Ἱστορία!!!

Ναὶ βρέ… δέν τό ξέρετε;
Τί κι ἐάν ὅλες οἱ Ἱστορίες τοῦ κόσμου, ἀκόμη καί οἱ σλαυϊκές, ἀναφέρονται σέ ἔλευσιν τῶν Σλαύων στήν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου μετά τόν 7ον αἰῶνα; Ὁ πSoros πληρώνει, ποὺ εἶναι  βιτρίνα τῶν Rothschild, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μορφώματα, τὶς θεωρήσεις, τὶς ἀπόψεις, τὶς πεποιθήσεις, τὶς ἐθνικὲς καὶ τὶς ἀντεθνικὲς κραυγές. Ὅλα μέσα ἐκεῖ εἶναι, στὸ χρῆμα ποὺ ῥέει, κατὰ τὰ συμφέροντα, πρὸς ὅλες ἐκεῖνες τὶς κατευθύνσεις. Ἀκόμη καὶ πρὸς αὐτὲς ποὺ φαντάζουν διαφορετικές…
…γιατὶ ἡ ὁμοιομορφία ὑποψιάζει… Καὶ δὲν χρειάζονται ὑποψιασμένα θύματα!!!
Συνέχεια