Θά ἀφήσουμε τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος νά μᾶς χλευάζουν;

Νά μᾶς χλευάζουν; Ναί, γιατὶ ὄχι… Ὁ κάθε ἱστορικὸς πορεύεται βάσει στοιχείων, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον παραμένῃ στοιχειωδῶς ἔντιμος ἐρευνητὴς (ποιός ἦλθε;)… Τὰ ἐπίσημα ἱστορικὰ στοιχεία, τοὐλάχιστον στὶς ἡμέρες μας, τὰ διαχειρίζεται ἕνας καὶ μόνον …«ἱερός» τοκογλύφος: ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild!!!

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Μαθαίνουμε τὴν …ἐλληνικὴ ἱστορία μόνον ἐὰν …ἐγκρίνεται ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα!!!
Ὅταν τὰ στοιχεία δὲν …ἐξυπηρετοῦν τὴν …ἀφάνεια τῶν τοκογλύφων, ἐξαφανίζονται ὁριστικῶς.
Αὐτὴν τὴν «ἰστορία» γνωρίζουμε.
Ὅλη ἡ Ἐπανάστασις εἶναι τόσο ἀλλοιωμένη, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐὰν ἀποφασίσουμε νὰ τὴν ἐρευνήσουμε στοιχειωδῶς, θὰ ἀνακαλύψουμε πὼς ὅλα τὰ γνωρίζουμε …ἀνάποδα!
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς καὶ γιὰ κάθε ἄλλην ἱστορικὴ στιγμή, μεγάλη ἢ μικρή, μὲ αἷμα ἢ χωρίς. Ἡ Ἱστορία ποὺ μαθαίνουμε δὲν εἶναι ἡ δική μας Ἱστορία, ἀλλὰ ἡ ἄποψις ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὰ σαπρόφυτα!!!

Αὐτὰ ὅμως συνέβησαν. Τέλος. Δὲν ἀλλάζουν.
Ἀπό ἐδῶ καί πέρα τί γίνεται; Τί θά ἀφήσουμε ὡς παρακαταθήκη στίς ἐπόμενες γενεές;
Γιατί θεωροῦμε δευτερεῦον ἕνα τόσο σημαντικό ζήτημα;
Δέν πάθαμε ἤδη ἀρκετά ἀπό τήν ἀνιστορικότητά μας καί τήν ἀπαιδευσιά μας;
Δέν πρέπει ἐπί τέλους νά κατανοήσουμε πώς ἀγνοώντας τήν Ἱστορία μας διαρκῶς θά μετρᾶμε γενοκτονίες μας;

Τὰ γεγονότα σήμερα εἶναι παρόμοια μὲ αὐτὰ ἄλλων ἐποχῶν, ποὺ ὅμως θὰ τὰ βιώσουμε ξανὰ καὶ ξανά, ἕνα πρὸς ἕνα, γιὰ νὰ ξαά-θυμηθοῦμε τὴν Ἀνάγκη τῆς μνήμης. Ὄχι διότι εἴμαστε τὰ κακὰ παιδιὰ τοῦ πλανήτου καὶ μᾶς ἀξίζουν τὰ χειρότερα, ἀλλὰ διότι τὰ λάθη δὲν μᾶς ἔγιναν μαθήματα.
Θά θέλαμε νά ἐπαναληφθοῦν ὅμως ἐπίσης καί στό μέλλον; Δέν πρέπει κάπου ἐδῶ νά σπάσῃ ὁριστικῶς τό ἀπόστημα;

Ὁ Ἕλλην σήμερα, ὁ λοβοτομημένος καὶ χαχόλος, τὸ εὔκολον θῦμα καὶ ὁ ζητοκραυγάζων χειροκροτητής, ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα ἀρχίζει νὰ συνειδητοποιῇ τὶς παγίδες ποὺ τοῦ ἔστησαν καί, γιὰ λόγους καθαρὰ ἐπιβιώσεως, ξεκινᾶ δειλά-δειλὰ νὰ ἀντιστέκεται. Ὄχι πάντα σθεναρῶς, ἀλλὰ ἀντιστέκεται. Τό εἴδατε κάπου αὐτό γραμμένο; Θά μπορῆ κάποιος νά τό ἀποδείξῃ σέ δέκα ἤ σέ πενῆντα ἤ σέ ἑκατό χρόνια;
Ὄχι διότι δὲν ὑπῆρξε ἀντίδρασις.
Ὄχι διότι δὲν ἔχουμε ἀντισταθῆ.
Ὄχι διότι δὲν ἔχουμε τὰ ἀναγκαία ἀποθέματα δυνάμεως γιὰ νὰ ἀντιταχθοῦμε στοὺς σαπροφυτικοὺς δεσμοφύλακες τῶν τοκογλύφων…
Ὄχι γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτά…
Θὰ μᾶς χλευάζουν οἱ Ἱστορικοὶ τοῦ μέλλοντος, διότι δὲν θὰ ὑπάρχη κάπου, ἀνεξίτηλα, χαραγμένο τὸ δικό μας ἀποτύπωμα. Δὲν θὰ ἔχουμε ἀφήση γραπτὰ καὶ ἠχητικά, ἀλλὰ καὶ ὅποια ἄλλα, ἀποδεικτικὰ στοιχεία τῆς ἀντιστάσεως αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, τοὐλάχιστον γιὰ τὴν τελευταία περίοδο τῶν ὁποίων, μικρῶν ἢ μεγάλων, τοπικῶν ἢ ἐθνικῶν ἀγώνων μας.
Καὶ εἶναι πολλοί, πολυ-ἐπίπεδοι καὶ διαρκεῖς οἱ ἀγῶνες μας, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι, ἂν κι ἀκόμη δὲν ἔχουμε διακρίνη εύκρινῶς κάτι ἀπὸ πιθανότητα νίκης. Ἐν τούτοις, εἴτε λόγῳ ἐλπίδος, εἴτε λόγῳ ὀργῆς, εἴτε ἀκόμη καὶ λόγῳ ἀπελπισίας, ὅλοι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀντιστέκονται καὶ κατανοῦν, πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ὁμολογοῦν….

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως, πὼς δὲν ἀγωνίζονται ὅλοι, παρὰ μόνον μία μικρὴ μερὶς …«γραφικῶν» καὶ …«ἀκραίων»…!!!
Ἀλήθεια; Ἔτσι εἶναι; Γιὰ κυττᾶξτε προσεκτικὰ γύρω σας καὶ ἀναζητεῖστε ἔστᾦ κι ἕναν, ἀπὸ τοὺς μὴ διαπλεκομένους, ποὺ νὰ μὴν ἀντιστέκεται στοιχειωδῶς καί, πάντα, βάσει τῶν δικῶν του ἀντιληπτικῶν δεδομένων ἢ περιθωρίων ἤ πεποιθήσεων.
Ἂλλος λοιπὸν ἀρνεῖται νὰ πληρώσῃ (καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος, ἐφ΄ ὅσον ὅλο καὶ περισσότεροι ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν), μέρος ἢ τὸ ὅλον ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ ἀξιώνει τὸ μόρφωμα κράτος-ὑποκατάστημα τῶν τοκογλύφων. (Ναί, γιατὶ ὁ ἴδιος οἰκονομικὰ στενεύεται, πτωχεύει, πεινᾶ καὶ τελικῶς πλέον ἀδυνατεῖ… Ἀλλὰ τὸ κάνει κι ἐφ΄ ὅσον τὸ κάνει, ὅλο καὶ περισσότερο συνειδητά, θεωρεῖται ἀντίστασις στὴν λεηλασία!!!).
Ἄλλος πάλι (κι αὐτοὶ ἐπίσης αὐξάνονται καθημερινῶς) ἀγνοεῖ ἀπολύτως τὶς προπαγάνδες τῶν (ἐπισήμως) καθεστωτικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως… (Ναί, ἀκόμη εἶναι ἀρκετοὶ αὐτοὶ ποὺ παρασύρονται κάπου ἢ κάπως, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ κι αὐτὸ μειώνεται… Δέν εἶναι νοητική ἀντίστασις αὐτό;)
Ἄλλος πάλι ἁπλῶς φτύνει κι ἀπαξιεῖ (παρέα μὲ ὅλο καὶ περισσοτέρους συμπολῖτες του) ὅλα τὰ κόμματα καὶ τὶς ἰδεολογίες τους… (Ναί, πολὺ πιθανὸν νὰ ψηφίσῃ καὶ στὶς ἐπόμενες καὶ στὶς -ὁψέποτε- ἐκλογές, ἀλλὰ πλέον δὲν χρειάζεται χρόνια καὶ  χρόνια, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθῇ πὼς τὸν ἐπεξεργάζονται…!!! Ἀντίστασις πολιτειακή δέν εἶναι κι αὐτό;)
Ἀφῆστε δὲ ποὺ οἱ περισσότεροι, οἱ πολλοὶ περισσότεροι, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν σηκώθηκαν ἀπὸ τοὺς καναπέδες τους, ἀντέδρασαν, ἀντιδροῦν, ὀργίζονται καὶ ἀρνῶνται νὰ ἀποδεκτοῦν τὴν Ἐθνικὴ Μειοδοσία τῶν κουδουνισμένων γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας!!! (Δέν εἶναι ἀφύπνισις αὐτή; Καί ἡ ἀφύπνισις δέν εἶναι, καταληκτικῶς, ἀντίστασις;)
;

Ὅλοι ἀγωνίζονται, ἀπὸ τὶς δικές τους ὀπτικές καὶ θέσεις, μὲ λάθος ἢ μὲ σωστὰ μέσα. Ὅλοι ὅμως παλεύουν τὸ θεριό.
Ὅμως…
…ποῦ ἀκριβῶς αὐτό ἀποτυπώνεται; Πῶς καταγράφεται; Ποιός κρατᾶ …σημειώσεις γιά νά φθάσουν κάποτε αὐτές στόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος, στά παιδιά τῶν παιδιῶν μας καί σέ ὅλους ἐκείνους πού θά χρειάζονται ἱστορικά παραδείγματα γιά νά πατήσουν ἐπάνω τους καί νά διαμορφώσουν τό δικό τους μέλλον;

Δυστυχῶς μας οὐδείς.
Ὁ ἱστορικὸς τοῦ μέλλοντος θὰ μᾶς κυττᾶ περιφρονώντας καὶ χλευάζοντάς μας, διότι οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἀπεφάσισε νὰ θυσιάσῃ λίγον ἀκόμη ἀπὸ τὸν ἐλάχιστο χρόνο του καὶ νὰ συγκεντρώσῃ κάπου, ἀσφαλῶς, ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτῶνται, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδεικνύεται μὲ αὐτὰ πὼς οἱ Ἕλληνες ὄχι μόνον δὲν παρητήθησαν τῶν Ἐθνικῶν τους Ὑποχρεώσεων, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, παρὰ τὶς πολυετεῖς λοβοτομές τους, κατάφεραν καὶ συνεχίζουν, λίγο λίγο, νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους, ὁ ἕνας δίπλα καὶ πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ νὰ δημιουργεῖται ἡ ἀναγκαία ἐκείνη ἀνθρώπινος ἁλυσίς, ποὺ θὰ δράσῃ ἐπὶ τῶν γεγονότων καὶ σπάζοντας, ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀποστήματα, ποὺ μᾶς κρατοῦσαν ὑποτελεῖς τῶν γεγονότων.
Κι ἐνᾦ τὸ «ἔργο» τώρα ξεκινᾶ νὰ …«παίζεται», ὅλα τὰ μέσα τῆς χαράξεως τῶν ἀποτυπωμάτων τὰ ἀγνοοῦμε καὶ τὰ θεωροῦμε δευτερεύοντα. Μά ἐάν εἶναι δευτερεύοντα, ποῦ θά πατήσουν αὔριο τά παιδιά μας καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν μας γιά νά λάβουν γνῶσιν καί δύναμιν καί νά ἐξακολουθήσουν αὐτόν τόν Ἀγῶνα;

Διαβιοῦμε ἐντὸς ἀκραίων συνθηκῶν καί, ἐπισήμως, ὅλα τὰ στοιχεία εἶναι εἰς βάρος μας. Τὰ πραιτωριανά, τὰ κομματόσκυλα, τὰ καλοσιτιζόμενα δημοσιοκαφρικὰ παπαγαλάκια, τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων καὶ οἱ δεσμοφύλακες-πολιτικάντηδές μας λυσσωδῶς ἀλλοιώνουν τὰ πάντα, ἀκόμη κι ὅταν δὲν ὑφίσταται σοβαρὸς λόγος.

Φιμώνοντας καὶ δέρνοντας ἀπέφυγαν τὸ …«ἀποτύπωμα» δημοσιότητος

Φωτογραφίζονται χαμογελαστοὶ ἐνᾦ πίσω τους τὸ αἷμα ῥέει ἀπὸ τὴν ἀχόρταγο κρεατομηχανή τους, ποὺ ἁλέθει συνειδήσεις καὶ μυαλά, μαζὺ μὲ κάθε πιθανό, ἀληθὲς ἢ φανταστικὸ ἐμπόδιον.

Κι ἐμεῖς;
Ὁ Ἀγὼν τώρα ξεκίνησε καὶ θὰ εἶναι μακρύς.
Ὅσοι παλεύουν (καὶ εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί, ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται) δὲν ἀντέχουν περισσότερο νὰ καταθέσουν χρόνο καὶ γιὰ αὐτό.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ δὲν διαβιοῦν ἐντὸς τῶν ἀκραίων συνθηκῶν βίας ποὺ σήμερα ἰσχύουν στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν. Ἂς ξεκινήσουν λοιπὸν (ἐὰν ἤδη δὲν τὸ ἔχουν κάνη) νὰ συγκεντρώνουν καὶ νὰ ἀρχειοθετοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀναγκαία στοιχεία ποὺ θὰ ἀποδεικνύουν τὰ γεγονότα, ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ (κάθε) ΕΡΤ μὲ τὰ παπαγαλάκια της ὁρίζει, ἡ ἡ κάθε «Ἐθνικὴ Τράπεζα» ἐξαφανίζει, ἀλλὰ ὡς ἔχουν. Δὲν ἔχει τόση σημασία τὸ ἐὰν θὰ τὰ ἐκτιμήσῃ ὁ ἴδιος ὁ συλλέκτης σωστά, παρὰ μόνον τὸ νὰ συγκεντρώνονται ὅλα, μὰ ὅλα τὰ στοιχεία, σημαντικὰ κι ἀσήμαντα, ποὺ ἀφοροῦν στὰ σύγχρονα γεγονότα, πρὸ κειμένου πολλές, ἀνεξάρτητες μεταξύ τους ἔρευνες, νὰ στοιχειοθετήσουν τὸ ἀναγκαῖον ὑλικὸ γιὰ τὸν Ἱστορικὸ τοῦ μέλλοντος. Ἔρευνες ποὺ θὰ διαμοιρασθοῦν σὲ πολλὰ σημεῖα ὅμως, ποὺ θὰ δημοσιεύονται κατὰ καιροὺς καὶ τῶν ὁποίων τὰ στοιχεία θὰ διασταυρώνονται εὔκολα, μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ δὲν θὰ κινδυνεύουν νὰ ἐξαφανισθοῦν ὁριστικῶς, ὅπως τὰ ἤδη ἐξηφανισθέντα στοιχεία ἄλλων ἱστορικῶν περιόδων.

Τί λέτε λοιπόν; Δέν νομίζετε πώς στήν χώρα-ὑποκατάστημα τῶν τοκογλύφων, ἀπό κάπου πρέπει νά ἀρχίσῃ τό …ξύλωμα τοῦ πλεκτοῦ τῆς διαπλοκῆς; Δέν νομίζετε πώς χρειάζεται, ἐπὶ τέλους, νά συνεργασθοῦν οἱ ἐντός καί ἐκτός συνόρων διαβιοῦντες, γιά νά ἐπιτευχθῇ μία ἀληθής (καὶ πολύπλευρος καὶ πολυ-ἐπίπεδος) ἱστορική καταγραφή τῶν συγχρόνων μας γεγονότων;
Τί ποιό σπουδαῖο γιά ὅλους μας λοιπόν ἀπό τό νά διασφαλίσουμε τήν διαφύλαξιν τῶν πληροφοριῶν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, πρό κειμένου οἱ ἀπόγονοί μας νά μήν ξεκινήσουν ἀπό τό …μηδέν, ἐπαναλαμβάνοντας τά δικά μας λάθη;

Φιλονόη

(Visited 218 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θά ἀφήσουμε τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος νά μᾶς χλευάζουν;

  1. Φιλονόη, ὡραῖα ἀκούγονται ἤ, μᾶλλον, διαβάζονται αὐτὰ ποὺ γράφεις, ἀλλὰ κατὰ τὴ δεκαετία του 1980 προφανῶς ἤσουνα πολὺ μικρή, γιὰ νὰ θυμᾶσαι τὴν κτηνωδία Ἑλλήνων σὲ βάρος Ἑλλήνων γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ π.χ. Προσωπικῶς τὸ πιστεύω καὶ τὸ διακηρύσσω: Ἐὰν δὲν ὑπάρξη ἐκδίκησις, ὅπως ἀκριβῶς περιγράφεται στὸ Εὐαγγέλιο, τίποτα τὸ καλὸ δὲν μπορεῖ νὰ προκύψη.

    • Ἄλλο αὐτὸ ποὺ λὲς κι ἄλλο αὐτὸ ποὺ λέω ἐγώ. Ἐγὼ ἀναφέρομαι στὴν συγκέντρωσιν στοιχείων ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὄχι στὸ θέμα τῆς τιμωρίας.

Leave a Reply