Ἔχουμε πόλεμο;

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

«Ἔχουμε πόλεμο», μοῦ λέει ἕνα παλληκαράκι, πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ ἀλλαγὴ βάρδιας, ὄταν μέσα στὴν παραζάλη τῶν πυρκαϊῶν τρέχαμε γιὰ περιπολίες. Πόση ἀγωνία ἔκρυβε ἡ φρᾶσις του… Πόσο πόνο… Ὅλο του τὸ σῶμα ἐξέπεμπε πανικό, σάστισμα καὶ σύγχυσιν. Σὰν νὰ ἀφυπνίσθη ἐξ αἴφνης ἀπὸ μίαν κοματώδη κατάστασιν καὶ νὰ μὴ μποροῦσε νὰ σταθεροποιήσῃ τὰ βήματά του.
Συνέχεια

Ὑπάρχουν λύσεις γιά τά Ἐθνικά μας προβλήματα;

Σκεπτόμουν σήμερα, πίνοντας τὸν καφέ μου καὶ καπνίζοντας ἕνα τσιγάρο στὸ μπαλκόνι (κυττώντας τὸν Τοῦρκο σκοπὸ στὴν σκοπιά του νὰ κάνῃ βαριεστημένες βόλτες μὲ τὸ ὅπλο του σὰν νὰ ἦταν γκλίτσα…)…
…σκεπτόμουν πολλά… Πολλὰ καὶ διάφορα…
Συνέχεια

Μπορεῖς νά βοηθήσῃς;

Μπορεῖς νά βοηθήσῃς;Τὰ τελευταῖα χρόνια προσπαθοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο νὰ ἐκφέρουμε ἕναν διαφορετικὸ λόγο, πρωτότυπο ἴσως, γιὰ κάποιους, μὰ πάντα ἔντιμο καὶ δίχως πρόθεσιν ἀποκρύψεως τῆς ἀληθείας.
Ἀρκετοὶ φίλοι πέρασαν μέσα ἀπὸ τὶς σελῖδες αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου, κι ἄλλοι, ἀκόμη περισσότεροι, ἀναμένονται.
Ἀνοικτὸς πάντα ὁ διάλογος καὶ ἰδίως ὅ,τι προάγῃ τὴν σκέψιν, τὴν γνώσιν καὶ τὴν καθαρὴ συνείδησιν. Συνέχεια

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!!!

Κῦττα νὰ δῇς φίλε μου ποὺ τελικῶς τὸ ἀγώι ξυπνᾶ τὸν ἀγωγιάτη…
Ἤ, γιὰ νὰ τὸ πῷ πιὸ …ἁπλᾶ!!!
Ἡ ΑΝΑΓΚΗ, ἡ ΜΗΤΗΡ τῆς δράσεως, ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ (ἐὰν θέλετε κι ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ) κάποιους, μερικοὺς ἀπὸ τοὺς πολλούς, νὰ λειτουργήσουν ὅπως πρέπει!!! Νὰ σπεύσουν γιὰ νὰ σωθοῦν!!! Συνέχεια

Ἡ Πλατωνικὴ Πολιτεία.

Ἡ Πλατωνικὴ Πολιτεία.Δὲν ἔχει διαφύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι τελευταῖα ἀναπαράγονται κάποιες περίεργες τοποθετήσεις περὶ Πλάτωνος καὶ σοσιαλισμοῦ ἢ κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ – ἀπολογητικὴ ποὺ ἔχει τὴν προέλευσή της σὲ δημοκρατικοὺς κύκλους τῆς ἐποχῆς τῶν Κλίντον (ἀπὸ ὅπου προέκυψαν κι ἄλλα παραμύθια, ὅπως ὁ ἀφροκεντρισμὸς ἢ ἡ ἀνθρωπογενὴς πλανητικὴ ὑπερθέρμανση ἢ ἡ …παγκόσμια κυριαρχία τῶν ἐκφυλισμένων ΗΠΑ καὶ τοῦ μονοπολισμοῦ).

Ἂς ξεκαθαρίσουμε λοιπὸν τὸ τοπίο.

Ἡ εἰρωνία εἶναι ὅτι ὁ Πλάτων ἔγραψε θεολογία στὴν «Πολιτεία», δηλαδὴ περιγράφει τὴν οὐράνια τάξη πραγμάτων (κατὰ τὴν θεώρησή του) καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀλληγορία τῆς πολιτείας γιὰ νὰ τὴν εἰσάγῃ.

Γενικὰ ὁ Πλάτων κάνει συχνὴ χρήση τῆς ἀλληγορίας (π.χ. Ἀτλαντίδα ὡς ἀλληγορία τῆς μινωικῆς Κρήτης, τὸ Σπήλαιο ὡς ἀλληγορία τῆς φιλοσοφικῆς ἀτραποῦ, ἡ ἱστορία τοῦ Ἴρου γιὰ τὰ περὶ Ἄδου καὶ παλιγγενεσίας κ.τ.λ.). Εἶναι δυσνόητος, πάντως, καὶ εὔκολο νὰ τὸν παρερμηνεύσουν, ἰδίως ὅσοι δὲν ἔχουν ὑπόβαθρο στὸν πολυθεϊσμό. Συνέχεια

Φρενοβλαβέστατε, σοῦ εὔχομαι νὰ …ζήσῃς!

Φρενοβλαβέστατε καὶ διεστραμμένε, «προοδευτικὲ» λαθρολάγνε!
Σοῦ εὔχομαι νὰ …ζήσῃς!
(Ὅσον χρειάζεται μέχρι ν᾿ ἀντικρύσῃς αὐτὸ τὸ βλέμμα στὰ μάτια τῆς μάνας σου, τῆς ἀδελφῆς σου, τῆς γυναίκας σου, τῆς «ἀγαπημένης» σου.
Ὅταν μὲ τὸ ἄιφον στὸ χέρι θὰ ψάχνῃς στὸ Γενικὸν Νοσοκομεῖον «Γεώργιος Ἰσλαμαμπάς», διὰ φιάλας αἵματος καὶ ἀγγειοχειρουργούς…).