Χριστουγεννιάτικα ἀπόβλητα σὲ ἀφθονία

Τὸ 2020 θὰ εἶναι τὸ «ἔτος ἀνακυκλώσεως», σύμφωνα μὲ τὸν περιφερειάρχη Ἀττικῆς κο Πατούλη. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, γιὰ πολλοὺς Ἀθηναίους ἡ διαφοροποίησις ΜΠΛΕ καὶ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου μᾶλλον ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται – μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς (περιβάλλον, οἰκονομία κλπ). Συνέχεια

Τὸ θαῦμα τῶν Λειψῶν μὲ τὰ σκουπίδια

Τὸ νησάκι τοῦ Αἰγαίου, ποὺ ἔχει καταργήσει ἐντελῶς τοὺς κάδους ἀποῤῥιμμάτων!!!

Τὸ θαῦμα τῶν Λειψῶν μὲ τὰ σκουπίδια3

Ἀνακυκλώνουν στὴν πηγὴ οἱ κάτοικοι, χωρὶς προβλήματα, καὶ συσκευάζουν τὰ διαχωρισμένα ἀποῤῥίμματά τους σὲ τέσσερις ῥοὲς (γυαλί-πλαστικό-μέταλλο- χαρτί) σὲ τέσσερις, διαφορετικοῦ χρώματος σακκοῦλες, τὶς ὁποῖες παραλαμβάνουν τὰ ἀπορριμματοφόρα τοῦ Δήμου κάθε ἡμέρα.
Καὶ τὰ στέλνουν στὴν Ἀθῆνα γιὰ ἀνακύκλωση. Συνέχεια

Τί γίνεται μέ τήν διαχείριση ἀποβλήτων;

New lifeἩ κατάστασις στὴν χώρα μας εἶναι ἀπελπιστική, γιὰ πολλοὺς λόγους.
Τὰ πρόστιμα γιὰ τὶς χωματερὲς ὑπέρογκα. Χώρια ποὺ οἱ ἴδιες ἀποτελοῦν δημόσιο κίνδυνο, λόγῳ τῆς μολύνσεως ἐδαφῶν καὶ ὑδροφόρου ὁρίζοντα καὶ τῆς προκλήσεως πυρκαγιών.
Ἔτυχε νὰ περνῶ, τὸ 2007 ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγίου, ὅταν εἶχε ἀρχίσει ἡ μεγάλη ἐκείνη πυρκαγιά. Ἤταν φανερό, πὼς εἶχε ξεκινήσει ἀπὸ χωματερὴ καί, ὅπου ὑπῆρχαν χωματερές, ἡ φωτιὰ μαινόταν.

Οἱ τοπικὲς κοινωνίες ἀντιδροῦν στην ἐγκατάσταση ΧΥΤΑ καὶ δικαιολογημένα. Τὸ κράτος δεν εἶναι ἀξιόπιστο, ὅσον ἀφορᾶ στὴν διαχείριση τῶν ἀποβλήτων. Ἆσε ποὺ οἱ ΧΥΤΑ εἶναι ξεπερασμένος, πλέον, τρόπος διαχειρίσεως.
Συνέχεια

Πλήρης παράδοσις τῆς χώρας στὰ γερμανικὰ συμφέροντα.

Ἐδῶ καὶ καιρὸ εἴχαμε ἀποκαλύψει τίς προθέσεις τῆς κυβερνήσεως νὰ παραχωρήση τὴν διαχείρισι καὶ ἐκμετάλλευσι τῶν ἀποῤῥιμμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποβλήτων στοὺς μεγαλοεργολάβους καὶ στὶς Γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις.
Σήμερα περνᾶμε στὸ τελικὸ στάδιο παραδόσεως.
Συνέχεια

Μουσικὴ ἀπὸ τὰ …σκουπίδια!

 

Ἡ φτώχεια, καὶ ἰδίως ἡ φτώχεια στὴν Παραγουάη, καθῶς καὶ στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, εἶναι κάτι δεδομένον. 
Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι δεδομένον εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ ἑκάστοτε πληθυσμοί.
Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν πρωτότυπο ὀρχήστρα τῆς ὁποίας τὰ ὄργανα εἶναι βγαλμένα μέσα ἀπὸ τὰ σκουπίδια!!!

Συνέχεια

Τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα ποὺ ἔχουμε στὰ σπίτια μας καὶ πῶς τὰ ξεφορτωνόμεθα.

 Τοξικὰ ἀπόβλητα θεωροῦνται ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπομακρύνονται δύσκολα καὶ βλάπτουν σοβαρότατα τὴν ὑγεία μας.
Τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα πλέον εἶναι στὴν ζωή μας μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς οἱ περίφημοι λαμπτῆρες οἰκονομίας… 

Συνέχεια