Χριστουγεννιάτικα ἀπόβλητα σὲ ἀφθονία

Τὸ 2020 θὰ εἶναι τὸ «ἔτος ἀνακυκλώσεως», σύμφωνα μὲ τὸν περιφερειάρχη Ἀττικῆς κο Πατούλη. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, γιὰ πολλοὺς Ἀθηναίους ἡ διαφοροποίησις ΜΠΛΕ καὶ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου μᾶλλον ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται – μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς (περιβάλλον, οἰκονομία κλπ). Συνέχεια

Τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα ποὺ ἔχουμε στὰ σπίτια μας καὶ πῶς τὰ ξεφορτωνόμαστε.

 Τοξικὰ ἀπόβλητα θεωροῦνται ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπομακρύνονται δύσκολα καὶ βλάπτουν σοβαρότατα τὴν ὑγεία μας.
Τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα πλέον εἶναι στὴν ζωή μας μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς οἱ περίφημοι λαμπτῆρες οἰκονομίας… 

Συνέχεια

Ἀνακύκλωσις ἤ ὑποχρεωτική ἀχρήστευσις συσκευῶν;

 

Ἐκ τοῦ κατασκευαστοῦ φυσικά…
Καὶ μόνον ἡ κατ’ ἐξακολούθησιν κι ἀπολύτως συνειδητὴ καταστροφὴ τοῦ πλανήτου, μόνον καὶ μόνον  γιὰ νὰ μποροῦν αὐτοὶ νὰ πωλοῦν, ὅλο καὶ περισσότερα, μοῦ ἀνεβάζει τὸ αἷμα στὸ κεφάλι. 
Συσκευὲς μὲ ἡμερομηνία λήξεως, κάτι ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε διαπιστώσει, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ κερδοσκοποῦν εἰς βάρος μας τὰ κτήνη ποὺ θεωροῦν πὼς ὁ πλανήτης εἶναι τσιφλίκι τους. Κι ὁ πλανήτης πεθαίνει… Γιὰ νὰ κερδοφοροῦν.
Πόσο πιό ἠλίθιος πρέπει νά εἶναι τελικά κάποιος;

Συνέχεια

Σπίτι ἀπὸ χαρτὶ γιὰ ἀστέγους καὶ πρόσφυγες.

Ἐν τάξει, δὲν λέω, καλὴ ἰδέα φαίνεται, κι ἄς εἶναι ἀπὸ χαρτί.
Φαντάζομαι πὼς ὁ κατασκευαστὴς ἔχει λάβῃ ὑπ’ ὄψιν του τὶς καιρικὲς συνθῆκες.
Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει λοιπὸν τὸ ἐὰν ἔχῃ μεγάλη διάρκεια ζωῆς, ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ στεγάσῃ, δίχως περαιτέρῳ προβλήματα, ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸ χρειάζονται.
Συνέχεια

Βιο-συσσωρευτὴς ἀπὸ χαρτί!

Μία πάρα πολ καλδέα, ποἐὰν τύχφαρμογς, σως ν λύσ προβλήματα νακυκλώσεως κα ν τροφοδοτήσ μικρος συσσωρευτές. 

ξ σων ντιλαμβάνομαι ατκόμη παραμένει σ πειραματικ στάδιον, λλ σίγουρα θταν πολ χρήσιμο.

Εχομαι συντόμως νχουμε νεώτερα. Συνέχεια