Τί γίνεται μέ τήν διαχείριση ἀποβλήτων;

New lifeἩ κατάστασις στὴν χώρα μας εἶναι ἀπελπιστική, γιὰ πολλοὺς λόγους.
Τὰ πρόστιμα γιὰ τὶς χωματερὲς ὑπέρογκα. Χώρια ποὺ οἱ ἴδιες ἀποτελοῦν δημόσιο κίνδυνο, λόγῳ τῆς μολύνσεως ἐδαφῶν καὶ ὑδροφόρου ὁρίζοντα καὶ τῆς προκλήσεως πυρκαγιών.
Ἔτυχε νὰ περνῶ, τὸ 2007 ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγίου, ὅταν εἶχε ἀρχίσει ἡ μεγάλη ἐκείνη πυρκαγιά. Ἤταν φανερό, πὼς εἶχε ξεκινήσει ἀπὸ χωματερὴ καί, ὅπου ὑπῆρχαν χωματερές, ἡ φωτιὰ μαινόταν.

Οἱ τοπικὲς κοινωνίες ἀντιδροῦν στην ἐγκατάσταση ΧΥΤΑ καὶ δικαιολογημένα. Τὸ κράτος δεν εἶναι ἀξιόπιστο, ὅσον ἀφορᾶ στὴν διαχείριση τῶν ἀποβλήτων. Ἆσε ποὺ οἱ ΧΥΤΑ εἶναι ξεπερασμένος, πλέον, τρόπος διαχειρίσεως.

Στὴν Δυτικὴ Μακεδονία ὑπάρχει διαχείριση σὲ ἐπίπεδο Περιφερείας. Ἡ ἀνακύκλωση ξεκινᾶ μὲ διαλογὴ στὴν πηγή, μὲ κάδους ἀνὰ κατηγορία ἀπορριμμάτων. Ὁ κόσμος ἀνταποκρίνεται θετικὰ καὶ μὲ συνέπεια. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ στὰ ἀπορρίμματα γίνεται καὶ δεύτερη διαλογὴ σὲ παλαιὸ ὀρυχεῖο τοῦ λιγνιτικοὺ πεδίου τῆς Πτολεμαΐδας καὶ τὰ προϊόντα προωθοῦνται γιὰ ἀνακύκλωση.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι στὴν ὅλη διαδικασία τῆς ἀνακυκλώσεως δὲν συμμετέχει παρὰ σὲ ἐλάχιστο ποσοστὸ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία. Τὰ ἀπορρίμματα ποὺ ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ στάδιο διαλογῆς (εἰδικὰ οἱ ἠλεκτρικὲς συσκευές), μεταφέρονται στὸ ἐξωτερικό, ἔναντι ὑψηλοῦ κομίστρου.
Γιὰ τὰ μὴ ἀνακυκλούμενα ἀπορρίμματα δὲν ὑπάρχει πρόβλεψη. Ἀφήνονται νὰ ἀποσυντεθοῦν.
Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὰ ὑγρὰ ἀπόβλητα. Αὐτὰ τῆς Ἀττικῆς ἔχει ἀναλάβει ὁ ἐθνικὸς ἐργολάβος νὰ μεταφέρει μὲ πλοῖα στὴν Γερμανία, μὲ ἀμοιβὴ 120 (μπορεὶ καὶ παραπάνω) € ἀνὰ κυβικὸ μέτρο. Τῆς Θεσσαλονίκης ἀσβεστοποιούνται καὶ ῥίχνονται σὲ χωράφια, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει τὴν αὔξηση τῆς ἀλκαλικότητας τῶν ἐδαφῶν. Τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ἔχω μάθει πὼς καὶ στὴν Θεσσαλονίκη ὁδηγούνται στὴν λύση Μπόμπολα.

Πάντως, εἶναι γεγονός, ὅτι ὅποια πέτρα νὰ σηκώσῃς, Μπόμπολα θὰ βρῆς. Κι ὄσο πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ κοτρώνα, τόσο αὐξάνει ἡ πιθανότητα ἐμπλοκῆς Μπόμπολα.

Τὰ λύματα τῆς Ψυτάλειας μεταφέρονται στὴν Γερμανία, ὅπου ἀγοράζονται ἀπὸ βιομηχανία ἐπεξεργασίας. Παράγεται βιοαέριο, πέλετ γιὰ τσιμεντοβιομηχανίες καὶ ἐδαφοβελτιωτικό.

Τὰ λύματα ἀπὸ μικρότερες πόλεις, ἀφοῦ ὑποστοὺν μιὰ ἀερόβια ἐπεξεργασία, πάλι μεταφέρονται σὲ ἀγρούς.
Ἔτυχε νὰ βοηθήσω ἔναν πελάτη μου, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ προωθήσῃ τὸ γερμανικὸ σύστημα ἐπεξεργασίας σὲ ΟΤΑ. Πῆρα στὰ χέρια μου τὰ ἐνημερωτικὰ καὶ τεχνικὰ φυλλάδια καί, ἐκ πρώτης ὄψεως, εἶδα πὼς οἱ λύσεις ἤταν καλὲς καὶ μποροῦσαν να ἀναπτυχθοὺν σὲ κάθε μονάδα βιολογικὴς ἐπεξεργασίας, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχῃ μιὰ ἐλαχίστη ποσότητα. Ἂν δὲν ὑπάρχῃ αὐτή, μπορεῖ τὸ συγκρότημα νὰ τροφοδοτεῖται καὶ ἀπὸ ἄλλες μονάδες βιολογικοῦ καθαρισμοῦ. Εἶναι, δηλαδή, θέμα χωροταξικῆς ἐπιλογῆς.
Ἔστειλα τὰ φυλλάδια σὲ φίλο μου καθηγητὴ Πολυτεχνικῆς ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸν τομέα καὶ μοῦ  εἶπε πὼς τὸ σύστημα εἶναι πολὺ καλό, ἂν ἐφαρμοσθῇ θὰ δημιουργήση θέσεις ἐργασίας, θὰ μειώση τὸ κόστος διαχειρίσεως, τὸ δὲ κόστος ἐπεξεργασίας θὰ εἶναι ἀρκετὰ μικρότερο, ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει μεγάλη ἠλιοφάνεια καὶ ὑψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ὅπως μου εἶπε ὁ πελάτης μου, βρῆκε ὄλες τις πόρτες κλειστὲς καὶ ἀπογοητεύτηκε. Παρά τις προσπάθειές μου νὰ τὸν πείσω νὰ συνεχίσῃ, μοῦ εἶπε πὼς αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, διότι ὑπάρχουν πολὺ μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα.

Ἀνέφερα καὶ σὲ ἄλλα κείμενά μου, στὴν Ἑλλάδα δὲν μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν μεγάλα μεγέθη, γιὰ πολλοὺς λόγους. Ὅμως καὶ τὰ πολὺ μικρὰ εἶναι ἀσύμφορα. Ἡ διαχείριση τῶν ἀποβλήτων –ἑξαιρουμένων Ἀθήνας καὶ Θέσ/νίκης- πρέπει νὰ γίνεται σὲ ἐπίπεδο Περιφερείας. Ἐξαιρέσεις μποροῦν νὰ ἰσχύσουν, ἐπίσης, καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις. Π. χ. στην  Ἄρτα καὶ Φιλιππιάδα, ὅπου ὑπάρχουν μεγάλες καὶ πολλὲς πτηνοτροφικὲς καὶ χοιροτροφικὲς μονάδες. Ὑποτίθεται πὼς στὶς μονάδες αὐτὲς λειτουργοῦν βιολογικοὶ καθαρισμοί, ἀλλὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφίβολο ἂν τηροῦνται οἱ νόμοι.

Ὑπάρχει καὶ τὸ πρόβλημα τῶν νησιῶν, ὅπου ἡ κατάστασις λόγῳ τῶν χωματερῶν εἶναι ἀπελπιστική. Πρὶν καιρὸ εἶχα δεῖ νὰ λειτουργῇ σὲ νησὶ ἕνα σύστημα ἐπεξεργασίας, ποὺ εἶχε κατασκευάσει ἔνας Λαρισαῖος ἐφευρέτης. Τὸ σύστημα ἐπεξεργαζόταν στερεὰ ἀπόβλητα καὶ ἔβγαζε πέλετ. Δὲν γνωρίζω τὴν συνέχεια τοῦ πράγματος. Πρόκειται για τὸν ἴδιο ἐφευρετη, ποὺ ἔκανε τὸ σύστημα τῶν κάδων στὴν Λάρισα, ποὺ θεωροῦνται ἐπιτυχημένοι.
Ἐπειδὴ πιστεύω πὼς ἡ διαχείρισις ἀποβλήτων καὶ ἀπορριμμάτων ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀνάπτυξη, καταγράφω τὶς σκέψεις μου ἀπὸ τὴν φτωχὴ ἐμπειρία ποὺ ἔχω καὶ θὰ ἤθελα νὰ δῶ καὶ ἄλλες, πιὸ ὑπεύθυνες ἀπόψεις.

Ἀλμπάνης Θανάσης

φωτογραφία

(Visited 58 times, 1 visits today)
Leave a Reply