Δὲν ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος οἱ ΚΛΙΚοσυλλέκτες…

Σὲ ἕνα ἄρθρον τοῦ «ΙΧΝΟΣ», ἀπὸ τὸ 2013 (ποὺ μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ), σχετικῶς μὲ ἕναν ὀθωμανικὸ φόρο γιὰ τὴν «καμινάδα» (θεωρητικῶς καὶ μόνον) θὰ πατοῦσαν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες γιὰ νὰ ἀπαγορεύσουν τήν, σχετικῶς, φθηνὴ αὐτὴν λύσιν, ἀπὸ τὶς πιθανὲς δυνατότητες θερμάνσεως, ἰδίως σὲ ἀστικὰ περιβάλλοντα. Ἡ ἐν λόγῳ ἄποψις ἔχει σαφῶς ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα, ἐὰν ἐπιπροσθέτως συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη στὴν Βουλγαρία κάτι τέτοιο συνέβη.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις, στὴν γείτονα, ἐλήφθη γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία, σχετικῶς μὲ τὸν περιορισμὸ τῶν ῥύπων. Σὲ αὐτὴν διαβάζαμε τὰ ἐξῆς:

«…Η Βουλγαρία στην προσπάθειά της να εναρμονισθεί με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προετοιμάζεται για την απαγόρευση από το 2016 την καύση ξύλου και άνθρακα για θέρμανση χώρων είτε με θερμάστρες είτε με τζάκια.
Μελλοντικά, ενδέχεται να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ειδικών πλίνθων θερμάνσεως με βιομάζα, σύμφωνα με το βουλγαρικό Νοβίνιτε.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το μέτρο αυτό (ή καινοτομία) της ΕΕ, θα πλήξει κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες χώρες, επειδή το κόστος της θερμάνσεως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 50 τοις εκατό.»

Στὸ θέμα μας τώρα. Ἐπαγγελματίες ΚΛΙΚαδόροι ἔβαλαν τὰ μεγάλα μέσα γιὰ νὰ αὐξήσουν ἐπισκεψιμότητες καὶ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, μὲ ἁπλᾶ …κολπάκια. Κι ἔτσι εἴδαμε τὸ «PRONEWS» νὰ …ἐπαναφέρῃ (κλεμμένο Ὡς γνωστόν, δίχως πηγές) ἄρθρον τοῦ 2013 μὲ μίαν μικρὰ …περεμβασούλα!!!

Εὐτυχῶς ἐλάχιστοι (πρὸς ὥρας) ἔσπευσαν νὰ ἀναπαράξουν τὰ κολπάκια τῶν παραπάνω ΚΛΙΚοσυλλεκτῶν καί, ἀκόμη εὐτυχέστερα, κάποιοι ἔσπευσαν νὰ διορθώσουν ἄμεσα.

Τί συμβαίνει;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕναν γενικὸ πανικὸ ποὺ τοῦς ἀρέσει νὰ διασπείρουν.
Συνήθεις συμπεριφορὲς σὲ κάτι τέτοιους τύπους ποὺ πληρώνονται μὲ τὸ …κομμάτι!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐὰν τώρα συνυπολογίσουμε φυσικὰ τὶς πρόσφατες ἐξαγγελίες ἐκείνης τῆς ἑταιρείας ποὺ καταπιάνεται, λέει, μὲ τὴν ὑγεία μας καί, λέει πώς, ἀντιμετωπίζει τοὺς καρκίνους, ἡ ὁποία ἐξ  αἴφνης ἀφυπνίσθη ἀπὸ βαθὺ λήθαργο, τότε μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε συσχετισμούς.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ ἑστιάζει μόνον στὴν ἀντιμετώπισιν τῶν συμπτωμάτων, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ αὐτὰ ἀντιμετωπίζονται ἅπαξ κι ἐκδηλωθοῦν, ἀλλὰ ὄχι στὰ αἴτια δημιουργίας τῶν συμπτωμάτων.
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ οὐδέποτε ἐνασχολήθη μὲ τὶς μολύνσεις τῶν ὑδάτων, τὰ βαρέα μέταλλα ποὺ ἀνιχνεύονται κατὰ καιροὺς στὴν τροφή μας (ἔως ἀκόμη καὶ στὰ βρεφικὰ γάλατα!!!), στὰ πόσιμα ὕδατα ἀλλὰ καὶ στὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες, στοὺς ἀμετρήτους ψεκασμοὺς μὲ σκευάσματα 
(κυρίως τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ) κάθε εἴδους, ποὺ ἀδιακρίτως καὶ δίχως μέτρο  καταστρέφουν ὅ,τι τρῶμε, πίνουμε καὶ εἰσπνέουμε, ἐφ΄ ὅσον χρησιμοποιῶνται σὲ ὁποιοδήποτε στάδιον τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος, δηλητηριάζοντας ἐδάφη, ἀέρα καὶ τροφές, ἀνθρώπους, ζῶα καὶ φυτά.

Πρόκειται ἐπίσης γιὰ τὴν αὐτὴν ἑταιρεία ποὺ ἀγνοεῖ κάθε εἴδους ἔρευνα καὶ μελέτη γιὰ τὰ διάφορα σωματίδια ποὺ αἰωροῦνται, γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως, στὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ ὁποία δὲν προέρχονται ἀπαραιτήτως ἀπὸ τὰ καυσαέρια, ἢ ἀπὸ τὰ καυσόξυλα, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε λογῆς παράλογο χρῆσιν, κυρίως (πολυεθνικὴ) βιομηχανική, ἀλλὰ ποὺ συνδέονται ἄμεσα, κατὰ τὶς ἀνακοινώσεις σοβαρῶν ἐρευνητῶν μὲ τὶς πλεῖστες ἀσθένειες. Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναρωτηθῆ γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὶς Σκουριὲς καὶ γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ καταγγέλλουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, περὶ αὐξήσεως τῶν καρκίνων τους, σχετίζονται μὲ τὶς ἐξορύξεις καὶ τὰ ὑλικὰ ποὺ χρησιμοποιῶνται. Οὔτε κατεπιάσθη μὲ τὸ ἐὰν οἱ ἴδιες οἱ συσκευασίες τῶν τροφίμων εἶναι ἀσφαλεῖς γιὰ τὴν ὑγεία μας, γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀκτινοβολίας κινητῶν, ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καὶ γενικότερα πομπῶν ἀκτινοβολίας, ἀλλὰ ἐξ αἴφνης βγῆκε ἀπὸ τὴν ἀφάνειά της καὶ ἐσήμανε «κώδωνες κινδύνου».
Θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ ποῦμε πὼς ἀφυπνίσθη ἐξ αἴφνης ἀπὸ ἕναν βαθὺ λήθαργο. Κι αὐτὸ διότι ἔως τώρα τὰ αἴτια τῶν καρκίνων δὲν τὴν ἀπησχόλησαν σοβαρὰ (πλὴν αὐτῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς γνωστὲς εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες γιὰ τὸ κάπνισμα καὶ τὰ καυσόξυλα), ἐνᾦ ἤδη διαπιστώνουμε πώς, ἐπισήμως καὶ σὲ ἐπίπεδον μεγάλης ἐκτάσεως τῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ, ἦταν ἀπούσα. Γιατί ὅμως ἦταν ἀπούσα σέ ὅλα τά ἄλλα;  Εἶναι σοβαρότερον ὅλων τά καυσόξυλα ἤ ὄχι; .

Γενικῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες μάθαμε πολλά, μὰ τὰ καλλίτερα ὅλων ἦσαν αὐτὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὰ καυσόξυλα. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς τὰ καυσόξυλα εἶναι ἀθῷα, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνομαι ὡς ἀπολύτως καταχρηστικὴ τὴν παρέμβασιν τῶν ἐν λόγῳ εἰδικῶν, ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσω τὴν σιωπή τους σὲ ἀμέτρητα ἄλλα περιστατικά, γιὰ τὰ ὁποία θὰ εἶχαν σοβαροτέρους ἀφορμὲς κι αἰτίες καὶ λόγους νὰ παρέμβουν.
Ἄλλως τε, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ ὑλικὰ ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ φύσις ἐπετύγχανε, στοιχειωδῶς, νὰ θερμανθῇ, ἀλλὰ δὲν μάθαμε, ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς καταγραφές, πὼς ὅστις ἐχρησιμοποίη καυσόξυλα αὐτομάτως συνυπέγραφε τὸν θάνατό του ἀπὸ καρκίνο. Ἐὰν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρόγονοι, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου, ἐπέτυχαν νὰ ἐπιβιώσουν, δίχως νὰ ἀσθενήσουν, τόσους αἰῶνες, τότε τί λησμονεῖ νά μᾶς πῇ ἠ ἐν λόγῳ ἐταιρεία; Ἔ;

Δὲν φταίει μόνον ὁ ἀντικαπνιστικὸς φυσικά…

Πιστεύω ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς πτώσεως τζίρου στὰ καταστήματα ἑστιάσεως δὲν εἶναι μόνο ὁ ἀντικαπνιστικὸς νόμος.
Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀφορμὴ σὲ ἕνα πιὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα.
Αὒτὸ τῆς ὑπάρξεως τόσων ἀπίθανα πολλῶν καταστημάτων ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, ποὺ ἐκετινάχθησαν τὰ χρόνια της κρίσεως.
Συνέχεια

Βουλιάζουν οἱ ἐπιχειρήσεις λόγῳ ἀντικαπνιστικοῦ…

Νὰ δηλώσω ὅτι εἶμαι ὑπὲρ τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ, βγαίνω ἔξω βράδυ μόνον δύο μὲ τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο καὶ δὲν μὲ ἀπασχολεῖ.

Ἐπίσης στὸ μπαράκι ποὺ πάω κάθε ἡμέρα ὡς τὶς 11-12 ἡ ὥρα τὶς καθημερινὲς ἀντὶ γιὰ 10-12 τσιγάρα κάνω 3-4. Συνέχεια

Γιά τήν ὑγεία μας ἐπεβλήθη ὁ «ἀντικαπνιστικός»;

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ κατάλαβαν… Ὁ ἀντικαπνιστικὸς νόμος, δὲν στοχεύει στὴν μείωση τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ στὴν μείωση τοῦ τζίρου τῶν καταστημάτων μαζικῆς ἑστιάσεως. Συνέχεια

Ἀντί-καπνιστικὴ Ἐκστρατεία

Μὲ μεγάλη μου εὐχαρίστηση παρατηρῶ ὅτι αὐτοὶ ποὺ δὲν καπνίζουν ἢ πού σταμάτησαν τὸ κάπνισμα, ἐν γνώσει τους νὰ μὴν ἐναρμονίζονται μὲ τὴν νεοεποχίτικη (ἔκφραση τῆς Φλ Φλου), προπαγάνδα καὶ ἀντιμέτωπίζουν μὲ ἤπιο τρόπο καὶ συμπάθεια τοὺς καπνιστὲς καὶ μὲ συγκαταβατικὴ διάθεση, εἶναι διατεθημένοι νὰ εὑρεθοῦν λύσεις ὅπως θὰ συνέβαινε σὲ κάθε καλὴ κοινωνία.
Συνέχεια

Χειρότερος κι ἀπὸ τὸν Παπανδρέα

Ἡ προετοιμασία τους ἦταν στοχευμένη.
Κατάληψις τοῦ κράτους ἄμεσα μὲ διορισμοὺς τύπου Λιαροπούλου καὶ Εἰρήνης, μὲ τὴν αὐστηρὰ ἐπιβολὴ τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ παντοῦ καὶ μὲ τὸ φληνάφημα τοῦ ἐπιτελικοῦ κράτους.

Συνέχεια