Ἀντί-καπνιστικὴ Ἐκστρατεία

Μὲ μεγάλη μου εὐχαρίστηση παρατηρῶ ὅτι αὐτοὶ ποὺ δὲν καπνίζουν ἢ πού σταμάτησαν τὸ κάπνισμα, ἐν γνώσει τους νὰ μὴν ἐναρμονίζονται μὲ τὴν νεοεποχίτικη (ἔκφραση τῆς Φλ Φλου), προπαγάνδα καὶ ἀντιμέτωπίζουν μὲ ἤπιο τρόπο καὶ συμπάθεια τοὺς καπνιστὲς καὶ μὲ συγκαταβατικὴ διάθεση, εἶναι διατεθημένοι νὰ εὑρεθοῦν λύσεις ὅπως θὰ συνέβαινε σὲ κάθε καλὴ κοινωνία.

Σχολιάζω τὴν συγκεκριμένη διαπίστωση θέλοντας νὰ τονίσω τὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἐπιδεικνύει κατάσταση ἀνερχομένης ἀφυπνίσεως ἢ ἀλλοιῶς ὁ κόσμος εἶναι σὰν νὰ ἀρχίζῃ νὰ συνέρχεται ἀπὸ τὸν δηλητηριασμὸ τοῦ πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ τῆς θανατηφόρας ἀλληλεγγύης τῶν ἀριστερῶν ἀνθελλήνων καὶ τῆς κοσμικῆς ῥυπάνσεως πού προξενοῦν τὰ γνωστὰ ὄργανα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἱ διάφοροι λοιποὶ (ψυχ-)ἀνώμαλοι πού τοὺς ἐδόθη ἡ ἐξουσία νὰ ἀδικήσουν τὴν κοινωνία, θυμίζοντάς μου τὸ «Καλὸ Βιβλίο» στὸ Κεφάλαιο Θ᾽ παράγραφο 9-10 τῆς Ἀποκαλύψεως:

«… καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ
κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν
ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους …».

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ὅπλα ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀρχικῶς γιὰ ὁμαδικὴ ὑποβολὴ στὸ πρῶτο της στάδιο, διότι μετέπειτα θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ νομοθεσία ἡ ὁποία θὰ εἶναι παράλογα αὐστηρή. Στὰ ἀεροπλάνα κάνουν λόγο γιὰ «ἐγκληματικὴ ἐνέργεια» ἀλλὰ τὰ ἀεροπλάνα ἀκόμη ἔχουν τὰ στακτοδοχεῖα στὶς καρέκλες.

Φυσικὰ καὶ δὲν ὑπάρχει κάποιος κίνδυνος ὅπως καὶ οὐδέποτε ὑπῆρξε στὰ τελευταῖα 150 χρόνια καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἔχει σημειωθῆ κάποιο ἀτύχημα ποὺ νὰ ἔχῃ προκληθεῖ ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἐὰν ὑπῆρχε θὰ κατανοοῦσε κάποιος τὴν ἀπαγόρευση τοῦ τσιγάρου ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε κάποιος λόγος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου.

Μήπως ἔχετε παρατηρήσει τὸ ὅτι ἐὰν προκαλέσετε τὴν λογικὴ μὲ τὴν ἀντίστοιχο ἐρώτηση ἡ ἀπάντησις ποὺ θὰ πάρετε εἶναι: «τὸ λέει … ὁ κανονισμὸς κύριε/κυρία μου…». (Ὑπακοὴ στὸν κανονισμό, μπορεῖ νὰ εἶναι τυφλή, ἀλλὰ δὲν ἔχει σημασία, τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ τήρησις καὶ ἡ «ὑπο-ταγή», ὅπως ἀκριβῶς ἡ λέξις τὸ λέει καὶ τὸ ἐννοεῖ).

Τὴν ἐποχὴ τῆς ἀρχικῆς σωφρονιστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου πιθανῶς νὰ θυμᾶστε ὅτι σκηνοθέτησαν ἕνα δύο χλιαρὰ ἀτυχήματα ὅπου ἕνα ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἐξεῤῥάγη καὶ γιὰ νὰ γίνῃ πιὸ πειστικὸ δὲ ἠθέλησαν νὰ τὸ συνδέσουν μὲ τὸν συγκυβερνήτη ἑνὸς ἀεροπλάνου καὶ ἔκτοτε διέδωσαν τὴν εἴδηση αὐτομάτως σὲ παγκόσμιο κλίμακα γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὑπόβαθρο ἡ σαθρὴ βάσις τῆς ἀπαγορεύσεως.

Ἀμέσως μετὰ ἐφηῦραν καὶ καὶ μία ἄλλη δικαιολογία ὅτι δῆθεν τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἐνοχλεῖ τοὺς ἄλλους καπνιστὲς οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ μὴ καπνίζουν τὰ δικά τους τσιγάρα καὶ γιὰ λόγους ἀλληλεγγύης τὰ ἀπηγόρευσαν καὶ γιὰ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς καπνιστές.

Δὲν ῥώτησαν φυσικὰ κάποιον ὅμως γιὰ τὸ ἐὰν ἡ ἀλληλεγγύη θίγῃ μίαν ἄλλη «μειονότητα» ἀνθρώπων ὁπότε σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἀδικοῦν, διότι αὐτοὶ κόβουν καὶ ῥάβουν καὶ αὐτοὶ ὁρίζουν τὴν ἑρμηνεία τῆς ἀλληλεγγύης, πρὸ κειμένου νὰ ἐναρμονισθῇ μὲ τὸν σχεδιασμό τους. Οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες δὲν γνωρίζουν κἂν τοὺς λόγους ἀλλὰ οὔτε κι ἔχουν κάποιαν στιγμὴ συζητηθῆ παρόμοια πράγματα στὰ διοικητικά τους συμβούλια διότι πρόκειται γιὰ εὐθεῖς ἐντολὲς ἀπὸ μεγαλυτέρους ἀεροπορικοὺς ὀργανισμοὺς οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τὶς ἀεροπορικὲς νομοθεσίες καὶ πρόκειται γιὰ ὀργανισμοὺς τύπου ΟΗΕ, οἱ καὶ ὁποῖοι λαμβάνουν τὶς ἐντολές τους ἀπὸ κάποια κέντρα τὰ ὁποῖα ὅμως καὶ οὐδέποτε ποκαλύπτονται.

Οἱ νεόκοποι ἀποβλακωμένοι τοῦ κάθε νεωτερισμοῦ ἔσπευσαν, ὅπως συνηθίζουν, νὰ δείξουν πρῶτοι ὅτι σέβονται τοὺς κανονισμοὺς καὶ τοὺς συνανθρώπους τους καί, μάλιστα ἄρχισαν νὰ εὑρίσκουν καὶ προεκτάσεις, παραφυάδες τῆς «παραλόγου λογικῆς» γιὰ τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς νὰ ἔχῃ τὸν ἀέρα καθαρὸ γύρω του (ἐκεῖ εὑρίσκεται τὸ μυστικό, ἀλλὰ θὰ ἐπανέλθω σὲ αὐτό).

Τώρα, ἐὰν ῥωτήσετε τοὺς πιλότους θὰ σᾶς ποῦν ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα μάτσο μποῦρδες Ὅπως καὶ ἡ χρῆσις κινητῶν καὶ ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπηρεάζουν σὲ κάτι τὰ ὄργανα τοῦ ἀεροπλάνου … ὅπως δὲν τὰ ἐπηρέαζαν καὶ τόσα χρόνια πρίν. Μάλιστα εἶναι καλὸ νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς φίλους μας ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ πιλότοι σχεδὸν καθολικῶς πλέον χρησιμοποιοῦν iPads or equivalent ὅπου μάλιστα ἔχουν καὶ εἰδικὰ στηρίγματα μὲ βεντοῦζες γιὰ νὰ προσαρμόζονται στὰ τζάμια τοῦ ἀεροπλάνου. Αὐτὲς οἱ συσκευὲς εἶναι πολὺ χρήσιμες διότι μᾶς ἔχουν ἀποσυμφορήση κατὰ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τὰ χαρτιὰ ἢ ἐγχειρίδια τῶν ἀεροπλάνων ποὺ χρειάζονται γιὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πτήσεων. Αὐτὸ τώρα δὲν εἶναι γνωστὸ στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ δὲν ἔχει εὑρεθῆ φυσικὰ κάποιος νὰ ἀντιτεθῇ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός διότι δὲν γνωρίζει, ἀλλὰ κι ἐὰν ἀκόμη τὸ ἔκανε θὰ παρελάμβανε μία ἠλιθία ἀπάντηση τοῦ τύπου: «αὐτὰ ἔχουν ἐλεγχθῆ»· κι ἐὰν ἔχουν ἐλεγχθῆ, τότε πῶς ἐπιτρέπουν τόν περιορισμὸ τῆς ὁρατότητος ἀπὸ τὰ τζάμια τοῦ ἀεροπλάνου ποὺ εὑρίσκονται ἐκεῖ ὑποτίθεται γιὰ τὴν ἀσφάλεια; Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ποῦν ἀπὸ ποιόν καὶ πότε ἔχουν ἐλεγχθῆ ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πράγματα ἀπαγορεύονται στὸν καιρὸ τοῦ στησίματος τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς ἦταν καὶ εἶναι νὰ ἑδραιωθῇ ἡ ἐπιβολή. Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτὴ γιὰ τὸ τσιγάρο ἔγινε μὲ ἐσπευσμένους ῥυθμούς. Ἀργότερα ὅταν θὰ ἀρχίσουν τὰ πράγματα νὰ γίνονται πιὸ ὁρατὰ στὸ μεγάλο ποσοστὸ τῶν «zombies» ποὺ τώρα ἀντιμετωπίζουν αὐτὴν τὴν ἐπιβολὴ σὰν πρόοδο καὶ βιάζονται νὰ ταυτισθοῦν μὲ ὁποιανδήποτε ἀνοησία ἐκφωνηθεῖ ἀπὸ τὶς βραδυνὲς εἰδήσεις (γιὰ νὰ εἶναι πρόσφατες τὸ ἑπόμενο πρωΐ πού θὰ ξεκινήσῃ ἡ ἐξάπλωσις τῆς προπαγάνδας).

Παρομοίως, πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια πῆραν ἕνα τυχαῖο περιστατικὸ ὅπου κάποιος ηὐτοκτόνησε πέφτοντας ἀπὸ τὸ παράθυρο ἑνὸς ξενοδοχείου – τί τό πιὸ φυσιολογικό νά συμβῇ- καὶ ἐνομοθέτησαν ὥστε τὰ παράθυρα τῶν ξενοδοχείων δὲν πρέπει νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀνοίγουν τελείως, στὴν πληθώρα δὲ τῶν ξενοδοχείων στὴν Ἰνδία τὰ παράθυρα δὲν ἀνοίγουν. Ὁ ἔνοικος εὑρίσκεται ἐκεῖ καὶ ἀναπνέει τὸν ἀέρα τοῦ κλιματιστικοῦ …

Τὸ μυστικὸ στὸ ὁποῖο ὑπεσχέθην νὰ ἐπανέλθω εἶναι ἡ σύνδεσις ὅλων τῶν νομοθεσιῶν οἱ ὁποῖες θὰ συγκλίνουν σὲ κάποιο σημεῖο ἀφήνοντας ὑπόνοιες ὅτι ὑπάρχει κάποια λογικὴ ἡ ὁποία ὅμως θὰ εἶναι δυσδιάκριτος καὶ ἀπόμακρος. Θὰ ἔχη σὰν ἐσωτερικό της πυρῆνα, ἡ ψυχή της, ὁ Θεός της νὰ εἶναι ἡ Φύσις ἡ ὁποία θὰ θεοποιηθῇ βάσει τῆς δικῆς τους ἑρμηνείας καὶ θὰ ἀποτελέσῃ τὸ κεντρικὸ δόγμα μίας καινούρηιας θρησκείας κατὰ τὴν ὁποία ὅποιος ἀντιτίθεται στὴν νομοθεσία πού θὰ ἔχῃ δημιουργηθῆ μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ (τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ὁρατὸ τώρα σὲ ἐμᾶς, ὅπως εἶναι ἡ ἀντι-καπνιστικὴ ἐκστρατεία), ὅπου θὰ ἔχῃ μία ὑποτιθεμένη βάση ὅτι, γιὰ παράδειγμα, αὐτοὶ πού καπνίζουν μολύνουν τὴν ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία εἶναι στὴν οὐσία ἡ θεότης μας, συνεπῶς ὁ καπνιστὴς εἶναι βλάσφημος.

Τώρα ἐὰν ὑπάρχῃ μία καμινάδα ἐργοστασίου πού μολύνει ὅσο μερικὰ ἑκατομμύρια καπνιστὲς ταὐτοχρόνως, ἐκεῖ θὰ εὑρεθῇ κάποια δικαιολογία περὶ ἀδείας ἀπὸ τὴν Φύση καὶ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ διαχειρισθῇ μόνο ἕνας ἄνθρωπος στὸν πλανήτη.

Ποιός εἶναι αὐτός; Μὰ φυσικὰ ὁ μοναδικὸς ἄνθρωπος πού ἔχει γίνει ἀποδεκτὸς ὅτι μιλᾷ μὲ τὸν Θεό. Ὁ πάπας καὶ ποιά εἶναι ἡ θρησκεία του; Ἡ Πανθρησκεία. Ὑπάρχει; Βεβαίως καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοὐλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα 17 θρησκειῶν συνεδριάζουν κανονικὰ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἀντιστοίχων ποιμνίων τους σκάβοντας τὸν λάκκο στοὺς λαούς τους. Εὑρίσκεται στὴν Ἀστανᾶ, πρωτεύουσα τοῦ Καζακστὰν καὶ πρόκειται γιὰ μία πυραμίδα ἡ ὁποία ἔχει ὀνομασθῆ «Πυραμίς τῆς Εἰρήνης» καὶ «Παλάτι τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Συμφιλιώσεως». Ταὐτοχρόνως οἱ 17 ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις τῶν θρησκειῶν πραγματοποιοῦν συλλείτουργα σὲ ποιό ἄλλο μέρος; Φυσικὰ στὸ Βατικανὸό,,, Καί ποῖος προΐσταται στὶς τελετές; Φυσικὰ ὁ Ἀρχηγὸς ὅλων τῶν θρησκειῶν πού εἶναι ὁ πάπας. Τί ἐκπροσωποῦν ὅλοι αὐτοί; Μία ἁπλὴ ἐπίσκεψις στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ πάπα θὰ σᾶς λύσῃ κάθε ἀπορία.

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτά; Θὰ μποροῦσα νὰ γράφω περισσότερα ἀλλὰ μᾶλλον καταλαβαίνετε. Τὸ ἀνεκάλυψαν οἱ θρησκεῖες πρὶν ἀπὸ πάρα πολλὰ χρόνια. Ἡ στέρησις τῆς εὐχαριστήσεως, ἀπολαύσεως ἐπιθυμίας ἢ ἡδονῆς ἐπιφέρει ὑποδούλωση. Ἐὰν μὲ ἐρωτήσετε γιατί; Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅτι τὰ ἀνθρωπάκια εἶναι πολὺ ἀστεῖα καὶ στ᾽ ἀλήθεια δὲν θέλουν νὰ αἰσθάνονται ἐλεύθερα· ἐὰν τὰ ἀφήσῃς δὲ ἐλεύθερα τρελλαίνονται καὶ ἀρχίζουν νὰ κάνουν βλακεῖες γιατὶ φοβοῦνται καὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ δείξουν.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἀντί-καπνιστικὴ Ἐκστρατεία

 1. Τα κινητά στα αεροπλάνα, ακόμη κι αν επιτρεπόντουσαν, δεν θα λειτουργούσαν. Καί τούτο, διότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πάντα κάνουν “τριγωνισμό”, ώστε να κατανείμουν αυτομάτως και ισομερώς τον φόρτο των δεδομένων του δικτύου (που διαχειρίζεται ένα κινητό τηλέφωνο) στην πλησιέστερη διαθέσιμη κεραία. (Ώστε να μην υπερφορτώνεται ένας τομέας του δικτύου, εις βάρος των υπολοίπων.) Με την ταχύτητα των αεροπλάνων, όμως, αυτή η διαδικασία παραμένει διαρκώς απεραίωτη, μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της μπαταρίας του κινητού.
  Πιθανώτατα, επίσης, η ισχύς της συσκευής του κινητού να μην επιτρέπει ούτε κάν αποδεκτό επίπεδο σήματος στα 10 χιλιόμετρα (ύψος επιβατικών πτήσεων), οπότε έχουμε δύο σοβαρούς λόγους να μην δουλεύει το κινητό μας σε πτήση πχ της Ολυμπιακής Αθήνα-Παρίσι. Μόνο γιά χαμηλές πτήσεις χαμηλής ταχύτητας, πχ Αθήνα-νησιά με Τσέσσνα, μπορούμε ίσως να δοκιμάσουμε τηλεφώνημα με κινητό.

  (Οι αναλύσεις αυτές έγιναν εδώ και χρόνια, με αφορμή τα δήθεν αγωνιώδη τηλεφωνήματα με κινητό των δήθεν επιβατών των δήθεν αεροπλάνων με τους δήθεν αεροπειρατές, που δήθεν έπεσαν στους Διδύμους Πύργους.)

  Ωστόσο, τους καθαρά τεχνικούς αυτούς λόγους, οι “αόρατοι” …νομοθέτες τους δαιμονοποίησαν και τους χρησιμοποιούν καθαρά γιά τους δικούς τους σκοπούς.

  Υγ: Αυτά γίνονται ακόμη καί σε πτήση πάνω από ξηρά, όπου σαφώς υπάρχει πλέγμα κεραιών. (Με πιθανές εξαιρέσεις τις ερήμους, πχ την Γκόμπι.) Σκεφθήτε, τώρα, πτήση πάνω πχ από τον Ατλαντικό, με παντελή απουσία κεραιών κινητής: σαφώς δεν θα λειτουργήσει ένα κινητό εκεί.
  Αλλά, είπαμε: δαιμονοποίησις! Κι αντί μιάς απλής συστάσεως στον κάθε άσχετο περί τα τεχνικά επιβάτη, το “απαγορεύεται”.

Leave a Reply