Θά μποροῦσε νά ἀποφευχθῇ ὁ «ἐμφύλιος»;

«Ο ΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ» καὶ τὸ «Σύμφωνον τοῦ Δυῤῥαχίου»!

Τὴν 28η Αὐγούστου 1943 στὸ Δυῤῥάχιον, δυτικῶς του Ταϋγέτου, ὑπεγράφη μεταξὺ τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων τοῦ Ε.Σ. καὶ τοῦ ΕΛΑΣ τὸ περίφημο «Σύμφωνό του Δυῤῥαχίου» μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ε.Σ. ἐντάσσετο στὸν ΕΛΑΣ, διατηρῶντας τὴν ὀργανωτική του δομή, χωρὶς ὅμως νὰ μπορῇ νὰ στρατολογῇ νέους ἀντάρτες!

Ὁ λοχαγὸς Τηλέμαχος Βρεττάκος ἀδιάλλακτος, φανατικὸς καὶ ἐξωπραγματικός, πράκτωρ τῶν Ἄγγλων μὲ κωδικὸ Κ.. «σπάει» φανερὰ τὸ σύμφωνο, «εἰσβάλλει» στὴν Γορτυνία Ἀρκαδίας, μὲ τὰ γνωστὰ Ναπολεόντεια ἐγκληματικὰ αἴσχη του, στοὺς ΕΑΜίτες καὶ τοὺς κατοίκους (ὑποτίθεται κομμουνιστές!!!)

Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ε.Σ. Συνταγματάρχης Ἄθ. Γιαννακόπουλος, ποὺ ὑπέγραψε τὸ Σύμφωνο, ἦταν τελικῶς ὁ πιὸ σώφρων Ἐθνικόφρων καί, μᾶλλον, ὄχι πράκτωρ τῶν Ἄγγλων μὰ καὶ σίγουρα ὄχι ὄργανο τῶν Γερμανῶν.

Τὸ ὅτι μέχρι σήμερα τὰ ἐθνίκια ἔχουν «ἀφορισμένο» τὸν Συνταγματάρχη Γιανακόπουλο, λέει πολλά, γιὰ τὴν ὑπαιτιότητά τους στὸ ἐμφύλιο, ἀλλὰ καὶ στὴν μεταπολεμικὴ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ ἐν Ἑλλάδι. Ἡ «ἀπαρχὴ τῶν ἐθνικῶν συμφορῶν» προῆρθε ἀπὸ τὴν μὴ τήρηση τοῦ συμφώνου καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν σύναψη τοῦ Συμφώνου τοῦ Δυῤῥαχίου, στὶς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ 1947, δημοσιεύεται στὴν «Ἐθνικιστικὴ» ἐφημερίδα τῆς Τριπόλεως «Ἀλήθεια», ἐπιστολὴ τοῦ συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου. Τὸ ἀπαξιωμένο κείμενο δὲν εἶναι ἀπόψεις, ἀλλὰ ἡ πραγματικότης!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἐφημερὶς «Ἀλήθεια»: 

Ἀπὸ τοὺς ἀγώνας τῶν Ἐθνικιστῶν
Περὶ τὸ Σύμφωνόν του Δυῤῥαχίου
Μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ ὑπογράψαντος τοῦτο Συνταγματάρχου κ. Ἀθ. Γιαννακοπούλου 

Εἰς ἀπάντησιν σχετικοῦ ἄρθρου τῆς «Ἀληθείας» ἀναφερομένου εἰς τὸ περιλάλητον «Σύμφωνον τοῦ Δυῤῥαχίου» ὅπου ἡ Ἐθνικὴ κοινὴ γνώμη θεωρεῖ ὡς ἀπαρχὴν τῶν μετέπειτα συμφορῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐλάβομεν καὶ κατὰ δημοσιογραφικὸν καθῆκον δημοσιεύομεν τὴν κατωτέρω ἐπιστολὴν τοῦ ὑπογράψαντος τοῦτο, ὡς συμβαλλομένου μετὰ τῶν ἀρχηγῶν τοῦ ΕΛΑΣ, Συνταγματάρχου κ. Ἄθ. Γιαννακοπούλου.

Ἐφημερὶς «Ἀλήθεια»
Τρίπολις

Εἰς τὸ φύλλον τῆς 31ης Αὐγούστου μέμφεσθε μὲ βαρειὲς φράσεις τὸ σύμφωνον τοῦ Δυῤῥαχίου, ἀποδίδετε αὐτὸ εἰς προσωπικὰ ἐλατήρια καὶ θεωρεῖτε αὐτὸ ὡς ἀπαρχὴν τῶν ἐθνικῶν συμφορῶν. Ἐπὶ τούτοις παρακαλοῦμεν δημοσιεύσατε τὰ κάτωθι:

1). Ἡ κατάπαυσις τοῦ ἐμφυλίου πολέμου μετὰ τοῦ ΕΑΜ καὶ ἡ συμφιλίωσις ἐγένετο κατόπιν ἐπανειλημμένων καὶ αὐστηρῶν διαταγῶν τοῦ Στρατηγείου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Μίαν ἐξ αὐτῶν τῆς 17ης Αὐγούστου 1943 καταχωροῦμεν ἀμέσως κατωτέρῳ.

«Ἐν ὀνόματι τοῦ Στρατάρχου Οὐΐλσων, ἀρχηγοῦ ὅλου του Ἐθνικοῦ ἀνταρτικοῦ στρατοῦ, ἐπίσης ἐν ὀνόματι τοῦ Ζέρβα, Ψαῤῥού, ΕΛΑΣ, ὅλων μονίμων καὶ ἐφέδρων ἀξιωματικῶν καὶ ὅλων Ἑλλήνων πατριωτῶν, ἀπαιτῶ καὶ διατάσσω νὰ καταπαύσῃ ἀμέσως πάσα σύγκρουσις. Στόπ. Θεωρῶ ὑπεύθυνον τὸν κάθε ἠγέτην ἀνταρτῶν διὰ τὰς συνεπείας ἐὰν δὲν ὑπακούσῃ ἀμέσως Στόπ.
Ταξίαρχος ΕΝΤΥ».(1)

2) Ἐπικεινένης τῆς ἰταλικῆς ἀνακωχῆς ἐγένετο, τὴν 14ην Αὐγούστου, εἰς Μονὴν Ντιμιόβης, συνάντησις τῆς πὰρ΄ ἐμοὶ Ἀγγλικῆς ἀποστολῆς μετὰ Ἰταλοῦ ἀξιωματικοῦ, ἀντιπροσώπου τῆς Ἰταλικῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Μεσσηνίας, πρὸς παράδοσιν αὐτοῦ εἰς τὸν ἀνταρτικὸν ἀγῶνα. Ἡ συνάντησις αὐτὴ ἐγένετο ὑπὸ τὴν προστασίαν μου καὶ τὴν παρουσία μου. Ἐπίσης κατόπιν διαταγῆς τοῦ Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς ἐγένετο ἀναγνώρισις εἰς τὸν Κυπαρισσιακὸν κόλπον πρὸς ἀπόβασιν τῶν Συμμάχων, τὴν ὁποίαν ἀπόβασιν εἴχομεν διαταγὴν νὰ ὑποστηρίξωμεν προσβάλλοντες τὸν ἐχθρὸν ἐκ τῶν ἔσωθεν. Ἀμφότεραι αἳ διαταγαὶ αὖται καὶ αἳ προσπάθειαι αὐταὶ τῶν Συμμάχων πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῆς πατρίδος μᾶς ἀπέβαινον αὐτομάτως ἀπραγματοποίητοι, ἒφ΄ὅσον θὰ ἐξηκολούθη ὁ ἐμφύλιος πόλεμος.(2)

2) Ἡ δύναμις τοῦ Ε.Σ. ὅταν ἐγένετο τὸ σύμφωνον ἦτο 250 ἄνδρες, ἐνῶ ὁ ΕΛΑΣ διέθετε μόνον ἀπὸ τὰς γενομένας ῥίψεις 1550 ὄπλα, ὄπως ἐν λεπτομερείᾳ ἔχει δημοσιεύση τὸ «Θάῤῥος» τῶν Καλαμῶν τὸν παρελθόντα Αὔγουστον, εἰς ἀπάντησιν ὁμοίου ἄρθρου σας. Ἡ δύναμις αὐτὴ τοῦ Ε.Σ. ἦτο κυκλωμένη εἰς Δυῤῥάχιον καὶ δὲν ὑπελείπετο εἰς αὐτὴν ζωὴ παρὰ 2-3 ἡμερῶν ἀκόμη. Ἀλλὰ μαζὺ ὅμως μὲ τὴν δύναμιν αὐτὴν θὰ παρεδίδοντο εἰς τὴν σφαγὴν 1000 περίπου ὅμηροι καθὼς καὶ ἐν συνεχείᾳ καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι θὰ συλαμβάνοντο.(3)

4) Ἐκτός του ἱστορικοῦ σταθμοῦ τῆς 28ης Αὐγούστου, δὲν τίθεται ζήτημα πολιτειακόν. Ἀλλὰ ἠδυνάμεθα καὶ αὐτὸ νὰ δεχθῶμεν πρὸ κειμένου νὰ μὴ μεταβάλωμεν τὸ Δυῤῥάχιον εἰς ἄλλον Μελιγαλᾶν.
Δία τῆς ἀποσιωπήσεως εἰς τὸ δημοσίευμά σας ὅλων τῶν περιστατικῶν ὑπὸ τὴν δύναμιν καὶ ἐπιβολὴν τῶν ὁποίων ἦτο ἐπιβεβλημένη καὶ ἀπαραίτητος ἡ σύναψις τοῦ συμφώνου καὶ διὰ τῆς ἀποδόσεως τῆς συνάψεως αὐτοῦ εἰς προσωπικὰ ἐντελῶς ἐλατήρια διαστρέφετε τὰ γεγονότα καὶ παρουσιάζετε αὐτὰ βασικῶς ἀντίθετα πρὸς τὴν Ἀλήθειαν. (5)
Ἀθανάσιοας Γιαννακόπουλος,
Συνταγματάρχης Πεζικοῦ, Καλᾶμαι 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Εἰκών: Ἡ συνέχεια τοῦ «Δόγματος» τοῦ Ἰλάρχου Τηλεμάχου Βρεττάκου!….
Τὸ ἔγγραφό του ταγματασφαλίτου Διοικητοῦ Λεωνίδα Βρεττάκου, μὲ τὸ ὁποῖο ζητᾶ τὴν ἐκτέλεση καὶ τῶν τεσσάρων ἀδελφῶν Τζιβανόπουλων, μὲ τὴν ἔκφραση «ἀποροῦμεν πὼς οὗτοι μέχρι σήμερον δὲν ἔχουν ἐκτελεσθῆ» …καὶ ἡ ὁποία ἔγινε: 26η Νοεμβρίου 1943.
Ἡ ὁμαδικὴ ἐκτέλεσις 118 ἀγωνιστῶν στὸ Μονοδένδρι !

«Ἐλεύθερος Ἑλληνικὸς Στρατὸς
Τάγμα ὁ «Λεωνίδας»
Ἀριθ. Πρώτ. 13
Σπάρτη 23 – 11- 1943

Πρὸς τὴν Γερμανικὴν Διοίκησιν Σπάρτης
Ἐνταύθα

Κατόπιν προφορικῆς ὑμῶν διαταγῆς λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ ἐπιστρέψωμεν ὑμὶν συνημμένως τὴν ἀπὸ 22.11.43 αἴτησιν τοῦ κ. Δημητρίου Τζιβανοπούλου μεθ’ ὅλων τῶν συνημμένων καὶ νὰ ἀναφέρωμεν ὅτι οἱ μὲν δύο ἀδελφοὶ Δημοσθένης καὶ Ἰωάννης εἶναι ἐνεργὰ μέλη τοῦ Ε.Α.Μ., διαφωτισταὶ καὶ ὁμιληταὶ τοῦ Ε.Α.Μ. ἀνήκοντες εἰς μαχητικᾶς ὁμάδας, οἱ δ’ ἕτεροι δύο Σωκράτης καὶ Παρασκευᾶς ἀνήκουν εἰς μαχητικὴν ὁμάδα τοῦ Ε.Α.Μ. – Ε.Π.Ο.Ν. καὶ ἐνήργησαν τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς οἰκίας τοῦ ἀρχηγοῦ Ε.Σ. κ. Λεωνίδα Βρεττάκου ἔνθα ἐφονεύθη ὁ Γεώργιος Καργάκος συνάμα δὲ ἐκ τῆς οἰκίας τῶν ἐγένετο ἐξόρμησις τῆς ἐπιθέσεως.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρῳ ἅπαντα τὰ ἐν τῇ αἰτήσει τοῦ πατρός των Δημητρίου Τζιβανοπούλου εἶναι ψευδέστατα καὶ οἱ τέσσεροι υἱοί του ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ ἀπολυθοῦν ἐκ τῶν φυλακῶν Τριπόλεως ἔνθα κρατοῦνται, ἀπεναντίας δὲ ἀποροῦμεν πὼς οὗτοι μέχρι σήμερον δὲν ἔχουν ἐκτελεσθῆ.

Ὁ Διοικητὴς
(ὑπογραφὴ) Λεωνίδας Βρεττάκος»

ἔρευνα Ἀετίων Σωτήρης Ῥιζόγιαννης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θά μποροῦσε νά ἀποφευχθῇ ὁ «ἐμφύλιος»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά μποροῦσε νά ἀποφευχθῇ τό αἱματοκύλισμα τοῦ «ἐμφυλίου»; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply