Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Ἡ Ἄνω Βόλτα, πρῴην γαλλικὴ ἀποικία, ἀπέκτησε τὴν ἀνεξαρτησία της τὸ 1960, χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἐλευθερία της, ἀφοῦ παρέμεινε ἐξηρτημένη ἀπὸ τὴν Γαλλία, ποὺ ὑποβοηθουμένη ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους φυλάρχους, ὁλιγάρχες καὶ ξεπουλημένους πολιτικούς, ἐκμεταλλεύετο προνομιακὰ τὸν ἀγροτικό της πλοῦτο, κυρίως τὸ βαμβάκι.
Αὐτὴ ἦταν ἄλλωστε ἡ οὐσία τῆς «ἀνεξαρτησίας», ὄχι ἡ ἐλευθερία τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ μετατροπὴ τοῦ δαπανηροῦ καὶ αἱμοσταγοῦς ἀποικιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σὲ τηλε-ἀποικιοκρατία. Συνέχεια

Ὑπερθέμανσις ἤ ὑπερψύξις;;

Χιόνισε καὶ στὴν Σακχάρα, ἀλλὰ βάλετε αἰολικά, γιὰ τὸ φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου…
…γιατί πῶς θά δουλέψουν τά ἐργοστάσις, ποὺ κατασκευάζουν συστήματα γιὰ τὰ αἰολικὰ πάρκα, στήν Γερμανία καί στήν Δανία;
Πῶς θά πάρουν τίς ἐπιδοτήσεις οἱ αἰολικοί «ἐπενδυτές» μέσῳ τοῦ ΕΤΜΕΑΡ….;;; Συνέχεια