Ὑπῆρξε σχέσις Καραμανλῆ – Ὠνάση;

Σήμερα ἐπανέρχομαι στὰ τῆς οἰκογενείας καραμανλῆ, μὲ ἀφορμὴ  τὸ ἐχθεσινό μου κείμενον βιβλιοπαρουσιάσεως μὲ τίτλο: Συνέχεια

Λύσεις ἁπλὲς

Λύσεις ἀπλές!!!

Παττακός:

«Ἐδέχθην τὸ προεδρεῖον τῶν συνδικαλιστῶν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας τοῦ Ὠνάση. Συνέχεια

Τὸ Ἑλληνικὸ Μονακό.

Καὶ τὸ Μονακὸ Ἑλληνικὸ εἶναι!
Κάτι ἤξερε ὁ Ὠνάσης καὶ πῆγε νὰ τὸ ἀγοράσῃ!

Στὴν περιοχὴ τῶν Ἄλπεων ὁ Ἡρακλῆς ἔκτισε τὴν πόλι Ἡράκλειον τὸ Μοναχόν, ποὺ ἀπετέλεσε ἐνδιάμεσον σταθμὸ γιὰ τὰ καραβάνια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Ἡ πόλις αὐτὴ εἶναι τὸ σημερινὸ Μονακό.

«Τὰ ἀρχαία χρόνια ὑπῆρχε ἕνα πολὺ σημαντικὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν Ἰσπανία μέσῳ τῆς νοτίου Γαλλίας καὶ τὶς Ἄλπεις στὴν Ἰταλία. Αὐτὸ τὸ πέρασμα τὸ ἔλεγαν «ὁ δρόμος τοῦ Ἡρακλέους», γιατί ἀπὸ ἐκεῖ εἶχε γυρίσει πίσω ὅταν ἐτελείωσε τὴν δουλειὰ μὲ τὰ βόδια τοῦ Γηρυόνου.» 
Συνέχεια

Μία φορὰ κι ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνας ἐθνικὸς ἀερομεταφορέας….

Ποὺ μᾶς ἐταξείδευε καὶ μᾶς ἔκανε νὰ αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ὕπαρξίν του.
Ποὺ αἰσθανόμασταν ἀπολύτως ἀσφαλεῖς ὅταν πετούσαμε μὲ τὰ ἀεροπλάνα του!

Ποὺ τὸν ἐπάνδρωναν οἱ καλλίτεροι πιλότοι παγκοσμίως…
Ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομα  «Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία» καὶ μᾶς μετέφερε αὐτομάτως (νοερῶς) σὲ κάτι Ὀλυμπιακόν. Σὲ κάτι Ὀλύμπιον!
Συνέχεια