Λύσεις ἁπλὲς

Λύσεις ἀπλές!!!

Παττακός:

«Ἐδέχθην τὸ προεδρεῖον τῶν συνδικαλιστῶν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας τοῦ Ὠνάση. Ἠπείλησαν ἀπεργίαν. Ἐζήτησα νὰ προσέλθουν μετὰ τοῦ ἐργοδότου – Ὠνάση – καὶ μετὰ ἀπὸ κοπιώδη συζήτησιν ἄκαρπον, τοὺς ἐνέκλεισα εἰς δωμάτιον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν μὲ ἀπαγόρευσιν ἐξόδου των, μέχρις ὅτου συμβιβασθούν!

Δεν παρῆλθε πολλὴ ὥρα καὶ ἡ λύσις εὑρέθη… Ὠνάσης καὶ συνδικαλισταὶ ἀφέθησαν ἐλεύθεροι καὶ ὁ Ἀερομεταφορεὺς ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν ἰσχυρᾶς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, εἰργάζετο θαυμάσια καὶ μὲ κέρδη…»

 

(Visited 329 times, 1 visits today)
One thought on “Λύσεις ἁπλὲς

Leave a Reply