Λύσεις ἁπλὲς

Λύσεις ἀπλές!!!

Παττακός:

«Ἐδέχθην τὸ προεδρεῖον τῶν συνδικαλιστῶν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας τοῦ Ὠνάση. Ἠπείλησαν ἀπεργίαν. Ἐζήτησα νὰ προσέλθουν μετὰ τοῦ ἐργοδότου – Ὠνάση – καὶ μετὰ ἀπὸ κοπιώδη συζήτησιν ἄκαρπον, τοὺς ἐνέκλεισα εἰς δωμάτιον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν μὲ ἀπαγόρευσιν ἐξόδου των, μέχρις ὅτου συμβιβασθούν!

Δεν παρῆλθε πολλὴ ὥρα καὶ ἡ λύσις εὑρέθη… Ὠνάσης καὶ συνδικαλισταὶ ἀφέθησαν ἐλεύθεροι καὶ ὁ Ἀερομεταφορεὺς ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν ἰσχυρᾶς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, εἰργάζετο θαυμάσια καὶ μὲ κέρδη…»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Λύσεις ἁπλὲς

Leave a Reply