Θέλουν (πολύ, μὰ πάρα πολὺ) αἷμα!!!

Διότι, ὡς γνωστόν, μόνον τὸ αἷμα ποὺ ῥέει «κινεῖ» τὰ γεγονότα.
Καὶ φυσικὰ αὐτὸ θὰ εἶναι δικό μας αἷμα!!! Πάντα!!!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, μὲ ἀφορμὴ τὶς πυρκαϊὲς (ἐμπρησμούς ἤ ἀτυχήματα ἄρα γέ;) σὲ δεκάδες ἐκκλησίες τῆς Γαλλίας, ἐπεσήμανα, κάτι ποὺ πολλοὶ  γνωρίζουν: κάποιοι θέλουν νὰ στηθῇ, ἀπολύτως τυπικῶς, ἕνας «θρησκευτικὸς  πόλεμος». Τὸ γιατί καὶ τὸ πῶς εἶναι θέμα τῶν ἐμπνευστῶν του καὶ μόνον, ἀρκετὰ παλαιὸ καὶ ἐμεῖς, μόλις τώρα, βλέπουμε κάποια γεγονότα ἀπὸ τὶς ἀκρότητες ποὺ ἔχουν ξεκινήση καὶ ποὺ  διαρκῶς θὰ αὐξάνονται. Ἤδη ἄλλως τε οἱ «θρησκευτικοῦ τύπου» ἐπῖθέσεις, σὲ Γαλλία καὶ Γερμανία, ἐξακολουθοῦν μὲ μένος.

Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος;

Ἤδη ἀπὸ ἐχθὲς τὸ «τέρας» αἱματοκύλησε τὴν Σλὶ Λάνκα. Μεταξὺ τῶν (ἔως τώρα 300) νεκρῶν, γιὰ τὸ συναισθηματικὸ κομμάτι, ποὺ θὰ ἐπιδράση καὶ στὸν κόσμο τῆς Δύσεως, ὑπάρχουν ἀνάμεσα στοὺς νεκορὺς καὶ  Εὐρωπαῖοι τουρίστες.

πηγῆ

Τὴν Σρὶ Λάνκα αἱματοκυλοῦν τώρα, στὴν ὁποίαν μόλις τὸ 7% τῶν κατοίκων εἶναι χριστιανοί!!! (70% βουδιστές, 12% ἰνδουιστὲς καὶ 10% ἰσλαμιστές!!!) Ἐκεῖ ποὺ ζοῦν ἁρμονικὰ οἱ μὲν θρησκευόμενοι  μὲ τοὺς δὲ ἀλλὰ ποὺ ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς εἶναι εὐτελής. Ἐκεῖ ποὺ  οἱ ὑπηρεσίες πληροφοριῶν εἶχαν ἀπὸ ἡμέρες ἐνημερώση  τὴν ἀστυνομία γιὰ πιθανὸ τρομοκρατικὸ κτύπημα.

Οἱ ὑπηρεσίες «πληροφοριῶν» πάντα …γνωρίζουν!!!

Στὴν Σρὶ Λάνκα ὁ τρόμος βασιλεύει πλέον, ὅπου μία μειοψηφία γίνεται στόχος (ἐπισήμως) μίας ἄλλης μειοψηφίας, πρὸ κειμένου νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ γεγονὸς γιὰ νὰ δομηθοῦν ἐπάνω του διαφόρων εἰδῶν μηνύματα ἐξαπλώσεως αὐτοῦ τοῦ τρόμου. Μακρὰν τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ Εὐρωπαίους ὡς θύματα, ἐφ’ ὅσον τὰ ἐν λόγῳ ξενοδοχεία εἶναι καὶ τὰ μόνα ὅπου καταλύουν οἱ τουρίστες. Ὁ τρόμος πρέπει νὰ κυριαρχήσῃ!!!
Ἐκεῖ ποὺ φιλήσυχα ἀνθρωπάκια, ποὺ δὲν πειράζουν κουνούπι, βασανίζονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀπὸ «τρομοκράτες», οἱ ὁποίοι, ὡς γνωστόν, ἔχουν τὶς «ἄκρες τους» καὶ τὶς διασυνδέσεις τους στὴν «διεθνῆ τρομοκρατία», ποὺ ὅμως, ὡς γνωστόν, ἐλέγχεται καὶ κατευθύνεται ἀπὸ τὸν διεθνῆ σιωνισμό.
Ἐκεῖ λοιπόν, ὅπου ἀπεφασίσθη, δίχως τους, νὰ χυθῇ τὸ αἷμα τους, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ σχέδια τῶν παρανοϊκῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας. Πολὺ αἷμα… Πάρα πολύ…

Τὴν ἰδίαν στιγμὴ φυσικά, πέραν κάποιων τίτλων στὰ δελτία εἰδήσεων, σιωπὴ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ὁ «ἀνθρωπιζμός» τους, ὡς γνωστόν, ἐὰν δὲν ἔχῃ τὰ ἀπαραίτητα οἰκονομικὰ ἀνταλλάγματα, παραμένει κενὸ γράμμα.

Τὸ περιστατικὸ περνᾶ στὰ …ψιλὰ γράμματα ἀλλὰ τὸ βαθύτερό μας ὑποσυνείδητο τὸ κατέγραψε ἤδη. Τὰ ἐπίσημα αἴτια, δίχως ἀκόμη νὰ ἀνακοινώνονται, λίγο ἔως πολὺ  γίνονται ἀντιληπτὰ ἀπὸ τοὺς λαούς: φανατικὸς θρησκευτισμὸς παρανοϊκῶν.

Τὴν προηγουμένη ἡμέρα ἄλλο ἕνα «τρομοκρατικὸ κτύπημα», μὲ ἑπτὰ νεκρούς, ἐσημειώθη στὸ Ἀφγανιστάν, ὅπου τὰ συμφέροντα εἶναι πολλὰ καὶ ὅπου οἱ Ταλιμπᾶν _(τῆς CIA) βασιλεύουν.

πηγὴ

Πρὸ καιροῦ ἄλλα, ἀντίστοιχα, «τρομοκρατικὰ κτυπήματα», συνήθως κατὰ χριστιανικῶν στόχων (ἀλλὰ ὄχι μόνον), ἐνέσπειραν ἐπίσης τρόμο, σὲ ἄλλες χῶρες, μὲ ἐπίσης φιλησύχους λαούς, ποὺ ὅμως δίχως νὰ ἐρωτηθοῦν τοὺς «φυτεύονται» κάθε λογῆς θρησκευτικοὶ φανατισμοί, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογηθῇ, στὰ μάτια τῆς κοινῆς γνώμης, τὸ παράλογον «λουτρὸν αἵματος»!!!

Χρήσιμα τὰ πρόσφατα περιστατικὰ λοιπόν, μὰ κυρίως τὰ ἐπερχόμενα, σὲ κάτι ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήση πολὺ ὡς πλανήτη. Οἱ «θρησκευτικοὶ  πόλεμοι» ὅμως, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν τὸ πρόσχημα γιὰ νὰ …«δικαιολογηθοῦν» κατακτήσεις καὶ «ἐπενδύσεις». Τότε δὲν ὑπῆρχαν τὰ ΜΜΕ ἀλλὰ ὑπῆρχαν τὰ ἱερατεία, πού, ἐνίοτε, ἔπαιζαν στὸν κατάλληλο χρόνο τὸν ῥόλο ποὺ  τοὺς ἀνετίθετο.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πλέον ὁ κόσμος τῆς Δύσεως ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς κύκλους, πρέπει νὰ …ἐφευρεθοῦν νέοι.

Ἀναμένοντας λοιπὸν τὶς ἐξελίξεις, καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ  μας.
Ξεκίνησε ἕνα μεγάλο κακό, ποὺ ἀκόμη τὸ μέγεθος τῆς ἐκτάσεώς του ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε, ἀλλὰ ὁσονούπω φθάνει κι ἐπισήμως στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη. Εἶναι ὅλο ὅμως ἀπολύτως προσχηματικὸ καὶ κατευθύνεται μόνον ἐκεῖ ποὺ θὰ «δικαιολογήσῃ» μεγάλες ἀνατροπές. Ἤδη ἡ βιτρίνα τῶν ΗΠΑ ὁ Τραμπ-άκουλας ἐδήλωσε πὼς θὰ παράσχη στὴν Σρὶ Λάνκα ἀκόμη καὶ  …παρεμβάσεις, ἐνῶ στὸ Ἀφγανιστάν, κατὰ τὴν τελευταία περίοδο πάλι οἱ ΗΠΑ διενεργοῦν διαβουλεύσεις γιὰ νὰ ἐπέλθῃ, λέει, ἡ εἰρήνη. 

Φιλονόη

 

(Visited 337 times, 1 visits today)
Leave a Reply