Δὲν ὑπάρχει …«ἀθῷος» μέσα στὴν βο(υ)λή τους!!!

Ὅλοι εἶναι συνεργοὶ σὲ κάθε εἰς βάρος μας ἔγκλημα, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὸ ἔγκλημα ποὺ διαπράττουν κατὰ τῆς Ἐθνικῆς μας Ὑποστάσεως. Πρόκειται, ὅπως συχνότατα ἀναφέρουμε, γιὰ μίαν καὶ μόνον συμμορία: τὴν συμμορία τῶν 300!!!

Ἡ ἐν λόγῳ λοιπὸν συμμορία, ἰδίως γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας, ἔπραξε ὅλα τὰ ἀναγκαία, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε σήμερα στὸ σημεῖον νὰ σπεύδουν νὰ ἐπικυρώσουν κάτι, ὄχι μόνον ἀντεθνικόν, παράνομον καὶ ἀντισυνταγματικόν, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, παραβιάζοντας ἀκόμη καὶ κανόνες διεθνοῦς δικαίου, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὰ σκοπιανὰ πρακτορίδια, νὰ προχωροῦν μὲ τὸ ἔτσι θέλω τους, παραβιάζοντας καὶ τὸ λαϊκὸ συναίθσημα, ἔνθεν κακεῖθεν, μὰ ἰδίως βιάζοντας ὁλόκληρη τὴν περιοχή.

Ἡ ἐν λόγῳ λοιπὸν «συμφωνία», ποὺ ἔρχονται μὲ τὸ ἔτσι θέλω νὰ «νομιμοποιήσουν», πατᾶ ἐπάνω σὲ μία σειρὰ ἀνομιῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες οὐδεὶς ἐκ τῶν μετεχόντων τῆς βο(υ)λῆς συζητᾶ. Ἅπαντες σφυρίζουν ἀδιάφορα, ὡς συνήθως.

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

 1. Τὸ δημοψήφισμα τῶν σκοπιανῶν εἶναι ἄκυρον, ἐφ΄ ὅσον δὲν συμμετεῖχε τοὐλάχιστον τὸ 50+1% τῶν ψηφοφόρων σὲ αὐτό.
 2. Οἱ καταγγελίες γιὰ ἐξαγορὰ συνειδήσεων -καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ψήφων- δὲν διερευνήθησαν ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη τους.
 3. Ἡ ψήφισίς του ἔγινε κάτω ἀπὸ …ἀσαφεῖς συνθῆκες, ἐνᾦ ἐξακολουθεῖ νὰ «πατᾷ» ἐπάνω σὲ ἔνα ἀλλοιωμένο ἀποτέλεσμα δημοψηφίσματος.
 4. Ὁ πρόεδρός τους Ἰβανῶφ ἠρνήθη νὰ τὸ ὑπογράψῃ.
 5. Ἡ Ἄρνησις Ἰβανῶφ νὰ ὑπογράψῃ αὐτὸ τὸ ἀντισυνταγματικὸ ἔκτροπον, τὸν ἔφερε πρὸ τῆς πιθανότητος καθαιρέσεώς του, καθὼς φυσικὰ καὶ …«δυνάμεις ἀσφαλείας» νὰ …φρουροῦν τὴν περιοχὴ διαμονῆς του!!!
 6. Ἡ κύρωσις τῆς «συμφωνίας», ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν σκοπίων, δὲν ὁλοκληρώθη πρὸ τοῦ πέρατος τοῦ 2018, ὅπως ἀναφέρεται ῥητῶς στὸ «προσύμφωνον».

Ἀπὸ τὴν δική μας πλευρὰ τώρα.

 1. Ὁ καμμένος, ὠς κυβερνητικὸς παράγων, ἔδωσε ὅλον τὸν ἀναγκαῖο χρόνο στὸν τΣΥΡΙΖΑϊκὸ θίασο γιὰ νὰ ἐντοπίσῃ τὶς ἀναγκαίες ψήφους ποὺ ζητοῦσε, γιὰ νὰ «περάσῃ» τὴν «συμφωνία» μὲ ἀπολύτως παράνομο καὶ ἀντισυνταγματικὸ ἀριθμὸ βο(υ)λευτῶν. Ἀν τὶ νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὁ καμμένος, παρέμεινε στὴν κυβέρνησιν, νομιμοποιώντας οὐσιαστικῶς κάτι παράνομον καὶ ἀντισυνταγματικόν, ἐνᾦ στὸ μεταξὺ παρῆλθε καὶ ἡ τελευταία (20η Σεπτεμβρίου 2018) ἡμερομηνία, ἔως τὴν ὁποίαν μποροῦσε νὰ διαλυθῇ ἡ βο(υ)λή, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἐκλογές, λόγῳ παραιτήσεως κάποιου μικροῦ κόμματος..
 2. Ἐγνώριζε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὁ καμμένος πὼς πρέπει νὰ ψηφισθῇ ἔνα τέτοιο ζήτημα, ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας, ἀπὸ τοὐλάχιστον 180+1 βο(υ)λευτές. Ἐν τούτοις σιωποῦσε ἔως προσφάτως, ποὺ ἐξῆλθε τῆς κυβερνήσεως, ἰσχυριζόμενος πὼς …προτείνει ὁ ἴδιος νὰ ψηφισθῇ μὲ 180+1, ἀν τὶ νὰ ὁμολογήσῃ ἀνοικτὰ τὸ ὀρθὸν κι ἐντὸς τοῦ συντάγματος (τους) ἐπιβεβλημένον κι ἀναγκαῖον ὅριον ἐπιτάσσει τὴν ψήφισιν τέτοιων σοβαρῶν ἐθνικῶν θεμάτων ἀπὸ διευρυμένη πλειοψηφία.
 3. Οὐδεὶς ἐκ τῶν βο(υ)λευτῶν ἐζήτησε νὰ τηρηθῇ κατὰ γράμμα τὸ κουρελόχαρτό (τους) Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει σαφῶς τὸ πόσοι βο(υ)λευτὲς χρειάζονται γιὰ νὰ ψηφισθῇ μία διεθνὴς «συμφωνία». Ἀπαιτῶνται, τοὐλάχιστον, 180+1 βο(υ)λευτές, γιὰ νὰ ψηφίσουν τὴν «συμφωνία», ἀλλὰ οὐδεὶς ἀναφέρεται σὲ αὐτὴν τὴν …λεπτομέρεια!!!.
 4. Ἂν καὶ ἡ προθεσμία, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Σκοπίων, ἐξέπνευσε δίχως νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες, ἐν τούτοις, ἐπίσης παρανόμως καὶ ἀντισυνταγματικῶς, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις δὲν βλέπει τὸν καθυστέρησιν, ποὺ ἐμπράκτως ἀκυρώνει τὴν «σμφωνία» καὶ προχωρᾶ ἀκάθεκτος, μαζὺ μὲ τὰ φερέφωνά της.
 5. Ἂν καὶ ἡ λαϊκὴ βούλησις, πλειοψηφικῶς, διατείνεται κατὰ τῆς συμφωνίας, ἐν τούτοις, ἀπολύτως δικτατορικά, δίχως ἐπιχειρήματα καὶ πολιτικὸ λόγο, παραβιάζεται καὶ ἐπιβάλλεται στὸν λαὸ κάτι ποὺ ὁ ἴδιος ὁ λαὸς οὐδέποτε ἐνέκρινε, ἐφ΄ ὄσον οὐδέποτε, ἐπισήμως, τὰ τΣΥΡΙΖΑϊόπανα, ᾡμολόγησαν τὶς προθέσεις τους ἢ ἐρώτησαν εὐθέως τὸν λαό.
 6. Ἡ λῆξις τῆς ἐντολῆς σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, ποὺ πάντα ἐντὸς καὶ βάσει τῶν συνταγματικῶν ἐπιταγῶν, συνέβη, οὐδέποτε ἀπησχόλησε τὴν βο(υ)λὴ ἢ ἀκόμη καὶ τὸν (φερόμενον ὡς) πρόεδρο τῆς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δημοκρατίας (τους).

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ξανά-μελετῆστε αὐτό:

Τὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἀποδεικνύει τὸ πόσο συνεργοὶ εἶναι ἅπαντες, προεξεαρχόντων τῶν ὑπέρ-μπατριωτῶν τῆς χρυσῆς αὐγῆς, τοῦ λεβένταγα καί, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὄλα, τοῦ καμμένου καὶ τῆς …μήτρας του τῆς ΝουΔουλάρας.

Εἴπαμε… Συζητᾶμε γιὰ συμμορία… Κι ὡς συμμορία δρᾶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ σὲ ὅλες τὶς χρωματικὲς ἐκδοχές.

Φιλονόη

Σημειώσεις ἱστορικὲς
καθὼς καὶ ἐπανάληψις κάποιων πολιτικῶν ἀλητειῶν

Ἡ ἐξαπάτησις τοῦ λαοῦ, ποὺ ἐκ παραλλήλου μὲ τὶς προηγούμενες ἐξαπατήσεις, ἂν καὶ συνιστᾶ λόγο παραιτήσεως τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως, ἐν τούτοις αὐτοὶ λαμβάνουν, ἐπίσης ἀντισυνταγματικῶς, ἀπὸ μίαν μὴ νόμιμο βο(υ)λὴ «ψῆφο ἐμπιστοσύνης». Ἡ Δεδηλωμένη ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀπωλέσθῃ ᾆμα τῆς παραιτήσεως καμμένου.

Οὐδὲ ἕνα κόμμα, ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ ὑποτίθεται, ἀρνῶνται νὰ στηρίξουν τὴν διαδικασία, δὲν ἀπεφάσισε νὰ ὁδηγήση τὴν χώρα σὲ ἐκλογές, ἔως τῆς 20ης Σεπτεμβρίου.
Ὅμως ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ μπατριῶτες τῆς ΝουΔουλάρας, παρ΄ ὄ,τι γνωρίζουν, ἀρνῶνται νὰ κατακρημνίσουν τὸν θίασον τΣΥΡΙΖΑ, διότι δὲν ἔχουν τέτοιες ἐντολὲς ἀπὸ τὶς λέσχες τους καὶ τὶς στοές τους.
που θὰ τοὺς βλέπετε νὰ τοὺς τὸ …ἐξηγεῖτε ἀναλυτικῶς. Αὐτοί, ἂν καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ἀπὸ λόγια, ἐν τούτοις ἔχουν λίγο χρόνο ἐμπρός τους γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ τὶ τοὺς περιμένει.

Ἡ βο(υ)λή τους πολυκομματική, ἀλλὰ ἀπολύτως ταὐτόσημος, ἐπαναλαμβανομένη καὶ τελικῶς ἀνθελληνική, σὲ κάθε ἐντολὴ τῶν τοκογλύφων-ἀφεντικῶν τους. Μασονικὲς στοές, Ἱδρύματα, Λέσχες καὶ λοιπὲς ὁμαδοῦλες πρῶτες πρῶτες στὴν λίστα προτιμήσεως τῶν …«λαοπροβλήτων» (φερομένων ὡς) ἡγετίσκων μας.
Κάθε παρά-ὁμαδούλα ἐξ αὐτῶν μὲ μία δική της ὑπό-ὀμαδούλα μέσα (κι ἔξω) ἀπὸ τὴν βο(υ)λή τους, μὲ κύριο μέλημα ὅλων τους τὸ πῶς θὰ κρατήσουν τοὺς χαχόλους (δῆλα δὴ ἐμᾶς) ὐπὸ τὸν ἀπόλυτο καὶ πλήρη τους ἔλεγχο.

εἰκόνα

Ξεκινῶ ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ βεβαίως βεβαίως…
Τί νά σκεφθῇ κάποιος γιά αὐτό τό μΠατΣοΚο-ἐξάμβλωμα; Τὰ λὲν ὅλα μόνοι τους.
Ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς (μΠατΣοΚ) κι ἔβαλε τὰ ῤοῦχα του ἀλλοιῶς, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ καταστροφὴ κάθε ὑποδομῆς, συνειδήσεως καὶ συνοχῆς τῆς κοινωνίας μας. Ὁ τροτσκιστὴς (ἄλλος λαοπρόβλητος αὐτός…!!!) ἀνδρέας, ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του, ὄπως καὶ κάθε τροτσκιστὴς ποὺ ἐσέβετο τὸν ἑαυτόν του, ἦταν τὸ ἀπόλυτο ἐργαλεῖον τῆς CIA στὴν χώρα μας, ἔφθασε ἔως ἐδῶ γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν βρώμικη δουλειὰ ποὺ τοῦ ἀνετέθη, μὲ ὄλες τὶς δυνάμεις τῆς (καραμανλικῆς τότε κυρίως) …ἀντιπολιτεύσεως νὰ δροῦν πρὸς ὄφελός του.

Ἀνδρέας Παπανδρέου, τραπεζίτης Κυριάκος Βαρβαρέσος καὶ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (α)

Παιδὶ τῶν τοκογλύφων ξεκάθαρα καὶ δίχως προσχήματα, ὁ «μέγιστος ἡγέτης»…

…ἐπλάνευσε τὸν λαὸ καὶ τὸν ἔσυρε στὴν ἄβυσσο, χρησιμοποιῶντας κάθε μέσον, ἀκόμη καὶ …ἐθνικιστικὲς κορῶνες, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ διαρκῶς στὰ μάτια τῶν ψηφοφόρων του ὡς ὅ,τι καλλίτερον τοὺς προέκυψε.
Ψηφοφόροι ποὺ ὅμως στὴν πλειοψηφία τους (πλὴν ἐλαχίστων, διαπλεκομένων ἐξαιρέσεων) ἦσαν ἀπολύτως ἀδαεῖς περὶ τοῦ εἴδους αὐτοῦ τοῦ σαλτιμπάγκου.
Βλέπετε… Ἡ προπαγάνδα ἀπὸ τότε ἦταν τόσο δυνατή, ποὺ ἔνα ἀξιομνημόνευτον -καὶ ἀπολύτως παράλογον γιὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς- περιστατικό, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ συμμετοχὴ τοῦ «λαοπροβλήτου» στὴν σύνοδον Bretton Woods τὸ 1944, ποὺ ἂν καὶ μόλις εἰκοσιπέντε ἐτῶν, ἐν τούτοις τοῦ ἔδωσε τὸ …ἐλεύθερον τῆς συμμετοχῆς, οὐδέποτε ἐξένισε αὐτοὺς τοὺς ψηφοφόρους.
Οὔτε θὰ μποροῦσε νὰ ξενίσῃ τοὺς ψηφοφόρους του τὸ γεγονὸς τοῦ διορισμοῦ του ἀπὸ τὸν -ἄκουσον-ἄκουσον!!!- πολιτικοκομματικό του «ἀντίπαλο» (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) «ἐθνάρχη» καραμανλῆ σὲ συμβουλευτικὸ ἕδρανο τῆς …«Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος» τῶν γνωστῶν μας τοκογλύφων Rothschild…
Φυσικὰ πράγματα αὐτὰ γιὰ κάποιον ἔμμισθο πράκτορα ξένων δυνάμεων, ποὺ ἔλαβε ἐντολές, μέσῳ ἀμετρήτων δολοπλοκιῶν (Σχέδιον ΑΣΠΙΔΑ, Σχέδιον Ἐλικών), ἐν περιόδῳ δημοκρατίας,  νὰ καταλύσῃ πάσῃ θυσίᾳ τὶς κοινωνικές, κρατικὲς καὶ δημοσιονομικὲς δομές.
Ἁπλῶς οἱ ψηφοφόροι-θύματα-χειροκροτητές του ἦσαν πολὺ εὔκολη μάζα γιὰ τὸν …«λαοφιλή» μας φυτευτὸ ἡγέτη, ποὺ ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ τροτσκιστής, ὅπως τροτσκιστὲς εἶναι καὶ ὅλοι οἱ διάδοχοί του καὶ ἄξιοι συνεχιστές του.

Οἱ τραπεζῖτες συνιστοῦν τΣύριζα, ΝΔ, Ποτάμι, ἈνταρCIA, Λεβέντη καὶ Καμμένο…

 

πηγὴ

Ὁ κεντρικὸς λοιπὸν αὐτὸς ἔμμισθος πρακτορίσκος ξένων δυνάμεων, ἔφθασε ἔως ἐδῶ μὲ σαφεῖς ἐντολὲς ἀποδομήσεως κάθε κοινωνικοῦ ἱστοῦ μά, κυρίως, κάθε ἠθικοῦ καὶ ἀξιακοῦ φραγμοῦ τῶν Ἐλλήνων. Διαβρώνοντας μέσῳ διορισμῶν, μέσῳ ἐπιδομάτων καὶ μέσῳ μονίμου ἀσυλίας κάθε παρανόμου συνεργάτου καὶ ὁπαδοῦ του, διὰ χειρὸς σημίτου συνέταξε καταστατικὸν κόμματος τὸ 1974 καί, κατόπιν τούτου, ἐλέγχοντας κάθε μαγαζάκι συνδικαλιστῶν, ἐπέτυχε σταδιακῶς νὰ ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τῆς χώρας. Στὰ πόδια του δὲ ἐσπούδασαν ὄλα τὰ σημερινὰ σαπρόφυτα μηδενὸς ἐξαιρουμένου, τὰ ὁποία, πιστὰ στὸ …δόγμα του, ἐξακολουθοῦν φανατικότερα ἀπὸ αὐτόν, νὰ δροῦν γιὰ νὰ ἀποτελειωθῇ ἡ χώρα.

Μὲ πρότυπο λοιπὸν αὐτὸν ἔχουμε ἀκόμη καὶ σήμερα ἕναν τΣΥΡΙΖΑ κι ἔνα μΠατΣΟΚ νὰ λαμβάνουν μέρος στὴν βο(υ)λή τους καὶ ἐπὶ πλέον νὰ προβάλονται, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ὡς πιθανὲς …λύσεις τῶν προβλημάτων μας. Ποιοί; Οἱ ἔμμισθοι πράκτορες ξένων δυνάμεων καὶ οἱ ἐλεγχόμενοι ἐκ τοῦ παγκοσμίου τοκογλυφικοῦ μηχανισμοῦ!!!

εἰκόνα

Μὰ ἐπεὶ δὴ μίαν φορὰ τομάρια, πάντα τομάρια, ἔσπευσε κι ὁ σταύρακας (τὸ ἀνεψούδι, κατὰ πῶς λέγεται, τῆς δάφνης σημίτου βεβαίως-βεβαίως), νὰ εἰσαχθῇ μὲ τὸ …ἔτσι θέλω τῶν τοκογλύφων στὴν βο(υ)λή…

Ὁ ἀνεψιὸς τῆς Δάφνης (καὶ τοῦ Κῶστα) Σημίτη.

«…Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ λοιπὸν εἶχα τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῶν συγκεντρώσεων τοῦ Ποταμιοῦ, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶχα τὴν προβολή του ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, καὶ σκεφτόμουν: τί διάολο γίνεται ἐδῶ; Τόση προβολὴ γιά τόσους λίγους σέ βασικὲς συγκεντρώσεις;

Τὴν ἀπάντησή μου τὴν ἔδωσε τὸ ἀποτέλεσμα. 6,60% παρακαλῶ.

Εἶναι τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Εἶναι τὰ κυκλώματα.»

Θρασιμιῶν πραγματικοὶ ῥόλοι

…Ὄχι μόνον γιὰ νὰ τὸν πληρώνουμε, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ δύναται, ὅταν ἀπαιτεῖται, νὰ παρέμβῃ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξῃ κάποια πιθανότης ζημίας γιὰ τὰ ἀφεντικά τους… Τὰ δικά τους πάντα ἀφεντικά…
Μὰ αὐτὴ εἶναι ἡ πλευρά, λέει, τῆς …κεντροαριστερᾶς.
Μποῦ χὰ χὰ χά… Τροτσκιστὴς σημαίνει ἔμμισθο πρακτοράκι τῆς CIA καὶ τῆς ΜΟΣΑΝΤ… Ὁ ἔλεγχος δὲ ὅλων τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν γίνεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ ξένες ὐπηρεσίες, ποὺ κατοικοεδρεύουν (βάσει καὶ καταγγελιῶν τοῦ Νίκου Ῥούσση, ποὺ ξέρει πάρα πολλὰ γιὰ αὐτὰ τὰ τομάρια), στὰ γραφεία τῆς ΕΥΠ, ποὺ ὅλως …«συμπτωματικῶς» ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν ῥουμπάτη.

Ὅταν μᾶς ἦλθε ὁ Ῥουμπάτης…

Ὄλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ παραμυθιαζόμεθα μεταξύ μας.

Στὸν αὐτὸν ῥόλο διαρκῶς καὶ διαχρονικῶς ἡ ΝουΔουλάρα, ποὺ μὲ τὴν καμμενο-οὐρά της ἢ τὴν καρατζαφερο-οὐρά της, ἐνίοτε, ἐπίσημος …διάδοχος τῆς βενιζελικῆς τάξεως.

Ἐπίσημος λέμε… Διότι ἅπαντα τὰ ἐν λόγῳ καθάρματα ἀπὸ τὴν ἰδίαν μῆτρα ἐξῆλθαν.

Ἡ ΝουΔουλάρα λοιπόν, ἄλλοτε καθησυχάζοντας καὶ ἄλλοτε χαρίζοντας μὲ τὸ ἔτσι θέλω στὰ ἀφεντικά της, δημοσία περιουσία, ἰδιωτικὴ περιουσία ἢ ἀκόμη καὶ …ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, ἐναλλάσσεται μὲ τοὺς παραπάνω πρὸ κειμένου κυρίως -ἀλλὰ ὄχι μόνον!!!- νὰ …ἀποκαταστήσῃ, ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὸ …ξέπλυμα. Κι ἔτσι μία κυβέρνησις μητσοτάκαρου ἐπέφερε, μέσῳ τῶν «εἰδικῶν δικαστηρίων» βεβαίως βεβαίως, τὴν πλήρη ἀθώωσιν τῶν μΠατΣοΚων καθαρμάτων, στέλντας ἐπὶ πλέον καὶ τὸν (ἄχρηστο πλέον τότε) κουτσόγιωργα στὰ …θυμαράκια!!!

Θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἐάν…

Ἐτσιὶ μία «οἰκουμενικὴ συγκυβέρνησις» ξεπλύματος τὸ 1989 καὶ μία κυβέρνησις «καθαρίσματος» μητσοτάκη μετά, ἐπέφεραν τὴν …ἀναβάπτισιν τοῦ μΠατΣοΚ μὰ κυρίως τὸ ξέπλυμά του καί, φυσικά, τὴν ἐπάνοδό του ποὺ στὸ πρόσωπο τοῦ σημίτου ὁλοκλήρωσε τὸ πρῶτο μέρος ἁλώσεως τῆς χώρας.
Ἐν συνεχείᾳ μία ἀκόμη «ξεπλυματικὴ» συγκυβέρνησις σαμαρᾶ, ὅπως ἐπίσης καὶ μία σκέτη κυβέρνησις σαμαρᾶ, ἐπέφεραν τὴν …νομιμοποίησιν τῶν μνημονίων, τὸ νέο «ξέπλυμα» τῶν μΠατΣοΚων καὶ τὴν ἐπάνοδό τους μὲ βιτρίνα τὸν τΣΥΡΙΖΑ.

Γιά τόν λεβένταγα τί νά ποῦμε;
Ἀμετανόητος συνεχιστὴς τῆς κατὰ κύριον λόγον βενιζελικῆς συμμορίας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν καὶ τὶς κάποιες, ὁποιεσδήποτε, (ἂς ποῦμε) διαφοροποιήσεις τους, γιὰ τὰ μάτια τῶν χαχόλων (εἴπαμε, ἐμεῖς εἴμαστε οἰ χαχόλοι!!!)
Ὁ λεβένταγας ὅμως ἀκόμη καλὰ κρατεῖ…

Ἀφῆστε τὰ …γλειψίματα του γιὰ συγκυβερνήσεις, πρὸ κειμένου νὰ φύγῃ …ἄκαπνος μέσα ἀπὸ τὴν βο(υ)λή τους.
Ἁπλῶς μόλις προσφάτως μάθαμε πὼς κι αὐτὸς στὶς ἴδιες λέσχες συχνάζει (κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέει ὁ χίος βεβαίως βεβαίως…!!!)

εἰκόνα

Γιὰ τὸ ΚΚΕ δὲν ἔχω νὰ πῶ καὶ πολλά… Ὄνειρό τους, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους, ἦταν καὶ παραμένει ὁ διαμελισμὸς τῆς χώρας. Γιά ποιόν λόγο σήμερα θά ἔπρεπε νά ἀλλάξουν τακτικές καί σκοπούς;
Θὰ μπορούσαμε, ἀπὸ μίαν σκοπιά, νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς εἶναι, κατὰ κάποιον τρόπο, περισσότερο …ἔντιμα καθάρματα, ἀπὸ τὰ λοιπὰ καθάρματα, διότι οὐδέποτε ἠρνήθησαν πὼς οἰ ἐντολές τους ἀποσκοποῦσαν ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ ἀποσκοποῦν καὶ τὰ λοιπὰ σούργελα;

ΚΚΕ ὑπέρ «ἀνεξαρτησίας» Μακεδονίας καί Θράκης

Γιὰ μίαν ἀριστερὰ καὶ αὐτόνομο Μακεδονία τῶν …Ἰσραηλινῶν!!!

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

 

Ἴδιοι οἱ χρηματοδότες Χίτλερ, Λένιν καὶ Τρότσκυ

Ὅσο γιὰ τὸν μπᾶνο, ποὺ τόσο πολὺ τὸν φορτωθήκαμε ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια, ἐὰν τὸν δεῖτε μὴν τὸν …πονέσετε πολύ.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πράγματι ὑπηρετοῦσε τὴν πατρίδα. Ἁπλῶς ἡ δική του πατρὶς δὲν εἶναι ἰδία μὲ τὴν δική μας.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν ὑπάρχει …«ἀθῷος» μέσα στὴν βο(υ)λή τους!!!

Leave a Reply