Γιατί μᾶς ἀποκοιμίζουν συστηματικῶς;

Ἐὰν μελετήσουμε, μὲ προσοχὴ καὶ ἐξ ἀποστάσεως (χρονικῆς) πλέον, ὅλην τὴν προπαγανδιστικὴ μηχανικὴ ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἐδῶ καὶ μίαν δεκαετία (τοὐλάχιστον), πρὸ κειμένου νὰ «χωνεύσουμε» ἅπαντες τὸ πόσο …κακοὶ εἶναι οἱ Ἕλληνες, πόσο …τεμπέληδες, πόσο …βολεμένοι κλπ κλπ κλπ…
…θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα τώρα πιὰ πὼς ὅλα ἦσαν στημένα καὶ πὼς κάθε …«συνωμοσιολογικὸ σενάριον» δὲν ἦταν καὶ τόσο …συνωμοσιολογικό. Ἀκόμη καὶ οἱ πλέον δύσπιστοι ἀντιλαμβάνονται τώρα πιὰ πὼς οὐδὲν ἦταν τυχαῖον, οὐδὲν ἦταν «ξεκάρφωτον» καὶ οὐδὲν μᾶς προέκυψε δίχως νὰ ὑφίσταται πίσω του μία ὁλόκληρος μεθόδευσις, ποὺ στόχο της εἶχε νὰ κάμψῃ (ἢ νὰ γελοιοποιήσῃ καὶ νὰ περιθωριποιήσῃ) κάθε μορφὴ ἀντιστάσεως, νὰ φιμώσῃ τὶς φωνὲς τῆς λογικῆς καὶ νὰ ἐπιβάλῃ ὡς «μονόδρομο» τὴν παράδοσιν τῆς χώρας, πρὸ κειμένου οἱ πολλοὶ νὰ δεχθοῦν, ὡς «ἀναγκαῖον κακόν», ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐφόρτωσαν.

Ἡ προπαγάνδα δὲ ποὺ ἀρχῆς γενομένης (ἐπισήμως) ἀπὸ τὸ GAPατον (ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 καὶ ἔως σήμερα), ἐξακολουθεῖ συστηματικῶς καὶ ἐπαναλαμβάνεται διαρκῶς, πρὸ κειμένου νὰ σκάσουμε, νὰ ὑποκύψουμε καὶ νὰ ἀποδεκτοῦμε κάθε παπαρολογία ὡς «ἀναγκαῖον κακόν», τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα χαρίζεται ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα καὶ ἔμμισθα μέλη τοῦ «πολιτικοῦ προσωπικοῦ» της. Καί, φυσικά, πάντα κρίνοντας ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, ὅλα αὐτὰ τὰ ἔμμισθα παπαγαλάκια, ὡς ἄλλοι δήμιοι, ἐκτὸς τῶν ἀνταλλαγμάτων τους σὲ εἶδος, ἀπολαμβάνουν (ἀκόμη) ἀσυλίες καὶ ἀξιώματα, σαφῶς ἱκανοποιημένα (ἀλλὰ καί, ἐφησυχασμένα πλέον), πιστεύοντες πὼς ἐπέτυχαν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν «ἑλληνικὸ χυλό», πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν οἱ ἴδιοι, πατῶντας ὅμως ἐπάνω στὰ δικά μας πτώματα.

Αὐτὰ ὅμως λίγο ἔως πολὺ εἶναι γνωστὰ καὶ διακριτὰ πλέον ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους. Ἐπίσης ἀντιλαμβανόμεθα, σὲ γενικὲς γραμμές, πὼς σαφῶς ὑπῆρχε παρασκήνιον πίσω ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν μηχανή, ποὺ σκοπό της εἶχε νὰ μᾶς ἀπογυμνώσῃ ἀπὸ κάθε περιουσιασκὸ στοιχεῖον, μὰ κυρίως ἀπὸ ὁποιανδήποτε μορφὴ ἠθικοῦ ἀναστήματος, ποὺ θὰ μᾶς ἐπέτρεπε νὰ ἀντισταθοῦμε ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ ἐν τῷ συνόλῳ μας. Τοῦτον δέ, τὸ ὁποιοδήποτε ἐνυπάρχον ἔως πρὸ δεκαετίας, ἠθικὸν ἀνάστημα, εἶναι τόσο ἐμφανῶς βαλλόμενον, ποὺ πλέον βλέπουμε τὰ τουρκικὰ στρατεύματα νὰ πλησιάζουν κι ἐμεῖς μποροῦμε μόνον νὰ …μουδιάζουμε. Πρόσφατες δὲ δημοσκοπήσεις ἀνέδειξαν πὼς μόλις τὸ 54,6% τοῦ λαοῦ μας ἔχει ἀρχίση νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ πόσο σοβαρὰ μὰ καὶ πόσο εὔθραυστα εἶναι πλέον καὶ τὰ ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας μας. 

Φοβοῦνται οἱ Ἕλληνες ἕναν πόλεμο μέ τήν Τουρκία; 

Θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε, βλέποντας φυσικὰ ἐκ παραλλήλου καὶ τὸν πρόσφατο ῥόλο τῆς (βιτρίνος τῶν τοκογλύφων) Γερμανίας (ἢ ἄλλως «καρδιὰ καὶ μυαλὸ» τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους) στὰ ἐθνικά μας ζητήματα, πὼς ἐσκεμμένως ἡ (βιτρίνα τῶν τοκογλύφων) Γερμανία (ἢ ἄλλως «καρδιὰ καὶ μυαλὸ» τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους) μᾶς ἀπεγύμνωσε τόσο πολὺ οἰκονομικῶς (καὶ περιουσιακῶς), ἠθικῶς μά, κυρίως, στρατιωτικῶς, ποὺ σήμερα κυριολεκτικῶς μᾶς παραδίδει στὰ νύχια τῶν τούρκων γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Γερμανία ἤ Τουρκία μᾶς ἀπειλεῖ περισσότερο;

Κάτι ἀποδεικνύει ὅλο τοῦτο, ἀλλὰ τὸ τί εἶναι ἀκόμη δύσκολο νὰ τὸ περιγράψουμε πλήρως. Μόνον νὰ τὸ κατανοήσουμε σὰν μηχανισμό, στὰ ἐπὶ μέρους -ἔως τώρα- στάδιά του μποροῦμε. Ἐὰν δὲ συνυπολογίσουμε πὼς ἀπώτερος σκοπὸς τῆς Γερμανίας ἦταν καὶ παραμένει ἡ ἀναβίωσις τῆς Αὐστροουγγαρίας (Γερμανο-Αὐστριακὴ Αὐτοκρατορία), θὰ ἀρχίσουμε, σιγά-σιγά, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὸ «παιχνίδι εἶναι στημένο» καί, σαφῶς, εἰς βάρος τῆς …Γερμανίας!!!

Ὁδηγούμεθα σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Μίας Γερμανίας ποὺ καὶ πάλι θὰ παίξη τὸν ῥόλο τοῦ κακοῦ γιὰ τὸν Γ΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, ἐνῷ  ἤδη πατᾶ στὰ δικά μας ἐδάφη, ἐλέῳ τοκογλύφων καὶ τῆς ὁποίας, γιὰ ἕναν (ὄχι καὶ τόσο ἀνεξήγητον λόγο) ὁ βασικός της ἐχθρὸς ἦταν (καὶ παραμένει) ἡ Σερβία. (Θὰ τὸ ξαναδοῦμε αὐτὸ μέσα στὰ ἐπόμενα χρόνια νὰ κορυφώνεται.)

Ὅμως σήμερα τὸ θέμα μας δὲν εἶναι ὁ ῥόλος τῆς Γερμανίας, οἱ σκοποί της καὶ ἡ (πιθανοτέρα) κατάληξίς της, ἀλλὰ τὸ τί ἀκριβῶς στήνουν ἐδῶ, στὴν χώρα, μὲ τὴν βοήθεια τῶν (ἐπισήμων) δεσμοφυλάκων μας, ποὺ παίζουν τὸν ῥόλο τοῦ «πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας». Κι αὐτὸ ποὺ στήνουν, συνδυαστικῶς μὲ τὰ «τύμπανα τοῦ πολέμου», ποὺ ἤδη ὁ ἀπόηχός τους ἔφθασε στὰ αὐτάκια μας, εἶναι ἀκόμη πιὸ πρόστυχο καὶ ἀπειλητικὸ καὶ λέγεται ἐποικισμός. Εἶναι δὲ τόσο καλὰ προετοιμασμένος καὶ τόσο ἐξηπλωμένος, ποὺ οὐδείς μας πρόκεται νὰ ἀποφύγῃ τὶς συνέπιές του.

Αὐτὸ λοιπόν, τὸ ἰσχυρότερόν τους ὅπλο, δὲν χρησιμοποιεῖται τυχαίως καὶ ἀποσπασματικῶς, ἀλλὰ πολὺ συστηματικῶς καὶ μὲ συγκεκριμένες στοχεύσεις. Ὑπηρετεῖ δὲ ἀπολύτως καὶ πιστῶς τὰ σχέδια καὶ τῶν Τούρκων καὶ τῶν Γερμανῶν, μὰ κυρίως ὄλων αὐτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν Γερμανία καὶ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ δημιουργοῦν ῥήξεις στὸ εἰρηνευτικὸ σκηνικὸ τοῦ κόσμου μας, καθὼς φυσικὰ καὶ στὸ νὰ ἐποικισθῇ πλήρως ἡ Εὐρώπη, πρὸ κειμένου νὰ προκύψῃ ἡ νέα φυλή, μακροπροθέσμως.

Τὸ δὲ σημαντικότερόν τους ὅπλο εἶναι ἡ προπαγανδιστικὸς ἐφησυχασμὸς καὶ ἀποπροσανατολισμός μας. Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ναὶ μὲν ἡ Τουρκία ἔφθασε ἐπισήμως (μέσῳ τῶν πρακτόρων της καὶ τῶν Μ.Κ.Ο. της) στὰ νησιά μας, ἀλλὰ οὐδόλως μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ δοῦμε τὸ πόσο ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι εἶναι σχεδὸν ἅπαντες οἱ ἔποικοι ἀπὸ τὴν Τουρκία.  Ἐὰν δὲ οἱ νησιῶτες μας, ποὺ ἄρχισαν (ἐπὶ τέλους!!!) νὰ ὀργανώνονται καὶ νὰ ἀντιδροῦν πρὸς τὶς ὀρθὲς κι ἀναγκαῖες κατευθύνσεις γιὰ ὅλους μας, τολμήσουν νὰ ἀναφερθοῦν (ἀπὸ …λάθος τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως) στὸ πόσο ἀλληλοεξαρτώμενα εἶναι τὰ ἐποικιστικὰ μπουλούκια μὲ τὶς τουρκικὲς προωθητικὲς πολεμικὲς τακτικές, τότε, αὐτομάτως, χαρακτηρίζονται ὡς ῥατσιστές, φασισταριὰ καὶ χρυσαυγῖτες. Λὲς καὶ χρειάζεσαι κάτι ἀπὸ αὐτὰ γιὰ νὰ ἐνεργοποιήσῃς τοὺς μηχανισμοὺς τοῦ Ἐνστίκτου Ἐπιβιώσεως ἢ τὴν κοινὴ λογικὴ ἢ λὲς καὶ ἐὰν ζῇς μέσα στὴν φωτιά, χρειάζεσαι κάποιον νὰ σὲ …ἐφησυχάσῃ καὶ νὰ σὲ πείθῃ νὰ …κυττᾷς ἀλλοῦ!!! 

Γιατί ὅμως συμβαίνουν, εἰδικῶς τώρα, ὅλα αὐτά τά συστηματικῶς ἀποπροσανατολιστικά; Εἶναι μόνον τό χρῆμα τῶν δουλεμπόρων πού φιμώνει τούς δημοσιοκάφρους καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἤ εἶναι καί κάτι ἀκόμη; Μήπως εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν πού ἔχει μπουκώση κάποιους δημοσιοκάφρους γιά νά μᾶς «κάνουν πλύσεις ἐγκεφάλου» καί νά ἀδυνατοῦμε νά διακρίνουμε τό τί μᾶς ἔχουν στήση; Ἤ μήπως Τουρκία καί Γερμανία ἐπιχειροῦν τό νά ἐφαρμοσθῆ, πρὸς ὄφελός τους, τό δόγμα Μακάιντερ;

Εἶναι ὅλα αὐτὰ μαζὺ καὶ πολλὰ ἀκόμη. Σαφῶς ὅμως καὶ εἶναι ἐλπιδοφόρον πὼς τὸ 54,6 % τῶν συμπατριωτῶν μας ξεκίνησε νὰ ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ ἐπίθεσις τῆς Τουρκίας πλησιάζει ταχύτατα. Σαφῶς καὶ εἶναι ἐλπιδοφόρον ποὺ οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν συμπατριωτῶν μας ἄρχισαν ἤδη νὰ ἀντιλαμβάνονται πὼς δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πρόσφυγες ἀλλὰ μὲ προωθημένα στρατιωτικὰ σώματα τῆς Τουρκίας (ἐκ πρώτης ὄψεως καὶ μόνον, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τῶν τοκογλύφων), ἀλλὰ καὶ τελικῶς ἐποικιστές. Σαφῶς καὶ εἶναι ἐλπιδοφόρον πὼς κάποιοι, ἀρκετοὶ εὐτυχῶς, συνειδητοποιοῦν πὼς οἱ ἐποικιστὲς σχετίζονται ἄμεσα μὲ τοὺς τουρκικοὺς σχεδιασμούς, καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ τοὺς γερμανικοὺς ἐκβιασμούς. Ὅμως ἐδῶ δὲν συζητᾶμε γιὰ τὰ σχέδια τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ τῶν Τούρκων, ἢ γιὰ τὶς φιλοδοξίες τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς δολιοφθορὲς ποὺ συνειδητῶς ἐπιχειροῦν τὰ κουδουνισμένα καὶ οἱ δημοσιοκάφροι. Συζητᾶμε γιὰ Δουρείους Ἵππους, ποὺ ὅσο τὰ στοιχεία ἀποδεικνύουν πὼς ψεύδονται, τόσο περισσότερο λυσσοῦν καὶ μᾶς στοχοποιοῦν.

Γιατί λοιπόν τό κάνουν; Πιστεύουν πράγματι πώς θά ἀποφύγουμε ὡς χώρα τήν τουρκική ἐπιθετικότητα ἤ ἁπλῶς παπαγαλίζουν ὡς τέλειοι πράκτορες ξένων δυνάμεων αὐτά πού οἱ πρεσβείες τους τούς ὑπαγορεύουν;

Γιὰ ἀρχὴ ἂς τοὺς διαχωρίσουμε.
Πιστεύω πὼς ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετό.

  • α. Οἱ συνειδητοὶ πράκτορες ξένων πρεσβειῶν ἢ ἁπλῶς οἱ βιτρίνες τῶν τοκογλύφων στὴν χώρας μας (βλέπε διάφορες λέσχες καὶ στοὲς καὶ ἱδρύματα, τῶν ὁποίων μέλη εἶναι τὰ ἐγχώρια ἑλληνόφωνα σαπρόφυτα). Αὐτοὶ εἶναι τὸ «ἀνώτερον προσωπικὸ» ποὺ λαμβάνουν ἀπ’ εὐθείας τὶς ἐντολὲς καὶ φροντίζουν νὰ ὑλοποιηθοῦν.
  • β. Οἱ ἔμμισθοι ἠλίθιοι παπαγάλοι, ποὺ εἴθισται νὰ τὸ παίζουν καὶ «ἰδεολόγοι», κατὰ περίπτωσιν, ἀλλὰ ποὺ καθημερινῶς ἀποκαλύπτονται οἱ ἐξαρτήσεις τους, ἰδίως ὅταν παπαγαλίζουν ἀκρίτως τὶς διάφορες καθησυχαστικὲς ἀρλουμπολογίες…
  • γ. Οἱ (τρομοκρατημένοι καὶ σαφῶς) συμβιβασμένοι, μὲ τὶς «κατευθυντήριες γραμμές», ὑπάλληλοί τους, οἱ λεγόμενοι καὶ «πραιτωριανοί», ποὺ παίζουν τὸν ῥόλο χειροκροτητῶν καὶ «ἐπιθετικῶν ταγμάτων», ἀνεξαρτήτως «ἰδεολογίας», «κόμματος» ἢ «χρώματος», πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν καὶ σήμερα.

Οἱ πρῶτοι, εἰδικῶς ἀναγνωρίζονται στὸν τομέα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ καταλαμβάνουν σημαντικὲς θέσεις καὶ στὸ τμῆμα τοῦ «πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας», λίγο ἔως πολύ, εἶναι διακριτοὶ κι ἀναγνωρίσιμοι, σὲ γενικὲς γραμμές. Σαφῶς καὶ ὑπηρετοῦν τὶς δικές τους πατρίδες καὶ τὰ συμφέροντά τους, ἔχοντας ἑλληνόφωνα ὀνόματα καὶ ὑποκρινόμενοι πὼς εἶναι κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς. Ἐλπίζουν δέ, διότι γνωρίζουν τὸ τί ἔπεται, νὰ προλάβουν νὰ ἐξαφανισθοῦν πρὸ τῶν γεγονότων.

Οἱ δεύτεροι εἶναι ἠλίθιοι καὶ ἀπολύτως ἐφησυχασμένοι, ἐνᾦ πιστεύουν, στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων, πὼς αὐτὰ ποὺ τοὺς ὑπόσχονται οἱ ἐργοδότες τους, εἶναι καὶ τὰ ἀληθῆ. Αὐτοὺς ἂς τοὺς ξεχάσουμε, διότι, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, θὰ εἶναι κι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ «πληρώσουν τὸ μάρμαρον», ὡς ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι.

Τέλος οἱ τρίτοι εἶναι αὐτοὶ πού, ἀκόμη, ἂν καὶ γνωρίζουν, παίζουν εἰς βάρος μας παιχνίδια, κατὰ πῶς τοὺς ὁρίζουν οἱ ἐργοδότες τους, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ δὲν εἶναι κορόιδα νὰ πληρώσουν αὐτοὶ γιὰ τὰ ἀφεντικά τους, θὰ …μεταπηδήσουν, στὴν πλειοψηφία τους, στὸ ἄλλο στρατόπεδον ὅταν θὰ χρειασθῆ νὰ πολεμήσουν γιὰ τὰ τομάρια τους.

Πάντως ἡ πραγματικότης εἶναι μία: ὅλοι αὐτοὶ σπεύδουν νυχθημερὸν νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν, νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν καὶ τελικῶς νὰ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ μᾶς παγιδεύσουν καταληκτικῶς στὰ παιχνίδια τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Γερμανίας, ποὺ κι αὐτές, μὲ τὴν σειρά τους, ὡς πιόνια, χρησιμοποιῶνται γιὰ νὰ «ἁνάψουν τὶς φωτιές». 

Γιατί ὅμως θέλουν οἱ ἐμπνευστές αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ νά μᾶς διατηροῦν παγιδευμένους; Τί θά κερδίσουν;
Ἀρχικῶς θὰ κερδίσουν περισσότερα καὶ εὐκολότερα θύματα. Ὅσο περισσότερα τὰ θύματα τόσο μεγαλύτερος ὁ θρῆνος καὶ τόσο πιὸ εὑρεία ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίσις. Ὅσο δὲ πιὸ εὑρεία ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίσις, τόσο πιὸ καλὰ δικαιολογημένη ἡ, μεγάλη σὲ διάρκεια, προσπάθεια ἐξομαλύνσεώς της. Τοῦτο, ἐμπράκτως, σημαίνει πὼς ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑποψιαζόμεθα, τότε θὰ ξεκινήση κι ἐπισήμως ἡ ξένη κατοχὴ στὴν χώρα γιὰ νὰ μᾶς …ἀποσώσουν.

Τί ἄλλο θά ἐπιτευχθῆ, πέραν τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ θυμάτων, μέ ὅλον αὐτόν τόν ἐφησυχασμό πού ἐπιδιώκουν;
Ὁπωσδήποτε μέσα στὶς μάζες τῶν ἐποίκων συμπεριλαμβάνονται καὶ ἄνθρωποι τῆς …διπλανῆς πόρτας. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν νεοταλιμπᾶν τοῦ Ἐρντογᾶν θὰ δημιουργηθοῦν ῥήξεις τέτοιες, ποὺ οἱ μὲν θὰ λάβουν θέσεις ὑπέρ μας καὶ οἱ δὲ ἐναντίον μας. Τὸ πόσοι καὶ ποιοὶ ἀνήκουν σὲ ποιὲς παρατάξεις, θὰ διαφανῆ συντόμως, μὰ συνάμα θὰ ἐπιφέρη αὐτὸ τὸ ξεκαθάρισμα γιὰ τὸ ποιὸς θὰ μᾶς προκύψη ὡς «νεοέλλην» καὶ ποιὸς θὰ ἀποχωρήση ὁριστικῶς, σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ πλανήτου, γιὰ νὰ συμμετάσχῆ στὸ «ἅναμμα ἄλλων πυρκαϊῶν».

Τέλος, τὸ σημαντικότερον, κατ’ ἐμέ, ποὺ ἐπιδιώκεται εἶναι ἡ ἐκ τῶν ἔσω ἀποκοπὴ ἐδαφῶν ἐκ τοῦ ἐθνικοῦ ἱστοῦ. Φαντάζεσθε τί ἔχει νά γίνῃ ἐάν, γιὰ παράδειγμα, σέ μεγάλες περιοχές τῆς χώρας, σὲ Μακεδονία ἢ σὲ Θρᾴκης ἤ ἀκόμη καὶ σὲ Κρήτη (βλέπε καὶ πρόσφατο -ὑποτιθεμένη- συμφωνία Λιβύης – Τουρκίας) ἐντόπιοι πληθυσμοί, σέ συνεργασία μέ τούς ἐποίκους, θά προβοῦν σέ «ἀνεξαρτησία ἐδαφῶν»; Ἤ μήπως λησμονήσαμε πώς τό μητσοτακέικο σχετίζεται -παρασκηνιακῶς- καί μέ τήν «ἀνεξάρτητο Κρήτη»;

Πατριῶτες… Ὁ ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος (μικρᾶς ἢ μεγάλης διαρκείας, δὲν ἔχει σημασία), κατὰ πῶς σχεδὸν ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα, ἔρχεται συντόμως, ἂν καὶ ἀγνοῶ τὸ πότε. Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ πόλεμος θὰ μποροῦσε, θεωρητικῶς, νὰ ἀντιμετωπισθῇ, ἐὰν ὑπῆρχε ὁμοψυχία μεταξύ μας. Καὶ μόνον ὄμως ποὺ βασιλεύουν οἱ ἀνόητοι, οἱ ἠλίθιοι καὶ οἱ ἀνίκανοι, ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς δὲν θὰ ἀποφύγουμε μίαν ἀκόμη τραγῳδία, ἀναλόγου τῆς Κύπρου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ἐὰν προσθέσουμε σὲ τοῦτα τὰ δεδομένα καὶ τὶς ἐσωτερικὲς δολιοφθορές, ποὺ συστηματικῶς πραγματοποιοῦνται, τότε ἴσως νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅταν μᾶς βάζουν νὰ κυττοῦμε τοὺς (κάθε λογῆς) «κακοὺς» (ἀνεξαρτήτως «κόμματος», «χρώματος» καὶ «ἰδεολογίας») ἀδυνατοῦμε νὰ κυττάξουμε τοὺς πραγματικούς μας ἐχθρούς. Οἱ πραγματικοί μας ἐχθροὶ ὅμως εἶναι (γιὰ τὴν ὥρα καὶ μόνον ἔως νὰ ἀντιμετωπισθοῦν) οἱ  Τοῦρκοι καὶ οἱ ἐλεγχόμενες ἐκ τῶν Τούρκων ὀρδὲς τῶν νεοεποίκων, ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ κυρίως σύσσωμο τὸ «πολιτικὸ προσωπικὸ τῆς χώρας» καὶ ἐν ἀπαρτίᾳ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Συνεπῶς καὶ γνωρίζουμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρὸς καὶ δὲν ἔχουμε δικαιολογίες περαιτέρῳ χρονοκαθυστερήσεως.

Τέλος, ἐὰν μέσα στὰ παραπάνω προσθέσουμε πὼς ὁ ἐφησυχασμός μας οὐδόλως ἄσχετος εἶναι μὲ τὸν ῥόλο ποὺ διαχρονικῶς ἔχουν παίξη ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα εἰς βάρος μας, τότε ἴσως μποροῦμε, ἐπὶ τέλους, νὰ ἐννοήσουμε πὼς τὸ νὰ διακρίνουμε τὸν ἐπερχόμενον πόλεμο  δὲν ἀρκεῖ. Ἀπαιτεῖται πλέον νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅλους τοὺς συμμάχους τοῦ ἐχθροῦ, ὅλα τὰ «προκεχωρημένα φυλάκιά του» μά, κυρίως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε ἡττοπαθῆ φωνή, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σταθοῦμε, ὅπως ὄπως στὰ πόδια μας. Σαφῶς βέβαια ἀπαιτεῖται νὰ ξεμπερδεύσουμε ὁριστικῶς ἀπὸ κάθε προπαγανδιστικὴ μηχανὴ ποὺ μᾶς κομματιάζει (γιὰ εὐνοήτους λόγους) καὶ νὰ κυττάξουμε δίπλα μας, στὸν γείτονά μας, στὸν παιδικό μας φίλο, στὸν συνάδελφό μας, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τοὺς ἀναγκαίους συντρόφους μας, ἐφ΄ ὅσον σὲ ὅλο αὐτὸ θὰ εἴμαστε μόνοι μας. Ἀπολύτως μόνοι μας. Συζητᾶμε πλέον ἀνοικτὰ γιὰ ἀπειλὴ τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ ὄχι γιὰ κάτι ψιλο-ἐπεισοδιάκια, ποὺ ναὶ μὲν θὰ μᾶς πλήξουν, ἀλλὰ δὲν θὰ μᾶς ἀφανίσουν. Στόχος αὐτῶν ὅλων εἶναι πράγματι τὸ νὰ μᾶς ἀφανίσουν καὶ ὅσοι, ἀκόμη, ἀρνῶνται νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν, λυπᾶμαι ἀλλὰ κατήντησαν αὐτοκτονικοί.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν θέλω νὰ παρηγορήσω κάποιους, ἀλλὰ θὰ πρέπη ἐπὶ τέλους νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς τόπος νὰ κρυφθοῦν οἱ ῤιψάσπιδες καὶ οἱ δολιοφοθορεῖς καὶ οἱ προδότες δὲν θὰ ὑπάρξη, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Γιατί; Μά, διότι, πολὺ ἁπλᾶ ἡ Ὕβρις πλέον ἐπερίσσευσε…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Γιατί μᾶς ἀποκοιμίζουν συστηματικῶς;

  1. ΔιΑΦΩΝΩ ! ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…ΑΠΛΩΣ ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ.αΛΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΡΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ…ΑΣ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΛΟ Ι ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΥΝ…..

  2. Και ο αποπροσανατολισμός καλά κρατεί , σε νέα εξέλιξη με χρήση των “ποδοσφαιρικών” ως ομίχλη ενόψει εθνικών “συνδιαχειρισεων”.

Leave a Reply