Ἀ­θα­νά­σιος Διά­κος

(ἀ­πό­σπα­σμα)

Ἀθανάσιος Διάκος 1Ὅ­σοι εἶ­στε ἀ­κό­μα ζων­τα­νοί, ἐ­λᾶ­τε ὁ­λό­γυ­ρά μου…
φω­νά­ζει ὁ Διά­κος, κ’ ἔρ­χον­ται… δὲ μέ­νουν πα­ρὰ δέ­κα…
ὁ ἥ­λιος στέ­κει γιὰ νὰ ἱ­δῇ. Κά­θε στιγ­μὴ ποὺ φεύ­γει
τοὺς ἔ­σφιγ­γε στε­νὰ στε­νὰ στὴν ἀγ­κα­λιά του ὁ Χά­ρος.
Συνέχεια