Βλέποντας πίσω ἀπὸ τὰ …χρέη!!!

Καταθέτεεεεες μου….

Κοιτάξτε, λοιπόν, να δείτε πόσο κοροίδα πιαστήκατε.
Τον εαυτό μου τον βγάζω απέξω διότι, όπως έχω δηλώσει επανειλημμένως και σε σας και στην Εφορία, δεν έχω στην κατοχή μου ακίνητα, βίλες και αυτοκίνητα και πολύ περισσότερο δεν έχω καταθέσεις ν’ αγωνιώ για την τύχη τους.

Σας υποχρέωσαν, λοιπόν, να παίρνετε την μισθοδοσία σας, όταν είχατε δουλειά, μέσω Τραπέζης.

Συνέχεια

Ψεκασμένοι ὅλου τοῦ κόσμου …ἄει χαθεῖτε!!!

Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἡμίθεοι τραπεζῖτες (ξέρετε, τὰ ὑπέρ-στελέχη μὲ τὶς μυθικὲς ἰδιότητες καὶ τὶς ἄλλο τόσο μυθικὲς ἀμοιβές), συνέχισαν νὰ παίρνουν τὰ πρίμ των…
Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ γερμανικὲς καὶ γαλλικὲς τράπεζες ἀπεζημιώθησαν στὸ ἀκέραιον…
Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁλόκληρο τὸ εὐρώ-σύστημα, μὲ τὶς σοφὲς κεφαλές, ἐπιάσθη στὸν ὕπνο…
…ἡ ἀπάντησις στὸν συνταξιοῦχο, ποὺ ἔβαλε τὶς οἰκονομίες του σὲ ὁμόλογα, εἶναι ὅτι θὰ ἔπρεπε, πρὶν νὰ τὸ κάνῃ, νὰ φροντίσῃ νὰ κυττάζῃ καθημερινῶς τὰ ταμπλῶ, νὰ ὑπολογίζῃ τὰ
bids καὶ τὰ spreads, νὰ ξεφορτώνεται στὰ χρηματιστήρια τὰ «τοξικὰ» καί, ἐν γένει, νὰ μὴ μπλέκῃ σὲ δουλειὲς ποὺ δὲν γνωρίζει, ἐπειδὴ θὰ χάση κι ἐπειδὴ πρέπει, μαζὺ μὲ τὸ τυρί, νὰ βλέπῃ καὶ τὴν φάκα. Συνέχεια

Ἐπιλεκτικὸ «κούρεμα καταθέσεων» Δημοσίων Ἀρχῶν!!!

Στα μουλωχτά ψήφισαν το επιλεκτικό κούρεμα καταθέσεων Δημοσίων Αρχών, ακόμα και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ.
Οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ επίσης βρίσκονται στο στόχαστρο.

Ἐπιλεκτικὸ «κούρεμα καταθέσεων» Δημοσίων Ἀρχῶν!!! Συνέχεια

Τώρα ὅμως θὰ χαθοῦν καὶ καταθέσεις καὶ περιουσίες…

Τώρα ὅμως θὰ χαθοῦν καὶ καταθέσεις καὶ περιουσίες...«Θὰ χάναμε τὶς καταθέσεις μας ἐὰν χρεωκοποῦσαν τὸ 2010 οἱ τράπεζες», φωνάζουν οἱ ῥεαλισταί. Συνέχεια

Γιὰ νὰ …«προστατευθοῦν» ἀπὸ ἐμᾶς τὰ σπίτια μας, οἱ πολιτικοί μας «σφάζονται»!

Γιὰ νὰ ...«προστατευθοῦν» ἀπὸ ἐμᾶς τὰ σπίτια μας, οἱ πολιτικοί μας «σφάζονται»!Σφάζονται ὅλοι οἱ πολιτικοὶ γιὰ τὸ ποιὸς θὰ προστατεύσῃ τὰ σπίτια ἀπὸ τὰ κόκκινα δάνεια καὶ τοὺς πλειστηριασμούς.
Φυσικὰ μόκο γιὰ τὶς περιουσίες ποὺ θὰ ἀπαλλοτριώση τὸ κράτος γιὰ νὰ πληρωθοῦν αὐτὰ τὰ δάνεια. Συνέχεια

Φανταστικὲς ἱστορίες

Ἡ πραγματικότης αὐτῶν ποὺ ἀκοῦμε εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ ΜΜΕ εἶναι ὅτι παρὰ τὸν «ἠρωισμὸν τῆς Κυπριακῆς βουλῆς καὶ τὸ ΟΧΙ εἰς τὴν τρόϊκα, οἱ Ῥώσσοι «πούλησαν» τοὺς Κυπρίους καὶ τοὺς ἔριξαν εἰς τὸν «λᾶκον μὲ τὰ φίδια», ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἀλλὰ μόνον αὐτὴ ποὺ προτείνει ἡ τρόϊκα.
Τὰ ῥωσσικὰ ΜΜΕ λέγουν ὅτι οἱ Κύπριοι ποὺ πῆγαν εἰς τὴν Μόσχαν «κορόϊδευαν» δὲν ἔκαναν καμμίαν οὐσιαστικὴν πρότασιν καὶ δὲν ἐδέχθησαν καμμίαν πρόταση τῶν Ῥώσσων, οἱ ὁποίοι ἤθελαν νὰ δόσουν λύσιν χωρίς τὴν ἀνάγκην τῆς Τρόϊκας, εἰς τὴν Μόσχα ἐπῆγαν μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτυχίαν τῶν συνομιλιῶν, ὥστε νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ ποῦν εἰς τοὺς Κυπρίους ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τῆς Τρόϊκας.! Τιμωροῦν ἔτσι τοὺς Κυπρίους ποὺ ἦσαν ἐνθουσιασμένοι μετὰ τὸ ΟΧΙ τῆς βουλῆς των. Ἄς διερευνὶσουμε μὲ τὴν φαντασία μας μία πιθανὴ ἐκδοχὴ τοῦ «παιχνιδιοῦ» ποὺ παίζεται εἰς τὴν Κῦπρον, προκειμένου νὰ τὴν ξεπουλήσουν σύντομα καὶ μέ πολλαπλὰ ὁφέλη.!
Συνέχεια