Ὥρα ἀνταλλαγῆς τῶν ὁμολόγων τοῦ PSI;

Πολιτικὸς παρλογισμός: ἡ ἐνδεχομένη ἀνταλλαγὴ τῶν ὁμολόγων τοῦ PSI

Στον διεθνή τύπο εμφανίζεται πρόσφατα ως ενδεχόμενο να γίνει ανταλλαγή των ομολόγων του PSI αξίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ με νέα ομόλογα ιδίας ονομαστικής αξίας και σταθερού επιτοκίου και διάρκεια από 5 έως και 20 χρόνια.

Η είδηση εμφανίζεται ως σίγουρη εξέλιξη και τοποθετείται εντός του τρέχοντος Νοεμβρίου, παραβλέποντας το ότι δεν έχουν ερωτηθεί σχετικά οι κατέχοντες τα ομόλογα, που είναι πολυάριθμοι και δυσαρεστημένοι από το προηγούμενο PSI.

πηγὴ

Υπενθυμίζω ότι τα ομόλογα του PSI προέκυψαν από μία ανορθόδοξη οικονομικά διαδικασία, που προκάλεσε ζημιά στα Ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία αξίας 14 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι δικός μου, αλλά του εμπνευστή και απολογητή του προγράμματος κου Βενιζέλου. Συνέχεια

Ψεκασμένοι ὅλου τοῦ κόσμου …ἄει χαθεῖτε!!!

Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἡμίθεοι τραπεζῖτες (ξέρετε, τὰ ὑπέρ-στελέχη μὲ τὶς μυθικὲς ἰδιότητες καὶ τὶς ἄλλο τόσο μυθικὲς ἀμοιβές), συνέχισαν νὰ παίρνουν τὰ πρίμ των…
Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ γερμανικὲς καὶ γαλλικὲς τράπεζες ἀπεζημιώθησαν στὸ ἀκέραιον…
Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁλόκληρο τὸ εὐρώ-σύστημα, μὲ τὶς σοφὲς κεφαλές, ἐπιάσθη στὸν ὕπνο…
…ἡ ἀπάντησις στὸν συνταξιοῦχο, ποὺ ἔβαλε τὶς οἰκονομίες του σὲ ὁμόλογα, εἶναι ὅτι θὰ ἔπρεπε, πρὶν νὰ τὸ κάνῃ, νὰ φροντίσῃ νὰ κυττάζῃ καθημερινῶς τὰ ταμπλῶ, νὰ ὑπολογίζῃ τὰ
bids καὶ τὰ spreads, νὰ ξεφορτώνεται στὰ χρηματιστήρια τὰ «τοξικὰ» καί, ἐν γένει, νὰ μὴ μπλέκῃ σὲ δουλειὲς ποὺ δὲν γνωρίζει, ἐπειδὴ θὰ χάση κι ἐπειδὴ πρέπει, μαζὺ μὲ τὸ τυρί, νὰ βλέπῃ καὶ τὴν φάκα. Συνέχεια

Φτώχεια κατηραμένη καὶ γιὰ τὸν Πάγκαλο…

Πάγκαλος:
«ἡ μία σύνταξίς μου, ποὺ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ σὲ δικά μου χρήματα, μοῦ μειώθηκε ἀπὸ τὰ 1600 στὰ 382 εὐρῶ.

Θὰ προσφύγω στὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια. Αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι μία βαρβαρότητα κατὰ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Φτώχεια κατηραμένη καὶ γιὰ τὸν Πάγκαλο...

Συνέχεια

Δισεκατομμύρια ὡς …στραγάλια!!!

Δισεκατομμύρια ὡς ...στραγάλια!!!

Κάτι βαρβάτα δισεκατομμύρια (κοντὰ στὰ 80) στὸ χρηματιστήριο τ]π 1999 ποὺ ἔκαναν φτερὰ ἐπὶ Σημίτου…
Οὐδὲν πρόβλημα.

Κάτι δισεκατομμύρια (2-3) ποὺ τὰ πῆρε ὁ ἀέρας στὸ κούρεμα τῶν ὁμολόγων, φυσικῶν προσώπων, (PSI) τὸ 2012 ἐπὶ Λουκᾶ Παπαδήμου…
Οὐδὲν πρόβλημα. 
Συνέχεια

Ὑπεραμυνόμενοι τῆς λεηλασίας ὁμολογιούχων (καί) τοῦ PSI οἱ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!!!

Ὑπεραμυνόμενοι τῆς λεηλασίας ὁμολογιούχων (καί) τοῦ PSI οἱ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!!!

Θυμᾶσθε τό PSI;;;
Θυμᾶσθε τό haircut τῶν ὁμολόγων;;;
Θυμᾶσθε τίς λάβρες ἀνακοινώσεις τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ;;;
Θυμᾶσθε ὅταν ὁ Τσίπρας ὁρκίζετο ὅτι θὰ εἶναι στό πλευρό τῶν μικροομολογιούχων;;;
Θυμᾶσθε ὅταν ὁ Τσίπρας ὀρύετο γιά νά ἀποζημιωθοῦν οἱ μικροομολογιοῦχοι;;;;
Συνέχεια

Οἱ μικροομολογιοῦχοι δικαιώνονται;

Οἱ μικροομολογιοῦχοι δικαιώνονται;«…Η ενάγουσα «απώλεσε» 25.000 ευρώ που είχε επενδύσει σε ομόλογα του Δημοσίου, τα οποία διεκδικεί από την «Τράπεζα Πειραιώς», ως διαδόχου της Αγροτικής Τράπεζας.

Το δικαστήριο την δικαίωσε, καταδικάζοντας την αντίδικο Τράπεζα να της καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της, αλλά και ηθική βλάβη για την ταλαιπωρία της, συνολικού ύψους 13.875 ευρώ…» Συνέχεια